HIIBRU YAAB 3

1Nnaabitiib bi bi chain, bi Uwumbɔr yin bi na, ni li dak lik Yesu aabɔr. Ti dii u ki len binib aanimbil ni ke ti dii u la. Uwumbɔr nan tun ni u, ke u li ye utotoorninkpil. 2U tun lituln mbamɔm ki tii Uwumbɔr u tii u lituln ngbaan na. Moses mu nan tun Uwumbɔr aatuln mbamɔm Uwumbɔr aamaal aakaasisik ni. 3Unii u ye mmaal aayaja na le kan nnyuŋ ki jer mmaal aanii ubaa. Kena le Uwumbɔr len ke Yesu ŋeer nnyuŋ ki jer Moses. 4Mmaal mɔmɔk kpa yaja la. Uwumbɔr le nan naan binib mɔmɔk. 5Ni ye mbamɔn, Moses nan tun Uwumbɔr aatuln mbamɔm Uwumbɔr aamaal aakaasisik ni. U nan ye Uwumbɔr aatutuln, ki tuk binib Uwumbɔr aah nan ban ke un tuk bi pu na. 6Kristo ma kan, u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn, ki joo Uwumbɔr aamaal mbamɔm. Timi le ye waamaal. Ti yaa kpa lipoobil ni mpopiin ki ti saa ndoon na, ki yaa kaa joo beeni kan, ti ye waamaal la. 7Uwumbɔr Aafuur nyaan nan bui Israel yaab: "Ni yaa ŋun Uwumbɔr aaneel din kan, 8ni taa cha nitafal li pɔɔ ke niyajatiib aatafal aah nan pɔɔ buyoonn bi yii waamɔb na. 9Bi nan tɔŋ u kipɔɔk ni la. Bi nan kan waah tun lijinjiir aatun pu na ŋibin imonko ilee, ki tɔŋ u nima. 10Nima pu na le u nan gee liŋuul bi pu, le ki bui ke baalandak yenni n-yoonn mɔmɔk la, baa bee waasan. 11Nima pu na le u gee liŋuul, ki puu tipuul ke baan kan lifuur u chee." 12Nnaabitiib, ni li nyi man, ni ponn ni ubaa aasui taa li bir ki li joo beeni ki yii Uwumbɔr u ye limɔfaldaan na. 13Ni li pɔɔk tɔb aataakpab iwiin mɔmɔk, nsan aah laa bi pu na, titunwambir taa ŋmann unii ubaa aan utafal li pɔɔ. 14Ti yaa beenin tii u naadii ke taah nan tii u naadii njan pu na ki ti saa ndoon kan, ti ga ji waamɔɔn la. 15Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Ni yaa ŋun waaneel din kan, ni taa cha nitafal li pɔɔ ke naah nan pɔɔ pu buyoonn ni yii waamɔb na." 16Ŋmaa ŋun Uwumbɔr aaneel ki yii waamɔb? Naa ye binib bimɔk Moses nyan bi Ijipt aatiŋ ni na la aa? 17Uwumbɔr gee liŋuul ŋmaa pu ŋibin imonko ilee? Naa ye binib bi tun titunwambir ki kpo kipɔɔk ni na aa? 18U puu tipuul ke ŋmaa aan kan lifuur u chee? Naa ye binib bi yii waamɔb na la aa? 19Nima le ti bee ke baah kaa gaa u ki kii na, nima le baa ŋma kan lifuur ngbaan u chee.

will be added

X\