EFESUS YAAB 1

1Min Pɔɔl, u ye Yesu Kristo aakpambal Uwumbɔr aageehn pu na, m ŋmee kigbaŋ kee ki tii Uwumbɔr aaninyaan bi bi Efesus aatiŋ ni, ki joo waasan mbamɔm, ki kpaan Yesu Kristo chee. 2Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 3Cha ti pak Uwumbɔr, u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na. Taah kpaan Kristo ni na, le Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ti pu, ki tii timi Waafuur nyaan aapiin mɔmɔk paacham. 4Uwumbɔr aah kaa nan kee naan dulnyaa wee buyoonn na, le u nan lee timi Kristo pu, ke ti li ye waanib, ki li bi chain, ki taa li kpa taani ubaa unimbiin ni. U gee timi la. 5Taah kpaan Yesu Kristo chee na, le Uwumbɔr ŋa timi waabim. N-yaayoonn na, u nan lee timi ke ti li ye waabim. Nima le ye waageehn, ki ye waah ban pu na. 6Waabogeen pu le u ŋa tinyoor saakpen ki ŋa ti pu, nima le ti pak u ki nyuŋni u waabulchin saakpen pu. 7Kristo aasin pu, le Uwumbɔr gaa timi lii, ki di cha pinn timi, ki ŋa timi tibulchin saakpen, 8ki ŋa tinyoor saakpen ki ŋa ti pu, ki tii timi nlan mɔmɔk, ni mbeen mɔmɔk, 9ki kpiir ki mɔk timi tibɔbɔrkaan ti u nan dak usui ni ke u ga ŋa ti na. Kristo pu le u kpiir ti. Waageehn le na. 10Tibɔbɔrkaan ngbaan le ye ke ni yaa ŋeer kan, le u ga di tiwan nimɔk bi paacham ni taab na, ki di kpaan tɔb chee, ki ŋa ni kimɔbaan, ki ŋa Kristo ni mɔmɔk aayidaan. 11Uwumbɔr aah ŋani tiwan mɔmɔk pu na, u ŋani waageehn, waah dak pu na la. Taah kpaan Kristo ni na, le Uwumbɔr ŋa timi waanib. N-yaayoonn na, le u nan lee timi ke ti li ye waanib. 12U lee timi bi puen kpa limakl Kristo pu na, ke ti li mɔk binib waah ŋan saakpen pu na, aan bin ti pak u. 13Ni mu gaa Kristo ki kii la. Naah ŋun Uwumbɔr aaliin i ye mbamɔn, ki ye tibɔnyaan ti cha ni ŋmar na, le ni gaa Kristo ki kii. Naah kpaan u ni na le Uwumbɔr tii nimi Waafuur nyaan, ke waah nan puu tipuul ti na, ki mɔk ke ni ye waanib la. 14Waah tii timi Waafuur nyaan na, nima le mɔk ke u ga tii timi waah puu tipuul ti na mɔmɔk, ki ga gaa timi bimɔk ye waanib na ki lii. Nima pu na, cha ti li pak u, waah ŋan saakpen pu na. 15M ŋun naah gaa Tidindaan Yesu ki kii le ki gee Uwumbɔr aanib mɔmɔk pu na, 16nima le m dooni Uwumbɔr ni pu n-yoonn mɔmɔk, 17ki teer nimi maameen ponn ni, ki mee Tite Uwumbɔr, u ye Tidindaan Yesu Kristo Aawumbɔr, ki yeh lisil mɔmɔk na, ke un tii nimi Waafuur nyaan, mu ga tii nimi nlan, ki kpiir mɔk nimi Uwumbɔr aah bi pu na, aan ni bee u. 18M mee u tii nimi ke un woln ninimbil, ke ni bee waah yin nimi ki tii nimi limakl pu na, ki bee waah ga tii waanib lifaal li mɔ saakpen pu na, 19ki bee ke u kpa mpɔɔn saakpen ki ti nyaŋ, ki tii timi bi gaa u ki kii na. Mpɔɔn ngbaan le ye mpɔɔn saakpen, 20mu u nan di ki fikr Kristo nkun ni na, le ki di u kaan uŋaaŋgii wɔb paacham na. 21Kristo jer bin kpa mpɔɔn na mɔmɔk, ni bin kpa tininkpil na mɔmɔk, ni dindaatiib mɔmɔk. Waayimbil jer ŋiyimbil ŋimɔk bi dandana wee na, ni ŋimɔk ga li bi n-yoonn mu choo na. 22Uwumbɔr di tiwan mɔmɔk di ŋa Kristo aataapɔtaan taab, ki ŋa u tiwan mɔmɔk aayidaan ki tii waanib. 23Waanib ye uma Kristo aawon, ki gbiin u; u mu bi tiwan nimɔk bi ni kookoo na ni.

will be added

X\