HIIBRU YAAB 12

1Tɔ, n-yaayoonn na aanib bi gaa Uwumbɔr ki kii na wiir pam, ki gonn timi, ki lik taah dii Uwumbɔr aasan pu na. Nima pu na, cha ti di tiwan nimɔk leŋ timi na ki di lii, ki di cha titunwambir ti dii timi na, ki li kpa limɔr, ki li dii Uwumbɔr aasan. 2Cha ti li lik Yesu chee. Waapɔɔn pu le ti nan piin ki gaa u ki kii. Waapɔɔn mu pu le ti ga gaa u ki kii ki ti saa ndoon. Mpopiin mu u ga nan kan mu na pu, le u jin falaa ni inimɔɔn ndɔpuinkoo pu, ki lik inimɔɔn ngbaan fam. Dandana wee le u ka Uwumbɔr aabɔrjal aaŋaaŋgii wɔb. 3Titunwambirdam nan nan u, ki yii u. Le u nan kpa limɔr. Ni teer kena man, aan ki taa cha nitaakpab yɔl ni di waasan di lii. 4Ni yii titunwambir la, le ki pɔɔni nibaa ni taa lir; ni mu aa kee kpo nsan nyaan ngbaan pu. 5Ni sunn Uwumbɔr aah sur nimi pu na aa? U yi nimi waabim ki bui ke "Maabo, Tidindaan yaa sur si kan, taa cha aataakpab yɔl. U yaa cha falaa pii si ke un chiin si kan, cha aatafal li bi ni ni. 6Ba pu? waah gee binib bimɔk na, u cha falaa le pii bi ke un chiin bi, ki gbaa binib bi u ŋa bi waabim na mɔmɔk." 7Tɔ, naah ji falaa pu na, Uwumbɔr mɔk nimi nlan le na. U ŋa nimi ke binib aah ŋani baabim pu na. Ubo ubaa aa bi, kaa kan ntafadaan ute chee. 8Uwumbɔr yaa kaa daa nitafal, ke waah dar waabim mɔmɔk aatafal pu na kan, naa ye waabim, ni ye mbɔmbim le u chee. 9Titetiib bi ma timi na, bi nan dar titafal la, le ti pak bi. Nima le ni ŋan ke ti kii Tite Uwumbɔr u bi paacham na aamɔb ki jer kena, aan ki kan limɔfal. 10Taah nan ye mbim buyoonn na, titetiib nan dar titafal, baah gee pu na. Uwumbɔr ma kan, u dar titafal ke un ŋa timi tinyoor, aan ti yakr waabimbin mu bi chain na. 11Buyoonn ti kan ntafadaan na, ni naahn ke ni ye mpombiin la, naa naahn ke ni ye mpopiin. Binib mu yaa kan ntafadaan kan, nee aapuwɔb le bi kan nsuudoon ni mbimbin nyaan. 12Nima pu na, ni li pɔɔni nitaakpab man, 13ki li beenin dii nsan mu tok na, aan binib bi joo beeni na, bi taa yenn; bi mu li dii mbamɔm. 14Ni mɔmɔk pɔɔ nibaa ki li kpa kimɔbaan man, ki li bi chain. Un kaa ye chain na, waan kan Tidindaan. 15Ni li nyi man, ubaa taa lann Uwumbɔr aanyoor. Ni li nyi man, ubaa taa cha usui li to ki li muk nimi ki cha binib pam yenn. 16Ni li nyi man, ubaa mu taa gɔr kidaagook. Ubaa mu taa lik Uwumbɔr fam ke Esɔ aah ŋa pu na. Tijikaar pu, le u di ubopol aafaal ki di kooh. 17Nee aapuwɔb na, le u ban lifaal ngbaan, li ye Uwumbɔr aanyoor na, kaa kan. Waa ŋma kpeln waah nan ŋa pu na. U wii ki gaŋni ute ke un ŋa Uwumbɔr aanyoor ki ŋa u pu. Le ute yii. 18Tɔ, naa fuu ni dulnyaa wee aajool chee. Israel yaab nan fuu ni Sainai aajool chee, ki kan lijool ngbaan gaar mmii ki kpa iŋmanyu i bɔɔn na ki bɔln nima chee na. Bi ŋun kibuŋ ki daar na, 19ki ŋun kaakaan wii mpɔɔn pu, ki ŋun nneel mu len mpɔɔn. Baah ŋun nneel ngbaan na, le bi gaŋ Uwumbɔr ke u taa ki len bi chee tibɔr. 20U nan bui bi ke kiwankurk kibaa yaa po meeh lijool ngbaan kan, bin mae ki ŋitakpal ki ti kpo. Nima le ijawaan joo bi saakpen a. 21Baah kan ni na, ni kpa ijawaan pam. Le Moses mu len ke ijawaan le joo u saakpen, le ki cha uwon gbaa. 22Naa fuu ni lijool ngbaan chee. Ni fuu ni Sion aajool chee la, Uwumbɔr u ye limɔfaldaan na aatiŋ aah bi nin chee na. Kitiŋ ngbaan ye Jerusalem la, ki bi paacham. Uwumbɔr aatuuntiib chur baka kuun ki ponn ni la. 23Ni ye Uwumbɔr aabipolb biyaayimbil ŋmee paacham na ponn ni bibaa la. Ni fuu ni Uwumbɔr chee, u ye binib mɔmɔk aabɔjir na. Ni fuu ni bininyaan aawiin mu Uwumbɔr ŋa mu, mu ŋan doo na chee. 24Ni fuu ni Yesu chee la. U pu, le Uwumbɔr puu tipuupɔln ki tii timi. Uma Yesu aasin mu yɔk yɔk ti pu na le ŋa timi chain. Mu pu, le Uwumbɔr di cha pinn timi. Mu aa galn timi ke Abel aasin aah nan galn Keen pu na. 25Ni li nyi man, ki taa yii Uwumbɔr u len ni chee na. Buyoonn u sur Israel yaab dulnyaa wee ni na, le bi yii, le u daa bitafal. Ti yaa yii Yesu u nyan ni paacham ki sur timi na kan, u ga sil daa titafal. 26N-yaayoonn na waaneel nan cha kitiŋ deŋ. Dandana wee u puu tipuul ke u ga ki cha kitiŋ ni paacham mɔk deŋ. 27Waah len kena na, ni mɔk timi ke u ga deŋ waah nan naan tiwan nimɔk na, ki nyan ni, ki cha tiwan ni kaan deŋ na. 28Ti ga ji nnaan mu ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Nima pu na cha ti doon Uwumbɔr, ki tun lituln li ga piir usui na ki tii u, ki li pak u, ki li san u ijawaan. 29Ba pu? timi Aawumbɔr ga di nin kaa ŋan na mɔmɔk ki di see mmii ponn ni, ki cha nin ŋan na.

will be added

X\