KOLOSE YAAB 2

1M ban ke ni bee ke m tun lituln linimaln nimi pu, ni Laodisea aatiŋ aanib pu, ni binib bimɔk kaa kee kan mi na pu, 2ke m pɔɔk bitaakpab. M ban ke ni mɔmɔk li kpaan kimɔbaan, ki li gee tɔb, ki bee Uwumbɔr aabɔr mbamɔm, aan ki li pak ti mbamɔm, ki taa joo beeni. M ban ke ni bee Uwumbɔr aabɔbɔrkaan, ti ye Kristo aabɔr na. 3Uma baanja le ga ŋma tii timi nlan mu ye nlan bamɔnn na. Uma baanja le ga ŋma mɔk timi nnyim mɔmɔk. 4M tuk nimi kena, ubaa taa ŋmann nimi. Unii yaa mɔn inyaamɔn i mɔ na ki tuk nimi kan, ni taa kii. 5Maawon aa bi ni chee. Maalandak bi ni ni. Naah gaa Kristo ki kii mbamɔm ki dii waasan mu mbamɔm na, nima le m kpa mpopiin saakpen a. 6Ni nan gaa Yesu Kristo, ki kii ke u ye Nidindaan. Nima pu na, ni li kpaan u ni, ki li dii u man, 7ki too chuu u ke busub aasubon aah koo kitiŋ pu na, ki li bae waabɔr n-yoonn mɔmɔk, ki gaa ti ki kii mbamɔm, taah nan tuk nimi pu na, ki li dooni u n-yoonn mɔmɔk. 8Unii yaa tuk nimi nnyaamɔn aalan mu ye fam na kan, ni li nyi man ki taa dii u; nlan ngbaan ye binib aalan la. Ni ye dulnyaa aakaal la, naa ye Kristo aabɔr. 9Uwumbɔr aabimbin mɔmɔk bi Yesu Kristo ni. 10Naah kpaan u ni na, le ni kpa limɔfal bamɔln. Uma le ye Uwumbɔr aatuuntiib mɔmɔk aayidaan. 11Naah kpaan Kristo ni na, le ni bi ke binib bi gii ŋichakpan na; ni mu aa ye ŋichakpan le ni gii, ni ye nimi aabimbikpok le ni gii lii. Ni ye Kristo aah gii pu na la. 12Baah muin nimi nnyun ni na, ni naahn ke bi di nimi ki di sub Kristo chee. Baah nyan nimi nnyun ni na, ni naahn ke ni ki fikr u chee; ba pu? ni pak ke Uwumbɔr kpa mpɔɔn ki fikr Kristo nkun ni. 13N-yoonn mbaa ni nan tun titunwambir, kaa nan dii Uwumbɔr aakaal. Nima le naa nan kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Naah kpaan Kristo ni dandana wee na, nima le Uwumbɔr fikr nimi. U di cha timi aatunwambir mɔmɔk pinn timi. 14Taah ba ga ŋa pu na le ŋmee kigbaŋ pu. Taah kaa ŋa kena na, nima le timi aabɔr bii. Le Kristo aah nan kpo ndɔpuinkoo pu na, nima le Uwumbɔr aa ki len ke timi aabɔr bii. 15Waah kpo ndɔpuinkoo pu na, le u ŋa Kinimbɔŋ aapɔɔn mɔmɔk yooli, le ki nyaŋ u, ki jinn u inimɔɔn binib aanimbil ni. 16Nima pu na, ni taa cha ubaa galn nimi tijikaar aakoobil pu, bee tiwanyukaan aakoobil pu, bee likpakool daal aakoobil pu. 17Ŋikoobil mɔmɔk po ye tiwan ni choo na aajunjuŋ la. Tiwan ni fu ki choo na le ye Kristo. 18Binib bibaa bi ki sunni bibaa taab, ki pak Uwumbɔr aatuuntiib, ki bui ke bi daŋ tidaŋ ki kan lijinjiir aawan, ki kpa kalmbaani, ki dak dulnyaa aalandak i ye fam na. Ni taa cha binib ngbaan bii nimi. 19Baa joo Kristo u ye timi aayidaan. Uma aapɔɔn pu le ti muun waasan ni Uwumbɔr aah ban pu na. Uma le kpaan timi kimɔbaan, ke ti li tuk tɔb pu, ke ŋituk ni ŋigir aah cha tiwon aawan mɔmɔk tuk tɔb pu, pu na. 20Nimi aabimbikpok nan kpo Kristo chee la, nima le ni nyan dulnyaa aakaal ni. Nima pu na, ba ŋa nimi aabimbin bi ke naah beenin ye dulnyaa yaab le na? Ba ŋa ni kii nkaal mu len ke 21"Taa ji nee," "Taa lakl nee," "Taa meeh nee"? 22Timina mɔmɔk, binib yaa ji ti kan, ti doo la. Ŋikoobil ŋimina po ye binib aakaal ni baamɔkm la. 23Ni naahn nlan la, ki mu aa ye nlan. Bi dooni bisui aah gee tiwan ni na la, ki sunn bibaa taab, ki muk tiwon. Le baah ŋani pu na, naa ter bi, bin chuu bibaa.

will be added

X\