HIIBRU YAAB 7

1Melkisedek ngbaan nan ye Salem aatiŋ aabɔr, ki nan ye Uwumbɔr u kaa kpa ŋeen aatɔ na aatotoor. Abraham aah nan ku bibɔrb bi ye waadim na ki gir ni na, le Melkisedek tooh u nsan pu ki ŋa Uwumbɔr aanyoor ki ŋa u pu. 2Le Abraham yakr waadim aawan mɔmɔk tiwan kipiik, ki nyan nibaa, ki di tii u, ki gur niwae. Melkisedek aatataa ye ubɔr u kpa mbimbin nyaan na. U nan ye Salem aatiŋ aabɔr. Salem aatataa ye nsuudoon. 3Baa ŋmee ute ni una ni uyajatiib aabɔr, kaa ŋmee buyoonn u piin waatuln na, ki mu aa ŋmee buyoonn u doo waatuln na. Waamɔfal aayoonn mɔmɔk u nan ye Uwumbɔr aatotoor. Nima le u naahn Uwumbɔr Aajapɔɔn, u ye utotoor n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 4Dakl lik man uja ngbaan aah nan nyuun pu na; tiyajaninkpil Abraham yakr waadim aawan tiwan kipiik, ki nyan nibaa ki di tii u, ki gur niwae. 5Uwumbɔr aakaal len ke Israel yaab n yakr baawan mɔmɔk kipiik, ki nyan nibaa ki di tii Liifai aayabitiib, bi ye Uwumbɔr aatotoortiib na. Bi ni Israel yaab nan ye binibaan la. Bi mɔmɔk nan ye Abraham aayabitiib la. 6Melkisedek aa nan ye Liifai aayabil, le Abraham yakr waawan mɔmɔk kipiik, ki nyan nibaa ki di tii u. Le u ŋa tinyoor ki ŋa Abraham pu. Abraham le Uwumbɔr nan puu tipuul ki tii u. 7Unii yaa kpa mpɔɔn ke un ŋa Uwumbɔr aanyoor ki ŋa uken pu kan, u jer u la. Ubaa aan kpak kena. 8Israel yaab yakr baawan mɔmɔk kipiik, ki nyan nibaa ki di tii Uwumbɔr aatotoortiib, bi nan ye binib bi ga kpo na. Melkisedek ma kan, u Abraham yakr waawan kipiik ki nyan nibaa ki di tii u na, baa ŋmee waakun aabɔr. Bi ŋmee waabimbin aabɔr la. 9Abraham aah yakr waawan ki di tii u na, ti ga ŋma len ke uyabitiib Liifai yaab bi gaa biken chee na, mu tii u la. 10Buyoonn Melkisedek tooh Abraham nsan ni na, Abraham aa nan kee ma uyabil Liifai. Ti ga ŋma len ke Abraham sil uyabil Liifai aasisiiyaan la. 11Uwumbɔr tii Israel yaab nkaal mu mɔk bi waatotoortiib Liifai yaab aah ga li joo bi pu na. Bitotoortiib ngbaan aatuln yaa ba cha binib ŋmar kan, Uwumbɔr aa ba ga li ban un tun ni Yesu u ye utotoor ke Melkisedek aah nan ye pu na. U ba ga ki tun ni utotoor u bi ke Aaron aayabitiib Liifai yaab aah nan bi pu na. 12Waah tun ni utotoor uyaaboln uken na, see u kpeln nkaal ngbaan mu. 13Tidindaan u ti len waabɔr na, aa nan ye Liifai aanibol ponn ni aanii. U nan ye linibol liken ponn ni aanii la. Waanibol ponn ni aanii ubaa aa nan kee ye Uwumbɔr aatotoor. 14Binib mɔmɔk bee ke Tidindaan Yesu nan ye Juda aanibol ponn ni aanii la. Moses aa nan len ke linibol ngbaan aanib ga li ye bitotoortiib. 15Nima le mɔk timi chub ke utotoor uken, u bi ke Melkisedek aah nan bi pu na, fuu ni. 16Naa ye binib le lee u ki ŋa u utotoor baakaal aah dii pu na. Uma le kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na aapɔɔn. Nima le cha u ye utotoor. 17Uwumbɔr nan bui u, "Aa ga li ye utotoor n-yoonn mu kaa kpa ndoon na ke Melkisedek aah nan bi pu na." 18Moses aakaal aa nan kpa tinyoor, kaa nan kpa mpɔɔn, kaa ŋma ŋa bi binib bi ŋan doo na. Nima le Uwumbɔr di nkaal ngbaan ki di lii, le ki tii timi limakl li ŋan ki jer nkaal ngbaan na. Limakl ngbaan pu le ti ga ŋma duun Uwumbɔr. 20Uwumbɔr aah puu tipuul ti na, ti mu bi. Uwumbɔr aah lee Israel yaab aatotoortiib buyoonn na, waa puu tipuul. 21Waah ŋa Yesu utotoor buyoonn na, u puu tipuul ki tii u, le ki bui u ke u puu tipuul, kaan kpeln, ke u ga li ye utotoor n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 22Uwumbɔr aah puu tipuupɔln ti ki tii Yesu na, nima le mɔk ke tipuupɔln ngbaan le ŋan ki jer tipuukpokl na. 23Israel yaab aatotoortiib nan ye binib bi ga kpo na, le biken leŋni baaleleŋ. Nima le bi nan wiir. 24Yesu ma kan, u ye utotoor u ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Ubaa aan ki nabr waatuln pu ki toor kitork. 25U bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, un ti mee Uwumbɔr ki tii binib bi dan Uwumbɔr chee u pu na. Nima le u ga ŋma cha bi ŋmar n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 26Yesu le ye utotoorninkpil taah ban pu na. U bi chain, kaa kpa ngalm, kaa kpa titunwambir tibaa. U ni titunwambirdam aa kpaan. Uwumbɔr yoor u ki jer bimɔk bi paacham na. 27Bitotoorninkpiib biken aah bi pu na, waa bi kena. Waa toor kitork uma ubaa aatunwambir pu. U toor kitork binib aatunwambir pu la. Waa toor kitork iwiin mɔmɔk. U nan di ubaa toor kitork, kookoo aatork le na. 28Bi lee bitotoorninkpiib Moses aakaal aah dii pu na. Bitotoorninkpiib ngbaan aa nan ŋan doo. Nkaal ngbaan aapuwɔb le Uwumbɔr puu tipuul, ki ŋa Ujapɔɔn utotoorninkpil. Uma le ye timi aaŋmaŋmardaan bamɔnn, ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na.

will be added

X\