HIIBRU YAAB 6

1Nima na, ti taa li beenin len Kristo aamɔkm mu diin na baanja n-yoonn mɔmɔk. Cha ti bae waamɔkm mu gur na mɔmɔk, aan ki chikr waasan ni. Naa ki ban ti li beenin tuk nimi n-yoonn mɔmɔk, "Kpeln nimi aabimbin man, ki di cha ŋitukpok, ki gaa Uwumbɔr ki kii man." 2Naa ki ban ti li beenin tuk nimi n-yoonn mɔmɔk baah muin binib nnyun ni pu na, ni baah joo biŋaal paani binib pu na aabɔr, ni binib aah ga fikr nkun ni pu na aabɔr, ni ntafadaan mu kaa kpa ndoon na aabɔr. Timina mɔmɔk ye njan aabɔr la, le waasan ni. 3Uwumbɔr yaa cha kan, ti ga bae waabɔr ti gur na, ki di kpee njan aabɔr ngbaan pu. 4Tɔ, binib bi Uwumbɔr woln binimbil na yaa di cha waasan kan, baan ŋma ki kpeln baabimbin ki ki dii u. Bi kan waapiin, ki gaa Waafuur nyaan, 5ki bee waaliin aah ŋan pu na, ki kan dulnyaa u choo na aapɔɔn, le ki di cha waasan. 6Baah di cha waasan na, ni bi ke bi ki kpaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ndɔpuinkoo pu, ki jinn u inimɔɔn binib aanimbil ni. 7Kitiŋ ki gaa utaal aanyun mu lir ki pu, ki ŋani tijikaar ti ŋan na ki tii binib bi ko ti na, Uwumbɔr ŋani tinyoor ki ŋani kitiŋ ngbaan pu. 8Le kitiŋ ki po ŋani ikokon ni inyan baanja na, kitiŋ ngbaan bee yooli la. Naan yunn, le bi ga see ki mmii ki bii ki. Kitiŋ ngbaan aadoon le na. 9Taanigeekaan, ti len kena la; ti mu aa dak ke ni bi ke kitiŋ ki bi ga see mmii na. Ti bee ke ni ŋmar la. 10Uwumbɔr le ŋan. Waan sunn naah tun lituln pu, ki ter waanib, ki beenin ter bi na, ki mɔk u naah gee u pu na. 11Ti ban ke ni mɔmɔk pɔɔk nibaa ki li kpa limakl ki nan saa ndoon. 12Ni taa li san ligbanyakl man. N-yaayoonn na aanib bi gaa Uwumbɔr ki kii ki jin suklaa na, bi bi paacham ki kan waah puu tipuul ti ke u ga tii bi na. Ni mu li dii baah dii pu na. 13Uwumbɔr aah puu tipuul ki tii Abraham na, u puu uma ubaa aayimbil la. Ubaa aa bi ki jer u, ke un puu waayimbil, nima le cha u puu uma ubaa aayimbil. 14U puu tipuul le ki bui Abraham, "M ga ŋa tinyoor mbamɔm ki ŋa aa pu, ki cha aa pɔr saakpen." 15Le Abraham nan kpa limɔr, le ki nan kan Uwumbɔr aah puu tipuul ti na. 16Binib yaa puu tipuul kan, bi puu unii u jer bi na aayimbil la. Binib yaa kpak kinikpakpak ki ti puu tipuul kan, ni doo le na. 17Uwumbɔr nan ban ke un mɔk binib bi ga kan waah puu tipuul ti na, ke waan kpeln. Nima le u puu uma ubaa aayimbil. 18Waah puu tipuul ti na, waan kpeln. Waah puu uma ubaa aayimbil na, nima le sil mɔk ke waan kpeln. Waan ŋma mɔn nnyaamɔn. Nima le timi bi san u chee ke ti ŋmar na aataakpab le pɔɔ mbamɔm, le ti kpa limakl ke ti ga kan waah puu tipuul ti na. 19Taah kpa limakl ngbaan na, nima le joo timi aasui ke ti taa di cha waasan. Yesu pu, le ti kpa limakl ngbaan. Limakl ngbaan pu, le Yesu u bi paacham na aalandak bi tisui ni. 20Yesu le ye utotoorninkpil n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, ke Melkisedek aah nan ye pu na, ki luln ti pu nsan ki buen Uwumbɔr do, un ti si timi aasisiiyaan nima Uwumbɔr aanimbiin ni.

will be added

X\