KOLOSE YAAB 4

1Dindaatiib, ni li ŋani nimi aatutuliib mbamɔm; ba pu? ni bee ke ni mu kpa Dindaan paacham. 2Tɔ, ni mɔmɔk li beenin mee Uwumbɔr linimaln, ki li nyi ki taa geeni, ki li dooni u mmeen ponn ni, 3ki li mee u ki tii ti mu, un tii timi nsan ti moon waaliin ki tuk binib tibɔbɔrkaan ti ye Kristo aabɔr na. Waabɔnyaan ngbaan pu, le m bi kiyondiik ni. 4Ni ŋan ke m tuk binib waabɔnyaan ngbaan aatataa mbamɔm. Ni mee Uwumbɔr tii mi ke un ter mi m tuk bi kena. 5Ni li kpa nlan ki li bi mbamɔm joo cha binib bi kaa dii Uwumbɔr aasan na wɔb. Naah kan nsan buyoonn na, ni tun Uwumbɔr aatuln n-yoonn mɔmɔk. 6Ni li len ibulchiliin n-yoonn mɔmɔk, ki li len Uwumbɔr aalambil aah ye pu na. Ni yaa len kena kan, ni ga bee naah ga giin pu ki kii unii mɔmɔk na. 7Tikikus ga tuk nimi maabɔr mɔmɔk aah bi pu na. U ye tina aabo u ti gee u na, ki tun Tidindaan aatuln mbamɔm, ki ye timi aatutuŋeer la Tidindaan aatuln ponn ni. 8M cha u buen ni chee, u nan tuk nimi timi aabɔr aah bi pu na, aan ki sɔŋ nisui. Nima le m cha u buen ni chee. 9Onesimus ni uma le dii ni. Onesimus mu ye tina aabo u ti gee u na la. U ter timi mbamɔm, ki ye ni ponn ni aanii ubaa la. Bima le ga tuk nimi du chee na aabɔr mɔmɔk. 10Aristakus u bi kiyondiik ni m chee na, u dooni nimi. Mak, u ye Banabas aaninkpan aajapɔɔn na, u mu dooni nimi. M nan tuk nimi naah ga ŋa u pu na. U yaa dan ni chee kan, ni gaa u iŋaal ilee. 11Joshua Justus mu dooni nimi. Bijab bitaa ngbaan ye Juu yaab la. Juu yaab ponn ni, bima baanja le ye maatutuŋeerliib ki tun Uwumbɔr aanaan aatuln. Bijab ngbaan sɔŋ nsui la. 12Epafras mu dooni nimi. U ye ni ponn ni aanii ubaa la, ki ye Yesu Kristo aatutuln la. N-yoonn mɔmɔk u mee Uwumbɔr linimaln le ki tii nimi, ni li dii Uwumbɔr mbamɔm, ki taa di cha, ki kii Uwumbɔr aah gee pu na mɔmɔk. 13M tuk nimi la, Epafras tun lituln linimaln, ki tii nimi, ni Laodisea aatiŋ aanib, ni Hierapolis aatiŋ aanib la. 14Luk u ye dɔkta, u ti gee u na, u mu dooni nimi. Demas mu dooni nimi. 15Ni li dooni tinaabitiib bi bi Laodisea aatiŋ ni na tii timi, ki li dooni Nimfa ni Yesu aanib bi kuuni udo na, tii timi. 16Bi yaa karn kigbaŋ kee tii nimi kan, cha bi karn ki tii Yesu aanib bi bi Laodisea aatiŋ ni na mu. Maah ŋmee kigbaŋ ki tii Laodisea aatiŋ aanib na, ni mu karn ki. 17Tuk Akipus ke Tidindaan aah tii u lituln ke un tun na, u li nyi ki tun li mbamɔm. 18Min Pɔɔl le di ŋŋaal ki ŋmee idoon imina. Ni teer ke m bi kiyondiik ni. Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ni pu. [Amii.]

will be added

X\