HIIBRU YAAB 5

1Utotoorninkpil umɔk bi na, Uwumbɔr le lee u ki nyan u binib ponn ni ki siin u, un ti sil baasisiiyaan Uwumbɔr aanimbiin ni, aan ki tii u ipiin ki toor kitork ki tii u binib aatunwambir pu. 2Utotoorninkpil ubaa mu kpa titunwambir la. Nima le u ga ŋma san binib bi tun titunwambir kaa nyi na, kinimbaak. 3Uma ubaa aah kpa titunwambir pu na, see u toor kitork uma ubaa aatunwambir pu, ni bi mu aatunwambir pu la. 4Unii ubaa aan nyuŋ ubaa ki ŋa ubaa utotoorninkpil, see Uwumbɔr le lee u, le ki ŋa u utotoorninkpil, ke waah nan lee utotoorninkpil Aaron pu na. 5Kena le Kristo aa nyuŋ uma ubaa ki ŋa ubaa utotoorninkpil. Uwumbɔr le lee u, le ki bui u, "Aa ye Njapɔɔn la. Din le m mɔk binib aanimbil ni ke aa ye Njapɔɔn," 6le ki ki bui u, "Aa ye utotoor ke Melkisedek aah nan ye pu na, ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na." 7Buyoonn Yesu nan ye unibɔn na, u wii tinyunyunn mpɔɔn pu, ki gaŋ Uwumbɔr u ga ŋma nyan u nkun ni na. Waah san Uwumbɔr na, le u ŋun waameen. 8U ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la, le ki kii waamɔb, le ki jin falaa, le ki bae naah pɔɔ pu aan u kii Uwumbɔr aamɔb ki jin falaa na. 9Nima le cha u ye timi aaŋmaŋmardaan bamɔnn. U pu le binib bimɔk kii waamɔb na ga ŋmar n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 10Uwumbɔr len ke u ye utotoorninkpil ke Melkisedek aah nan ye pu na. 11Ti ga ki ŋma len waabɔr ti wiir na. Le nimi aalan par. Nima le taatataa ga li pɔɔ ni chee. 12Naah dii Uwumbɔr ni yunn pu na, ni ba ga mɔk binib biken waasan. Le ni ban ke unii ki mɔk nimi Uwumbɔr aamɔkm mu diin na. Ni ye binib bi ban nnaabiin kaa ban tijikaar bamɔnn na. 13Unii umɔk nyu nnaabiin na le ye ubopɔɔn, kaa ŋma len nsanyaan aabɔr. 14Tijikaar bamɔnn le ye binib bi chikr na yaan. Bi bae Uwumbɔr aaliin ki dii yaa mɔk bi pu na. Nima le bi kpa nlan ki bee nsan mu ŋan na, ni mu kaa ŋan na.

will be added

X\