KOLOSE YAAB 1

1Min Pɔɔl u ye Yesu Kristo aakpambal Uwumbɔr aageehn pu na, m ni tina aabo Timoti 2ŋmee kigbaŋ kee ti tii nimi Uwumbɔr aanib bi ye tinaabitiib ki gaa Kristo ki kii na, ki bi Kolose aatiŋ ni na. Tite Uwumbɔr [ni Tidindaan Yesu Kristo] ŋa tinyoor ki ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 3N-yoonn mumɔk ti mee Uwumbɔr u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na ki tii nimi na, ti dooni u ni pu; 4ba pu? ti ŋun ke ni gaa Yesu Kristo ki kii mbamɔm, ki gee Uwumbɔr aanib mɔmɔk; 5ba pu? ni kpa limakl ke ni ga kan Uwumbɔr aah di tiwan ni siin nimi paacham na. Ni ŋun ni pu buyoonn ni ŋun tibɔnyaan ti fuu ni ni chee ki ye mbamɔn na. 6Tibɔnyaan ngbaan le cha nimi ni binib bi bi ni kookoo na tun lituln nyaan. Binib moo gaar tibɔnyaan ngbaan ki kii nikaasisik ni, ni ni kookoo. Naah ŋun ti ki bee mbamɔm Uwumbɔr aah ŋani nimi tiŋann pu na, le binib moo gaar tibɔnyaan ngbaan ki kii nikaasisik ni, ki nan saa dandana. 7Timi aatutuŋeer Epafras u ti gee u na le nan tuk nimi ke Uwumbɔr ŋani kena. Uma Epafras si timi aasisiiyaan ki tun Kristo aatuln mbamɔm ki ter nimi. 8U tuk timi Uwumbɔr Aafuur nyaan aah cha ni gee binib pu na. 9Nima pu na le ti mee Uwumbɔr ki tii nimi, kaa di cha. Buyoonn ti nan ŋun ni pu ki nan saa dandana wee na, le ti mee Uwumbɔr ki tii nimi, ke ni ga bee waah ban ke ni li ŋani pu na. Ti mee u ke un tii nimi nlan ni bee Mfuur nyaan aabɔr, 10aan ki li dii Tidindaan waah ban pu na, aan ki gbiin unimbil, ki tun lituln nyaan aaboŋ mɔmɔk, ki moo bee waabɔr. 11Ti mee u ki tii nimi ke waah kpa mpɔɔn saakpen pu na un tii ni mu mpɔɔn, aan ni li kpa limɔr falaa ponn ni n-yoonn mɔmɔk, ki li kpa mpopiin, 12ki li dooni u; ba pu? uma le ŋa nimi binib bi ŋeer ke bin kan tiwan ni u ga tii waanib nwiihn aanaan ni na. 13Uma le nan nyan timi mbɔmbɔɔn aanaan ni, ki nabr timi di buen Ujapɔɔgeen aanaan ni. 14Uma le gaa timi lii, le Uwumbɔr di cha timi aatunwambir pinn timi, [Ujapɔɔn aasin pu]. 15U ye Uwumbɔr u taa waa u na aanaŋ, ki ye tiwan nimɔk Uwumbɔr naan ni na Aayidaan; 16ba pu? Uwumbɔr nan cha u naan tiwan mɔmɔk, nin bi paacham, ni nin bi kitiŋ na, ni taah waa ni na, ni taah kaa waa ni na; bibɔrb, ni binib bimɔk kpa tininkpil na, ni mpɔɔn mumɔk bi kitiŋ du, ni paacham mu na. Uma le nan naan ni mɔmɔk, ke ni li nyuŋni u. 17Uma Yesu le puen tiwan mɔmɔk bi. Uma pu le tiwan mɔmɔk beenin bi. 18Uma le ye waanib Aayidaan. Le waanib mu ye waawon, le u tii bi limɔfal. Uma le puen fikr nkun ni, ki ye tiwan mɔmɔk Aayidaan; 19ba pu? ni mɔ Uwumbɔr ke uma aah bi pu na, Yesu mu bi kena la. 20Uma Yesu pu, le ni mɔ Uwumbɔr ke un di tiwan mɔmɔk, nin bi paacham na, ni nin bi kitiŋ na, ki di tooh kijɔteek ubaa chee. Waasin nan nyan uwon ni ndɔpuinkoo pu. Waasin ngbaan pu le Uwumbɔr cha tiwan mɔmɔk ni uma tooh ni kijɔteek. 21N-yoonn mbaa ni nan ye biwawam la, le Uwumbɔr chee. Ni nan dak ilandak i kaa ŋan na, ki tun lituln li kaa ŋan na, nima le ni nan ye Uwumbɔr aadim, 22le dandana wee u cha ni ni uma li tooh ni kijɔteek; ba pu? Ujapɔɔn nan kpo ni pu la. U nan kpo ni pu, ke ni li bi chain, ki li ye bininyaan, ki taa li kpa ngalm mubaa, bundaln u ga di nimi ki di siin Uwumbɔr aanimbiin ni na. 23Ni ŋan ke ni li dii u mbamɔm, ki taa di cha waasan, ki taa cha nibaa leŋ nimi. Naah ŋun tibɔnyaan tee na, ti tii nimi limakl la. Ni taa di cha limakl ngbaan. Bi moon tibɔnyaan tee, ki tuk binib bimɔk bi dulnyaa wee ni na la. Min Pɔɔl mu ŋa unii u mooni ti na la. 24Tɔ, maah ji falaa u ni pu na, nima le m kpa mpopiin. Kristo nan ji falaa waanib pu. Maah jin falaa tiwon tee ni na, waafalaa u gur na le m ji. Kristo aawon ti ye waanib na pu le m ji falaa ngbaan. 25Uwumbɔr nan ŋa mi waanib aatutuln, ki di lituln ki di siin mi, ke m tun ki ter nimi. Lituln ngbaan le ye ke m tuk nimi waabɔr mɔmɔk pel pel. 26Ti ye tibɔbɔrkaan la. Uwumbɔr nan bɔr ti n-yaayoonn na aanib, ki kpiir ti ki tuk waanib dandana wee la. 27U ban ke bin bee taah ŋan saakpen ki ter ŋitimbol mɔmɔk pu na la. Tibɔbɔrkaan ngbaan le ye ke Kristo bi ni ni la. Waah bi ni ni na, nima le ni kpa limakl ke ni ga ji waamɔɔn. 28Kristo aabɔr ngbaan le ti mooni, ki sur binib mɔmɔk, ki tuk bi waaliin, waah tii timi nlan pu na. Ti ban ke bi mɔmɔk li kpaan Kristo ni, ki li ye binib bi ŋan doo na. Ti ban ke ti di bi ki di mɔk Uwumbɔr. 29Nima le cha m tun lituln linimaln. M tun lituln ngbaan waapɔɔn saakpen pu.

will be added

X\