KOLOSE YAAB 3

1Ni kpaan fikr Kristo chee la. Nima pu na, cha nitafal li bi paacham aawan ni. Kristo bi nima ki ka Uwumbɔr aaŋaaŋgii wɔb. 2Ni li dakl tiwan ni bi paacham na aabɔr, ki di cha nin bi kitiŋ du na. 3Ba pu? ni naahn ke ni kpo; le nimi aamɔfal kpaan Kristo ni, ki bi Uwumbɔr chee paacham, le u biin li pu. 4Kristo, u ye timi aamɔfal na, u yaa gir ni kan, ti mu ga li bi u chee, ki kan nnyuŋ. 5Nima pu na, kuln man tiwon aah ban pu na, ki taa gɔr kidaagook, ki taa tun tijɔŋ aatuln, ki taa li ban tiwan ni kaa ŋan na, ki taa li kpa iniman. Un kpa iniman na aa dii Uwumbɔr, u dii liwankpal la. 6Binib bi yii Uwumbɔr aamɔb ki tun titunwambir timina na, u ga daa bitafal la. 7N-yoonn mbaa ni mu nan bi bikaasisik ni, ki tun titunwambir ngbaan. 8Le naah ye Yesu aanib dandana wee na, ni di titunwambir ngbaan mɔmɔk di lii. Ni taa ki gee liŋuul ki li tar binib pu, ki taa ki nan binib, ki taa ki seei ŋisiibil, ki taa ki len iliin i kaa ŋan na. 9Ni taa mɔn inyaamɔn ki tuk tɔb; ba pu? ni nan di nimi aabimbikpok aatuln ki di lii a, 10ki yoor mbimbipɔɔn la. Uwumbɔr le tii nimi mbimbipɔɔn ngbaan, ki bi toor mu, ke ni moo bee u, ki li naahn u. 11Naah kpa mbimbipɔɔn na, naa ki yakr Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na, ni bin gii ŋichakpan na, ni bin kaa gii na, ni biwawam, ni timoor ni aanib, ni binaagbiib, ni bimalb. Ni mɔmɔk kpaan la. Kristo le jer tiwan ngbaan mɔmɔk, ki bi waanib mɔmɔk ni. 12Uwumbɔr nan lee nimi, ki ŋa nimi waaninyaan, ki gee nimi. Nima pu na, ni li kpa linimbaasaln, ni tibulchin, ki sunn nibaa taab, ki li bi suuna, ki li kpa suklaa, 13ki li kpa limɔr tɔb chee. Ni ponn ni ubaa ni uŋeen aatɔ yaa kpa tibɔr kan, ni di cha pinn tɔb. Tidindaan aah di cha pinn nimi pu na, ni mu di cha pinn tɔb kena. 14Tibɔr ti jer ti mɔmɔk na le ye ke ni li gee tɔb; ba pu? ngeehn di ni mɔmɔk ki di kpaan tɔb chee la, ni li kpaa kimɔbaan mbamɔm. 15Kristo yin nimi ke ni li kpaan tiwonbaan ni, ki li kpa nsuudoon mu u tii nimi na. Nima pu na, cha nsuudoon ngbaan li joo nisui man, ki li dooni Uwumbɔr waabulchin pu. 16Cha Kristo aaliin li bi nisui ni saakpen, ki tii nimi nlan. Ni li tuk tɔb waaliin, ki li sur tɔb, ki li gaa ilahn i bi Uwumbɔr aagbaŋ ni na, ni waanib aalahn, ni ilahn i Waafuur nyaan mɔk nimi na. Ni li gaa ilahn ngbaan, ki li dooni Uwumbɔr nisui ni. 17Ni yaa len kan, ni len Tidindaan Yesu aayimbil pu; ni yaa tun lituln kan, ni li tun waayimbil pu, ki li ŋani tiwan mɔmɔk waayimbil pu, ki li dooni Tite Uwumbɔr u pu. 18Tɔ, bipiib, ni li keei nichatiib aamɔi. Naah dii Tidindaan na, ni ŋan ke ni li ŋani kena. 19Bijab, ni li gee nipuutiib, ki taa muk bi. 20Mbim, ni li keei nitetiib ni ninatiib aamɔi tiwan mɔmɔk ni; ba pu? nima le piir Tidindaan aasui. 21Bijab, ni taa fiin nimi aabim aaŋuul, bitaakpab taa yɔl. 22Bitutuliib, ni li keei nidindaatiib bi bi dulnyaa ni na aamɔi tiwan mɔmɔk ni. Bi yaa bi ni chee, ke bi yaa kaa bi kan, ni li tun lituln mbamɔm. Ni taa ban binib li pak nimi. Naah san Uwumbɔr na, ni li tun lituln mbamɔm nima le pu. 23Naah ŋani tiwan nimɔk na, ni cha nitafal li bi ni ni, ki tun lituln ke naah ba ga tun ki tii Tidindaan pu na, naa ye binib. 24Tidindaan Kristo le ni tun lituln ki tii u. Nima le ni bee ke uma le ga pa nimi tipar, waah nan puu tipuul ti ke u ga tii nimi na. 25Unii umɔk tun lituln li kaa ŋan na, Uwumbɔr ga daa utafal waah ŋeer pu na. Uwumbɔr aa pak ubaa ki jer uken.

will be added

X\