HIIBRU YAAB 11

1Ti yaa gaa Uwumbɔr ki kii kan, naatataa le ye ke ti bee ke ti ga sil kan tiwan ni ti kpa limakl ke ti ga kan ni na. Tinimbil aa kan ni, le ti bee ke ni sil bi. 2N-yaayoonn na aanib aah nan gaa Uwumbɔr ki kii na, nima le u len ke baabimbin ŋan. 3Ti gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha ti bee ke u nan len ki naan kitiŋ ni paacham. U di tiwan ni tinimbil aah kaa ŋma kan ni na, ki naan tinimbil aah kan nimɔk na. 4Abel gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u toor kitork ki ŋan ki jer ukpil Keen aah toor pu ki tii Uwumbɔr na. Waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le Uwumbɔr len ke waabimbin ŋan, le ki gaa waah toor kitork ki tii u na. U kpo; le waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, u beenin len. 5Enok gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha waa nan kpo. Uwumbɔr yoor u buen paacham la. Ubaa aa ki kan u; ba pu? Uwumbɔr nan yoor u buen paacham. Uwumbɔr aagbaŋ len ke buyoonn waa kee yoor u buen paacham na, u nan piir Uwumbɔr aasui. 6Unii yaa kaa gaa Uwumbɔr ki kii kan, waan ŋma piir Uwumbɔr aasui. Unii u dan Uwumbɔr chee na, see u pak ke u bi, ki pak ke u ŋa binib bi ban u na tinyoor. 7Uwumbɔr nan bui Nowa linimaln li nan choo na pu, naa kee fuu ni. Nowa aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le u pak waah len pu na, le ki kii waamɔb le ki kpii buŋɔb, u ni waamaal koo ni ki ŋmar. Nowa aah ŋa kena na, le ni mɔk ke dulnyaa yaab biken aabɔr bii Uwumbɔr chee. Nowa nan gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan u chee. 8Uwumbɔr nan yin Abraham, ki bui u ke un buen kitiŋ ki u puu tipuul ke u ga tii u ki na. Abraham aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na le u kii waamɔb, le ki nyan waatiŋ ni, ki buen, kaa nyi waah cha nin chee na. 9U nan fuu kitiŋ ki Uwumbɔr puu tipuul ke u ga tii u ki na. Le u pak Uwumbɔr aah len pu na, nima le u nan ka nima, ki nan ye uchaan. U ni waabo Aisak ni uyabil Jakob nan bi ŋibɔk ponn ni nima. Bi mu yeh tipuul tichachaan ngbaan. 10U nan ban kitiŋ ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon, ki Uwumbɔr maa ki na. 11Abraham aapuu Sara mu gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u kan mpɔɔn ke un dek lipuul, buyoonn u jer timar na. Ba pu? u pak ke Uwumbɔr ga ŋa waah puu tipuul ti na. 12Nima pu na, ujabaan ngbaan u nan bi ke waah kpo le na, u ma binib bi wiir ke iŋmabi aah wiir pu na. Bi wiir ke litambol li bi nnyusaakpem aagbaan na. Ubaa aa ŋma kahn bi. 13Binib ngbaan mɔmɔk nan gaa Uwumbɔr ki kii le ki ti saa baakundaal, kaa kan Uwumbɔr aah puu tipuul ti na. Bi nan bee ke n-yoonn mu choo na, u ga ŋa waah puu tipuul ti na. Bi len ke bi ye bicham le dulnyaa wee ni. 14Binib bi len kena na, bi mɔk chain ke bi ban bite do la. 15Binimbil yaa ba man kitiŋ ki bi nyan ni ki ponn ni na kan, bi ba ga li kpa nsan bin gir buen nima. 16Bi nan ban kitiŋ ki ŋan ki jer kitiŋ ngbaan na. Bi nan ban paacham aatiŋ la. Nima pu na inimɔɔn aa joo Uwumbɔr ke bin yi u Baawumbɔr. U toor kitiŋ ki tii bi la. 17Uwumbɔr nan puu tipuul ki tii Abraham ke u ga kan yabitiib waabo Aisak pu. Le Abraham gaa tipuul ngbaan. Le Uwumbɔr tɔŋ u, ki bui u ke un di waabo ki toor kitork ki tii u. Waanaadii pu le u kii, ki di waabo u ye libibaal na, un ti kɔr u ki toor kitork tii Uwumbɔr. 19Ba pu? u pak ke Uwumbɔr ga ki ŋma fikr u nkun ni. Ni ye mbamɔn, waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le Uwumbɔr nyan u nkun ngbaan ni. Ni naan ke u ki gaa u nkun ni la. 20Aisak nan gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u bui waabim Jakob ni Esɔ ke Uwumbɔr ga ŋa tinyoor ki ŋa bi pu n-yoonn mu choo na. 21Jakob gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u ŋa Uwumbɔr aanyoor ki ŋa waabo Josef aabim bilee pu buyoonn u nan ban un kpo na, le ki nyii waajangbeedabil pu, le ki doon Uwumbɔr. 