EFESUS YAAB 2

1U tii nimi limɔfal la. Ni nan tun titunwambir, kaa nan kii Uwumbɔr aamɔb, nima le naa nan kpa limɔfal. 2Ni nan dii dulnyaa aasan mu kaa ŋan na, ki kii Kinimbɔŋ u ye tiwambir mɔmɔk aayidaan na aamɔb. Uma le joo binib bi yii Uwumbɔr aamɔb na. 3Ti mɔmɔk mu nan bi bi ponn ni, ki mu dii tiwon aah ban tiwan ni kaa ŋan na pu na, ki ŋani tisui aah gee pu na, ki ŋani taah dak pu na. Tisui ponn ni aa nan ŋan, nima le cha ti nan bi kena. Le Uwumbɔr nan gee liŋuul ti pu, ke waah gee liŋuul titunwambirdam biken pu, pu na. 4Tɔ, Uwumbɔr mu kpa linimbaasaln saakpen, ki gee timi saakpen. 5Taah nan tun titunwambir na, taa nan kpa limɔfal. Taah kpaan Kristo ni na, le Uwumbɔr tii timi limɔfal. Waanimbaasaln pu le ni ŋmar. 6Taah kpaan Yesu Kristo ni na, le Uwumbɔr yoor timi Kristo chee, ki cha ti kal u chee paacham. 7N-yoonn mu choo na, nima le ga mɔk ke Uwumbɔr kpa linimbaasaln saakpen, ki ŋa timi tibulchin Yesu Kristo pu. 8Naah gaa Yesu ki kii pu na, le ni ŋmar Uwumbɔr aanimbaasaln pu. Naa ye nimi nibaa pu le ni ŋmar. Ni ye Uwumbɔr aapiin la. 9Naa ye lituln nyaan pu le ti ŋmar, ubaa taa nyu baalaa. 10Ti ye Uwumbɔr aawanaankaan la. Taah kpaan Yesu Kristo ni na, le Uwumbɔr ŋa timi binipɔm, ke ti li tun lituln li ŋan na. U nan di lituln ngbaan ki di siin kiir timi, ke ti tun li. 11Nimi bi kaa ye Juu yaab na, Juu yaab yi nimi binib bi kaa geei ŋichakpan na, ki yi bibaa bichakpangeei; ba pu? bi geei ŋichakpan la. Ni teer man, naah nan bi pu n-yoonn mu jer na. 12N-yoonn ngbaan naa nan kpaan Kristo chee, kaa nan ye Uwumbɔr aanileekaan ponn ni bibaa, kaa nan bi tipuul ti Uwumbɔr nan puu tii bi na ni. Ni nan bi dulnyaa wee ni, kaa nan kpa limakl, kaa nan nyi Uwumbɔr. 13Le dandana wee, naah kpaan Yesu Kristo ni na, nimi bi nan daa Uwumbɔr chee na, dandana wee ni duun u chee, Kristo aasin pu. 14Uma pu le kimɔbaan bi. U nan di timi Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na kpaan unibaan, ki gbaa wii ligoln li nan bi tikaasisik ni na. 15Waah kpo na, u kuln kidiŋ ki nan bi ti ni bikaasisik ni na. U kuln Juu yaab aakaal ni baakoobil, ki di timi Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na, ki di kpaan ŋa linibol pɔɔn libaa, bi kpaan u ni na, nima le ti ŋa kimɔbaan. 16Waah kpo ndɔpuinkoo pu na, u di ti ni bi, ki di kpaan linibol libaa, ki giin bi Uwumbɔr chee, bi ni Uwumbɔr ti kpaan ki tooh ni kijɔteek. Waah ŋa kena na, le u kuln kidiŋ ki nan bi ti ni bikaasisik ni na. 17Kristo nan dan ki nan tuk nimi bi nan daa Uwumbɔr chee na, ni Juu yaab bi duun u chee na, ke u ga ŋa ni ni Juu yaab ni Uwumbɔr kijɔteek. 18Kristo pu, le ti mɔmɔk, bin ye Juu yaab na, ni bin kaa ye Juu yaab na, ti kpaani Uwumbɔr aafuur nyaan baan ni, ki dan Tite Uwumbɔr chee. 19Nima pu na, nimi bi kaa ye Juu yaab na, aa ki ye biwawam ni bicham Uwumbɔr aanib chee. Ni ye Uwumbɔr aanib ponn ni bibaa, ki ye waamaal mu ponn ni bibaa la. 20Nimi Yesu aanib naahn kidiik la. Bi maa nimi lidinyikl li ye Yesu aakpambalb ni Uwumbɔr aabɔnabtiib na pu. Yesu Kristo ubaa le ye lidinyikl ngbaan aatakpakpaan. 21Uma pu le kidiik aawan mɔmɔk tɔŋ tɔb pu, ki ŋa kidiik chain, ki tii u. 22Naah kpaan u ni na, ni mu ye kidiik ngbaan aawan ponn ni nibaa, ki ŋa kidiik ki tii Uwumbɔr, Waafuur nyaan aah bi ki ponn ni na.

will be added

X\