EFESUS YAAB 4

1Min Pɔɔl, u bi kiyondiik ni Tidindaan pu na, m gaŋ nimi, ni li dii mbamɔm. Uwumbɔr aah yin nimi ke ni li dii u pu na, ni li dii u kena. 2Ni li sunn nibaa taab man, ki li bi suuna, ki li kpa suklaa n-yoonn mɔmɔk, ki li gee tɔb, ki li kpa limɔr tɔb pu. 3Uwumbɔr Aafuur nyaan aah kpaan nimi unibaan pu na, ni li pɔɔni nibaa man, ki li kpaan kimɔbaan, ki li beenin ye unibaan. 4Timi Yesu aanib mɔmɔk kpaan ki ye tiwon baan ti ye waawon na. Uwumbɔr Aafuur nyaan baan le bi. Uwumbɔr yin nimi ki tii nimi limakl libaa ke ni ga ŋmar. 5Ti kpa Dindaan ubaa la, ki dii naadii aasan mubaa la. Bi muin nimi nnyun ni Dindaan ubaa aayimbil pu la. 6Uwumbɔr ubaa u ye ti mɔmɔk Aate na mu bi. U ye ti mɔmɔk Aayidaan ki cha ti mɔmɔk tun waatuln la, ki bi ti mɔmɔk ni. 7Kristo yakr ipiin ki di tii ti mɔmɔk la, waah ban pu na. 8Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "U nyaŋ waadim mɔmɔk, ki buen paacham; ki di ipiin ki di tii binib la." 9Naah ŋmee ke u buen paacham na, ni ŋmɔk ke u puen nyan paacham le ki sunn ni kitiŋ kee pu, le ki nin ki gir buen paacham. 10Un sunn ni kitiŋ kee pu na mu ye un buen paacham na, ki bi ni kookoo, ki ye dulnyaa wee mɔmɔk, ni paacham mɔmɔk Aayidaan la. 11Uma le tii binib ipiin. U tii bi waakpambalb, ni waabɔnabtiib, ni binib bi mooni tibɔnyaan tee na, ni waanib aaninkpiib, ni binib bi tuk bi Uwumbɔr aaliin na. 12Kristo le di binib ngbaan mɔmɔk, ki di tii timi Uwumbɔr aanib, ke bin ti toor timi aabimbin, ti ti tun waatuln, ki ter tɔb, aan ti mɔmɔk li dii u mbamɔm, 13ki li kpaan kimɔbaan, ki gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn Kristo ki kii, ki bee u mbamɔm, ki li chikr waasan ni, ki li kpa mbimbin nyaan ki doo, uma Kristo aah tii timi pu na. 14Ti taa ki li ye mbim. Biŋmaŋmannim bi kpa nnyaamɔn aalan bin ti ŋmann binib na yaa tuk nimi iliin yaayan i kaa ye Kristo aaliin na, ni taa dii bi. 15Ti li kpa ngeehn ki li len mbamɔn man, aan timi aabimbin mɔmɔk li moo naahn Kristo u ye timi Aayidaan na. 16Kristo aah joo timi pu na, le ti mɔmɔk kpaan tɔb chee, le ki tun ter tɔb waah tii ti mɔmɔk lituln pu na, aan ti mɔmɔk li moo dii u mbamɔm, ki li gee tɔb. 17Ni taa li dii ke bin kaa nyi Uwumbɔr na aah dii pu na. Tidindaan aayimbil pu, le m len tibɔr timina. Baalandak mɔmɔk ye ilandak yooli la. 18Binimbil aa woln. Bitafal aah pɔɔ pu na, le baa nyi Uwumbɔr. Nima le baa kpa limɔfal li Uwumbɔr tii timi na. 19Binimbil man kidaagook ni tijɔŋ aatuln pu la. Baalandak aa ki muk bi titunwambir pu. 20Kristo aa mɔk nimi ke ni dii kena. 21M bee ke ni ŋun waabɔr ki bae waaliin i ye mbamɔn na. 22Nima pu na ni di cha nimi aabimbikpok mu kaa ŋan na. Mbimbikpok ngbaan nan cha ni ban tiwan ni kaa ŋan ki ŋmann nimi na. Ni taa ki li dii naah nan dii pu na man. 23Cha Uwumbɔr kpelni nimi aasui aan ki li ŋani nsuipɔɔn, 24ki yoor mbimbipɔɔn mu Uwumbɔr naan mu ki di tii nimi na. Mu ye mbimbin nyaan, ki bi chain mbamɔm, ki naahn Uwumbɔr aabimbin la. 25Nima pu na, ni taa ki mɔni inyaamɔn. Ni mɔmɔk li len mbamɔn tɔb chee. Ti yaa ŋmanni tɔb kan, ni naahn ke tiwon aawan nibaa ŋmanni niken na la. 26Ni yaa gee liŋuul kan, ni taa cha nimi aaŋuul ngbaan tun titunwambir. Ni taa li beenin joo liŋuul ngbaan nwiin ti lir, 27ki taa tii Kinimbɔŋ nsan. 28Binaayukb taa ki su. Bin di biŋaal ki tun lituln li ŋan na linimaln, aan ki kan baah ban pu na, ki tii bigiim mu. 29Ni taa cha iliin i kaa ŋan na nyan nimi aamɔi ni. Ni li len iliin i ŋan na, i ga ter binib bi ŋun na ke bin dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. 30Ni taa bii Uwumbɔr Aafuur nyaan aasui. Mfuur nyaan ngbaan ye kidaan, le Uwumbɔr di daan nimi, ki mɔk ke uma le yeh nimi. N-yoonn mbaa bi ki choo, u ga nan gaa nimi lii kookoo. 31Ni taa cha niponn ni li to tɔb pu; ni taa cha liŋuul li chur nimi; ni taa li ŋma tɔb pu tijar; ni taa li seei tɔb; ni taa cha kinanaŋ kibaa ki li bi ni chee. 32Ni li ŋani tɔb tiŋann, ki li san tɔb kinimbaak, ki di cha pinn tɔb ke Uwumbɔr aah di cha pinn nimi Kristo pu na.

will be added

X\