22Josef gaa Uwumbɔr ki kii, nima le waah ban un kpo na, le u len ke Israel yaab ga nyan Ijipt aatiŋ ponn ni, ki tuk bi ke bi yaa nan nyan kan, bin yoor waawon ki di buen. 23Moses aate ni una aah ma u na, baah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi di u ki di bɔr iŋmal itaa; ba pu? bi kan ke u ye ubo bamɔnn la. Le Ubɔr Faro nan bui ke bin ku mbijabim mɔmɔk. Le baa san u ijawaan. 24Moses gaa Uwumbɔr ki kii, nima le waah chikr na, le waa kii ke bin yi u Ubɔr Faro aabisal aabo. 25U nan gee ke un yakr Uwumbɔr aanib aafalaa, ke waan ji titunwambir aamɔɔn mu bi siib na. 26U bee ke u yaa kan ŋisiibil Kristo pu kan, u ga kan tinyoor ti jer Ijipt aatiŋ aawankpal mɔmɔk na. Ba pu? utafal nan bi tinyoor ti Uwumbɔr ga tii u na ni. 27Waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na le u nyan Ijipt aatiŋ ni, kaa san ubɔr na aah gee liŋuul pu na. Ni naahn ke u waa Uwumbɔr u taan ŋma waa u na. Nima le u nan kpa limɔr le ki sil mbamɔm. 28Waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na le u bui Israel yaab ke bin kɔr ipihbi, ki di nsin ki gbaa gbaa ibisamɔb pu, aan Uwumbɔr aatuun u ga ku mbipolb na, u taa ŋa bi nibaa. 29Israel yaab aah nan ban bin puur Nnyusaakpem Maman na, baah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le nnyun yakr ki cha nsan ki tii bi, le bi puur. Ijipt aatiŋ aanib aah ban bi mu puur na, bi bee nnyun ni la. 30Israel yaab gaa Uwumbɔr ki kii, nima le baah chuun maln Jeriko aatiŋ aagon iwiin ilule na, ŋi lir a. 31Rahab, u nan ye upiidaagoor na, gaa Uwumbɔr ki kii, ki chann bipepekb tichann. Waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le baa ku u buyoonn bi kuln waatiŋ aanib bi kaa kii Uwumbɔr aamɔb na. 32Tɔ, m ga ki len ke ba? Maa kpa yoonn m len Gideon aabɔr, ni Barak aabɔr, ni Samson aabɔr, ni Jefta aabɔr, ni David aabɔr, ni Samuel aabɔr, ni Uwumbɔr aabɔnabtiib aabɔr. 33Baah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bibaa nyaŋ bibɔrb, bibaa mu tun lituln li ŋan na, bibaa mu kan Uwumbɔr aah puu tipuul ti na, bibaa mu muib ichinn aamɔi, i taa ŋa bi nibaa. 34Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, mmii saakpiin aa ŋma ŋa bi nibaa. Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi nyan kijuk aakun ni. Bibaa mu nan ye bidaburb. Baa gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi kan mpɔɔn. Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi kan mpɔɔn bin ti to butɔb ki nyaŋ baadim. 35Bipiib bibaa aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le biyaab bi kpo na fikr nkun ni. Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le binib gbaa ku bi. Baa yii Uwumbɔr ki bin nyan bibaa nkun ni. Bi pak ke bi ga kan limɔfal paacham li ŋan ki jer dulnyaa wee aamɔfal na. 36Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le binib ŋa bi mbɔɔnyun, ki lue bi ŋinaalab, ki buu bi tikululn, ki laŋ bi kiyondiik ni. 37Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le binib mae bi ŋitakpal. Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi chuu por bi ki ku bi. Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi [tɔŋ bi, ki] ku bi kpaacha. Bibaa mu aah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le bi nan ye bigiim, ki chuun peeni ipiih aagban, ni iŋoob aagban, ki jin falaa. Binib mu ŋa bi bakaa. 38Bi nan ye biwawam, ki nan bi kipɔɔk ni, ni ŋijoo paab, ki koo titakpaluln ni, ni ibuu i bi kitiŋ ni na. Bi nan ŋan ki jer dulnyaa wee aanib la. 39Binib ngbaan mɔmɔk gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u len ke baabɔr ŋan. Bi mu aa kan tiwan ni u puu tipuul ke u ga tii bi na, 40Ba pu? u ban ke un ŋa ti mu tiŋann saakpen. U ban ke un di timi ni bi mu ki kpaan ŋa binib bi ŋan doo na.

will be added

X\