EFESUS YAAB 5

1Naah ye Uwumbɔr aabigeem na, pɔɔk nibaa man, ki li bi ke waah bi pu na. 2Cha ngeehn li bi ni chee man, ke Kristo aah gee timi pu, ki kpo ti pu na, ki ŋa kitork ki piir Uwumbɔr aasui na, ki ŋa ti ni Uwumbɔr kijɔteek na. 3Naah ye Uwumbɔr aanib na, ni taa gɔr kidaagook, ki taa tun tijɔŋ aatuln libaa, ki taa li kpa iniman. Ni taa po len lituln limina aaboln aabɔr. 4Ni taa len iliin i kaa ŋan na, ni kijɔrk aaliin, ni yaasalaapɔɔl aaliin. Iliin imina aaboln aa ye Uwumbɔr aanib aah len i na. Ni taa len kena. Ni li dooni Uwumbɔr man. 5Ni po nyi ke unii umɔk ye udaagoor na, ni umɔk ye tijɔŋdaan na, ni umɔk ye inimandaan na, aan koo ni Kristo ni Uwumbɔr aanaan ni. Unii yaa kpa iniman kan, liwangol ye liwaal la, le u dii. 6Titunwambir timina aaboln pu, le Uwumbɔr gee liŋuul binib bi kaa kii waamɔb na pu. Ni taa cha unii ubaa ŋmann nimi ki tuk nimi ke naa bir. 7Ni taa dii binib bi tun kena na. 8N-yoonn mbaa ni mu nan bi mbɔmbɔɔn ni la. Dandana, naah kpaan Tidindaan ni na, ni bi nwiihn ni la. Naah bi nwiihn ni na, ni li bi mbamɔm, ke nwiihn ni aanib aah bi pu na. 9Binib bi bi nwiihn ni na, bi kpa mbimbin nyaan, ki tun lituln li ŋan na mɔmɔk, ki dii Uwumbɔr aaliin i ye mbamɔn na la. 10Pɔɔk nibaa man, aan ki bee tiwan ni ga piir Tidindaan aasui na. 11Binib bi bi mbɔmbɔɔn ni ki tun yɔl yɔl na, ni taa kpaan bi chee man. Ni tee li sur bi man. 12Ti yaa po len baah tun lituln libɔɔl ni na kan, ni ye inimɔɔn la. 13Ti yaa di Uwumbɔr aaliin ki sur bi kan, nima le ga cha baatuln nyan mpaan pu binib aanimbil ni, aan binib bee laah kaa ŋan pu na. 14Nima pu na le ti gaa ilahn ke "Si u dɔ geen na, finn aan ki fikr nkun ni, le Kristo ga li wiin aa pu." 15Nima pu na, ni li nyi man, ki li bi mbamɔm. Ni taa li bi ke bijɔrb aah bi pu na. Ni li kpa laasab man. 16Ni li tun Uwumbɔr aatuln n-yoonn mɔmɔk, ki taa bii n-yoonn; ba pu? titunwambir wiir dandana wee la. 17Nima pu na, ni taa li ye bijɔrb man. Pɔɔk nibaa man ki bee Tidindaan aah ban ke ni ŋa pu na. 18Ni taa nyu ndaan ki gbii man. Ndaan ga bii nimi la. Cha Uwumbɔr Aafuur nyaan li gbiin nimi n-yoonn mɔmɔk, 19ki li gaa Uwumbɔr aalahn ni ilahn i bi waagbaŋ ni na tɔb chee man, ki li yikr tiwanyikrkaan, ki gaa ilahn ki tii Tidindaan, ki pak u nisui ni. 20N-yoonn mɔmɔk, ni li dooni Tite Uwumbɔr tiwan mɔmɔk pu, Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu. 21Tɔ, naah san Uwumbɔr pu na, ni li keei tɔb aamɔi. 22Bipiib, ni li keei nichatiib aamɔi, ke naah kii Tidindaan aamɔb pu na; 23ba pu? uja ye upuu aayidaan, ke Kristo aah ye waanib Aayidaan pu na. Kristo aanib ye waawon la. U mu ye baaŋmardaan. 24Bipiib, ni li keei nichatiib aamɔi tiwan mɔmɔk ponn ni, ke Kristo aanib aah kii waamɔb pu na. 25Bijab, ni li gee nipuutiib, ke Kristo aah gee waanib ki nan kpo bi pu, pu na. 26U nan kpo bi pu, ke un ti ŋa bi chain. Baah ŋun waaliin na, le u nyan ni titunwambir bisui ni, le bi muin bi nnyun ni, 27ke un ti di bi, ki di tii uma ubaa, bi li bi u chee, ki li ŋan saakpen, ki li bi chain, ki taa li kpa tijɔŋ tibaa, ki taa li kpa taani ubaa. 28Kena le ni ŋan ke bijab li gee bipuutiib ke baah gee bima bibaa aawon pu na. Uja u gee upuu na, u gee ubaa la. 29Unii ubaa aa kee nan uma ubaa aawon. U kpiini ti, ki joo ti tiŋann, ke Kristo aah joo waanib pu na; 30ba pu? timi Kristo aanib, ti ye waawon la. 31Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke: "Nima le cha uja ni upii nyan bite ni bina chee, ki kpaan tɔb chee, bin ti ŋa tiwon tibaa." 32Iliin imina mɔk timi tibɔrkpaan ti ye mbamɔn na, le m di iliin ngbaan ki di ŋak Kristo ni waanib. 33Nima pu na, uja mɔk aah gee ubaa pu na, u li gee upuu mu kena. Upii mɔk mu li pak uchal.

will be added

X\