HIIBRU YAAB 13

1Tɔ, ni li beenin gee tɔb man ke naabitiib na. 2Ni li teer ki chann bicham tichann. Binib bibaa nan chann Uwumbɔr aatuuntiib tichann, kaa nyi ke Uwumbɔr aatuuntiib ye. 3Ni teer man binib bi bi kiyondiik ni na, ke nimi le aah bi ni ni na, ki teer man binib bi ji falaa na. Ba pu? ni mu bi tiwon tee ni la. 4Tɔ, chatiib ni puutiib, ni li nyi ke Uwumbɔr kpaan nimi, ki li pak kena, ki taa gɔr kidaagook man. Bin chuun bɔɔni na, ni bin chuun gɔr kidaagook na, Uwumbɔr ga ji bi tibɔr. 5Ni taa cha ninimbil li man ŋimombil pu. Cha ninimbil gbiin naah kpa ni na pu. Ba pu? Uwumbɔr ubaa le bui ke waan di cha si. Waan di si lii. 6Nima pu na le ti ga li kpa lipoobil ki bui ke "Tidindaan ye maateterm la. Maan san ijawaan. Unibɔn ga ŋma ŋa mi ba?" 7Ni teer man nimi aayidam bi tuk nimi Uwumbɔr aaliin na, ki li teer baamɔfal aah doo pu na, ki li beenin dii Yesu aasan ke baah nan dii pu na. 8Yesu Kristo aa kpelni. Waah fo bi fon na pu na, u beenin bi kena le din, ki joo cha n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 9Ni taa dii mmɔkm yaayan ni mmɔkm chaan ki yenn. Ni ŋan ke nisui doon Uwumbɔr aaterm pu, naa ye tijikaar pu. Binib bi kɔ tijikaar tibaa ki ji tiken na, naa ŋa bi tinyoor. 10Timi aatork aabimbiln le ye Yesu aadɔpuinkoo. Juu yaab aatotoortiib aan ŋma ji timi aatork. 11Bi yaa toor kitork kan, le baatotoorninkpil di nsin koo ni lipepel chain ponn ni, titunwambir pu. Le bi nyan tinann ngbaan kitiŋ ponn ni ki di buen ngbaan, bin ti see mmii. 12Nima pu na le Yesu mu nan kpo kitiŋ aagbaan, ke waasin finn tisui, ki ŋa timi chain. 13Nima pu na, cha ti di tiyajatiib aasan ki di lii, ki dii Yesu Kristo aasan, ki yakr waanimɔɔn. 14Tido u bi dulnyaa wee ni na aan li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Ti ban tido u bi dulnyaa u choo na ni la. 15Yesu pu, cha ti pak Uwumbɔr n-yoonn mɔmɔk, ki dooni u waabulchin pu. Nima le ye kitork ki tii u. 16Ni teer man aan ki tun lituln li ŋan na, ki yakr naah kpa ni na ki tii tɔb man. Nima le ye kitork ki ga piir Uwumbɔr aasui mbamɔm na. 17Ni li keei nimi aayidam aamɔi man, ki taa kpak bi. Bitafal bi ni ponn ni, ke ni dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. Bi bee ke see bi mɔk Uwumbɔr baah nan joo nimi pu na. Ni yaa keei baamɔi kan, bi ga li kpa mpopiin, le ki joo nimi. Ni yaa kaa keei baamɔi kan, bi ga li kpa mpombiin, le ki joo nimi. Nima le aan ŋa nimi tinyoor. 18Ni li beenin mee Uwumbɔr ki tii timi. Ti bee ke timi aalandak aa galn timi tiwan nibaa pu. Ti ban ke ti li bi mbamɔm n-yoonn mɔmɔk. 19M gaŋ nimi ke ni li moo mee Uwumbɔr ki tii mi, ke un ter mi, m gir ni ni chee mala. 20Uwumbɔr nan fikr Tidindaan Yesu, u ye waanib mɔmɔk aayidaan na, nkun ni. Waasin pu, le Uwumbɔr puu tipuupɔln ki tii timi. Tipuul ngbaan ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 21Uwumbɔr, u tii timi nsuudoon na, toor nimi aabimbin mbamɔm, aan ni li ŋani waah gee pu na. Un ŋa nimi binib bi ga piir usui na Yesu Kristo pu. Uma le yeh mpakm n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 22Nnaabitiib, m gaŋ nimi, ni li ji limɔr ki pel maah sur nimi kigbaŋ kee ponn ni pu na. Maah ŋmee pu na, ni ye siib la. 23M ban ke ni bee ke bi nan di tina aabo Timoti di lii. U yaa fuu ni mala kan, m ni u, ti ga kan nimi. 24Ni doon nimi aayidam mɔmɔk, ni Uwumbɔr aanib mɔmɔk. Bin ye Itali aatiŋ aanib na dooni nimi la. 25Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni mɔmɔk pu. Amii.

will be added

X\