HIIBRU YAAB 1

1N-yaayoonn na Uwumbɔr nan cha waabɔnabtiib tuk tiyajatiib waaliin, ki di tiwan aaboŋ aaboŋ ki di ŋaŋ waasan. 2Kookoo aayoonn mue le u cha Ujapɔɔn tuk timi waaliin. Uma le u nan cha u naan dulnyaa wee, ki len ke uma le ga li yeh tiwan mɔmɔk. 3U wiin chain ke Uwumbɔr aah wiin chain pu na, ki ye Uwumbɔr aanaŋ bamɔnn, ki di waaliin i kpa mpɔɔn na le ki joo tiwan mɔmɔk. U di ubaa ki toor kitork ki finn timi ki nyan timi aatunwambir, le ki nin kal Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na aaŋaaŋgii wɔb paacham. 4Uwumbɔr tii u liyimbil li jer waatuuntiib aayimbil na. Waayimbil aah jer baayimbil pu na, kena le u jer bi. 5Uwumbɔr nan bui Ujapɔɔn, "Aa ye Njapɔɔn la. Din, le m mɔk binib aanimbil ni ke aa ye Njapɔɔn;" ki ki bui u, "M ga li ye Aate, aa mu ga li ye Njapɔɔn." Uwumbɔr aa nan bui waatuun ubaa kena. 6U tun ni Ujapɔɔn u kaa kpa ŋeen aatɔ na dulnyaa wee ni, le ki bui waatuuntiib mɔmɔk ke bin gbaan unimbiin ni ki doon u. 7Uwumbɔr len waatuuntiib aabɔr, ke u cha waatuuntiib tun waatuln la, ke libuln ni mmiigaal aah tun waatuln pu na. 8Le u len Ujapɔɔn aabɔr ke "Uwumbɔr, saanaan ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Aa joo saanaan ni aanib mbamɔm la. 9Aa gee lituln li ŋan na, ki nan titunwambir la. Nima na le Uwumbɔr u ye Saawumbɔr na, lee si, ki tii si mpopiin ki jer waanib mɔmɔk." 10Uwumbɔr ki bui ke "Naah nan piin na, Ujapɔɔn u ye Tidindaan na, u nan naan kitiŋ, ni paacham mu. 11Kitiŋ ni paacham ga doo la, uma le ga li beenin bi. Kitiŋ ni paacham ga kpo ke libɔkul aah kpo pu na. 12U ga di kitiŋ ni paacham ki kpab ke likekeln na, ki di kpeln ni pɔɔn. Uma le aan kpeln; waayoonn aan doo." 13Uwumbɔr nan bui Ujapɔɔn, "Kaln ŋŋaaŋgii wɔb, ki ti saa buyoonn m ga nyaŋ saadim mɔmɔk na." Uwumbɔr aa nan bui waatuun ubaa kena. 14Kena kan, waatuuntiib ye ba? Bi mɔmɔk ye iwiin i tun lituln tii Uwumbɔr na. U tun ni bi, bi nan ter timi waanib bi ŋmar na.

will be added

X\