GALASIA YAAB 1

1Min Pɔɔl u ye Yesu aakpambal na, naa ye binib le ŋa mi waakpambal, ki mu aa ye binib le tun ni mi. Yesu Kristo ni Tite Uwumbɔr u fikr u nkun ni na, bima le ŋa mi waakpambal. 2M ni nnaabitiib bimɔk bi m chee na dooni nimi Yesu aanib bi bi Galasia aatim ni na. 3Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 4Tite Uwumbɔr aageehn pu, le Kristo nan kpo timi aatunwambir pu, ke un nyan timi dulnyaa wee ni aatunwambir ni. 5Uwumbɔr le yeh mpakm n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 6Kristo aanimbaasaln pu, le Uwumbɔr yin nimi ke ni dii u. Ni gar mi pam; ba pu? ni ban ni di Uwumbɔr ki di lii mala, ki gaa tibɔr yaayan, 7ti kaa ye tibɔnyaan na. Binib bibaa bi, ki muk nimi, ki ban bin di tibɔr yaayan ki di kpee Kristo aabɔnyaan tee pu. 8Timi le yaa tuk nimi tibɔr ti kaa ye taah nan tuk nimi tibɔnyaan ti na, ke ni ti ki ye Uwumbɔr aatuun u nyan ni Uwumbɔr do na le tuk nimi tibɔr yaayan tee kan, cha Uwumbɔr puun lii u pu. 9Taah nan tuk nimi pu na, m ki tuk nimi dandana wee, ke unii ubaa yaa tuk nimi tibɔr yaayan ti kaa ye naah nan gaa tibɔnyaan ti na kan, cha Uwumbɔr puun lii u pu. 10M ban m piir binib aasui le aan Uwumbɔr aasui? M ban ke binib pak mi ii? Aayii. M yaa ban ke binib pak mi kan, maa ba ga li ye Kristo aatutuln. 11Nnaabitiib, m ban ke ni bee ke maah nan tuk nimi tibɔnyaan ti na, taa nyan ni binib chee. 12Maa nan gaa ti binib chee. Unii ubaa aa di ti ki tuk mi. Yesu Kristo ubaa le kpiir ti ki tuk mi. 13Ni nan ŋun maabimbin aah nan ye pu buyoonn m nan dii Juu yaab aasan na. M nan ŋa Uwumbɔr aanib falaa saakpen a, ki ban ke m kuln bi. 14M nan dii Juu yaab aasan ki jer ŋŋeen aatɔtiib ponn ni pam aah dii pu na. Nnimbil nan man tiyajatiib aakaal pu. 15Uwumbɔr aanimbaasaln pu, le u lee mi buyoonn baa nan kee ma mi na, le ki yi mi ke m dii u. 16Waageehn pu le u kpiir mɔk mi Ujapɔɔn aah bi pu na, ke m buen ti tuk bin kaa ye Juu yaab na waabɔr. Waah ŋa kena na, le maa buen unii ubaa chee ki ti kpokl maah ga ŋa pu na, 17kaa buen Jerusalem ki ti kpokl bin puen ye Yesu aakpambalb na chee. M buen Arabia aatiŋ ni ki ti bi mbaa ki mee Uwumbɔr, le ki nin gir buen Damaskus aatiŋ ni. 18Ŋibin ŋitaa aah jer na, le m buen Jerusalem m ti mann Piita ki nan bi u chee iwiin kipiik ni iŋmu. 19Maa kan Yesu aakpambal ubaa kpee, see Jems u ye Tidindaan Yesu aanaal na baanja. 20Maah ŋmee pu ki tii nimi na, Uwumbɔr nyi ke maa mɔn nnyaamɔn. 21Tɔ, le m nyan Jerusalem, le ki buen Siria aatiŋ ni, ni Silisia aatiŋ ni. 22N-yoonn ngbaan Kristo aanib bi bi Judea aatim ni na aa nan kee kan mi, kaa nyi mi. 23Bi po ŋun ke uja u nan ŋani bi falaa na, dandana wee u chuun mooni tibɔnyaan ti u nan ban un bii ti na. 24Nima le cha bi nyuŋ Uwumbɔr m pu.

will be added

X\