GALASIA YAAB 5

1Kristo nan gaa timi lii, ti taa ki li bi tinaagbiir ni. Nima pu na, ni li si mbamɔm, ki taa cha tiwan nibaa ki li joo nimi tinaagbiir. 2Ni li pel mbamɔm, min Pɔɔl le tuk nimi ke ni yaa gii lichakpaln ke ni ŋmar kan, Kristo aan ŋa nimi tinyoor. 3M ban m ki sur unii umɔk gii uchakpaln ke un ŋmar na, Moses aakaal mɔmɔk dii u la. 4Nimi bi ban ke ni dii Moses aakaal ke ni ŋmar na, ni yakr Kristo chee la, ki di Uwumbɔr aaterm ki di lii a. 5Uwumbɔr Aafuur nyaan bi ti ni. Le ti gaa Yesu ki kii. Nima le cha ti kii bundaln Uwumbɔr ga nan len ke timi aabɔr ŋan na. 6Ti yaa kpaan Yesu Kristo ni kan, lichakpangee aa ye tibɔrkpaan. Unii yaa kaa gii kan, ni mu aa ye tibɔrkpaan. Ti yaa gaa Yesu ki kii, ki mu yaa gee binib kan, nima le ye tibɔrkpaan. 7Ni nan dii Yesu mbamɔm la. Ŋmaa kiir nimi ke ni taa ki kii waabɔr ti ye mbamɔn na? 8Bin kiir nimi na aaliin aa nyan ni Uwumbɔr u yin nimi na chee. 9Boroboro aanyɔk siib le cha boroboro mɔmɔk duuni. 10Tɔ, naah ye Tidindaan aanib na le m bee ke naan dii nnyaamɔn aamɔkm. Bin muk nimi na, ntafadaan ga pii bi la. 11Nnaabitiib, binib bibaa len ke m tuk binib ke bi li geei ŋichakpan ke bin ŋmar. Ti yaa gbii kan, ba pu Juu yaab beenin ŋani mi falaa? Ti yaa gbii ke m tuk binib ke bi li geei ŋichakpan aan ki ŋmar kan, Yesu aadɔpuinkoo aabɔr aa ba ga cha Juu yaab gee liŋuul. 12Binib bi muk nimi na, m ban ke bin nyan nikaasisik ni. 13Nnaabitiib, Uwumbɔr yin nimi ke un gaa nimi lii. Waah gaa nimi lii na, ni taa ki li ŋani nimi aabimbikpok aah ban pu na. Ni li gee tɔb ki li ter tɔb. 14Uwumbɔr aakaal mbaa len ke "Aa li gee aana aabo ke saah gee aabaa pu na." Aa yaa joo nkaal ngbaan kan, Uwumbɔr aakaal mɔmɔk le aa joo. 15Ni mu yaa kpa lipiipoln ki kpak tɔb kinikpakpak kan, ni li nyi, ni ga kuln tɔb doo. 16M tuk nimi la, diin Uwumbɔr Aafuur nyaan aah mɔk nimi pu na man, ki taa ŋani nimi aabimbikpok aah gee pu na. 17Timi aabimbikpok aah ban pu na le kpak Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ban pu na. Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ban pu na mu kpak timi aabimbikpok aah ban pu na. Timi aabimbikpok ni Uwumbɔr Aafuur nyaan ye tɔb aadim la. Nima le cha ni pɔɔ ni dii mbamɔm naah ban pu na. 18Ni yaa dii Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ban pu na kan, Moses aakaal aa dii nimi. 19Mbimbikpok aatuln bi lipaal la. Bin dii kena na le gɔr kidaagook, ki tun tijɔŋ aatuln, ni inimɔɔn aatuln, 20ki dii ŋiwaa, ki chuun ji inyɔk, ki nan binib, ki ban tibɔr, ki kpa lipiipoln, ki kpa liŋuul, ki kpa kukumɔŋ, ki kpak tɔb kinikpakpak, ki yakr tɔb, 21ki kpa iniman, ki ku binib, ki nyu ndaan gbii, ki waa ŋiwaa, ki tun lituln limina mɔk aaboln. M ki sur nimi ke maah nan sur nimi n-yoonn mu jer na pu na, binib bi ŋani kena na, baan koo Uwumbɔr aanaan ni. 22Uwumbɔr Aafuur nyaan le cha binib gee tɔb, ki kpa mpopiin, ni nsuudoon, ni limɔr, ni tibulchin, ni mbimbin nyaan, ni naadii, 23ki li bi suuna, ki chur bibaa. Nkaal aa bi ki ga kpak binib bi ŋani kena na. 24Binib bi ye Yesu Kristo aanib na, bi yii baabimbikpok aah ban pu na mɔmɔk, ki di mbimbikpok ngbaan ki di kpaa Yesu aadɔpuinkoo pu la. 25Ti kpa limɔfal Uwumbɔr Aafuur nyaan pu. Nima pu na, cha ti li dii Mfuur nyaan aasan. 26Ti taa li ban ke binib pak timi, ki taa muk tɔb, ki taa li kpa lipiipoln tɔb pu.

will be added

X\