LITULN 9

1Le Sɔɔl nan beenin kpa liŋuul Tidindaan aadidiliib pu ki ban ke un chuu bi ki ku bi. Le u ban ke un buen Damaskus aatiŋ ni, ki ti ban bi, bijab ni bipiib mɔmɔk, un ti chuu bi mpɔɔn pu, ki di tikululn buu bi, ki di gir dan Jerusalem. Le u buen Uwumbɔr aatotoorninkpil chee, un ŋmee kigbaŋ tii u. U yaa fuu Damaskus aatiŋ ni kan, u ga di kigbaŋ ngbaan di mɔk mmeen aadir aaninkpiib, ke bin cha u chuu binib bi dii Yesu aasan na. 3Tɔ, le u cha. Waah laa bi nsan ni na, ki ti peen Damaskus aatiŋ ni na, libuul ngbaan ni le nwiihn nyan paacham, ki woln ki mann gonn u. 4Le u lir kitiŋ, ki ŋun nneel len ke, "Sɔɔl, Sɔɔl, ba ŋa aa ŋa mi falaa?" 5Le Sɔɔl baa u, "Ndindaan, ŋmaa ye?" Le u bui u, "Min le ye Yesu, u aa ŋa u falaa na. 6Fii sil, ki li cha kitiŋ ngbaan ni. Aa yaa ti fuu kan, m ga cha unii ubaa tuk si saah ga ŋa pu na." 7Binib bi dii Sɔɔl na, bi si ŋmin, kaa ŋma len tibaa. Bi ŋun nneel len, kaa waa unii. 8Le Sɔɔl fii sil, ki likr unimbil, kaa ki waa. Le bi chuu uŋaal, ki dar u cha Damaskus aatiŋ ni. 9Iwiin itaa le waa likr, kaa ki ji, kaa ki nyu. 10Le Yesu aadidiir ubaa nan bi Damaskus aatiŋ ni, bi yi u ke Ananias. Le Tidindaan len u chee tidaŋ ponn ni, ki bui u, "Ananias." Le u bui ke, "Ndindaan, m sɔ." 11Le Tidindaan bui u, "Fiin, ki li cha nsan mu bi yi mu ke Nsan mu tok na ni, ki li cha Judas do, ki li ban uja ubaa bi yi u ke Sɔɔl, u ye Tasus aatiŋ aanii ubaa la. U bi mee Uwumbɔr la, 12le ki daŋ tidaŋ ki kan uja ubaa bi yi u ke Ananias koo ni u chee, ki nan di uŋaal paan u pu, un ti ki likr." 13Le Ananias bui ke, "Ndindaan, binib pam tuk mi uja ngbaan aabɔr, ke u ŋani saanib bakaa saakpen Jerusalem ponn ni. 14Dandana wee, u fuu ni du. Uwumbɔr aatotoorninkpiib tii u nsan ke un ti chuu saanib mɔmɔk, ki buu bi tikululn." 15Le Tidindaan bui u, "Li cha u chee. M lee u la, un ti li joo maaliin, ki tuk bibɔrb, ni Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na, ki cha bi bee maayimbil. 16Min mbaa ga mɔk u waah ga ji falaa pu na mɔmɔk maayimbil pu." 17Le Ananias fii ki buen Judas do, ki ti koo ni Sɔɔl chee, ki di uŋaal paan u pu, le ki bui u, "Nna aabo Sɔɔl, Tidindaan le tun ni mi aa chee. Yesu, u di ubaa mɔk si, saah bi nsan ponn ni ki choo na, uma le tun ni mi, ke m cha aa ki likr, ki gbii Uwumbɔr Aafuur nyaan." 18Waah len kena na, libuul ngbaan ni le tiwan nibaa ni naahn tijaapɔkr na, nyan Sɔɔl aanimbil ni. Le u ki likr, le ki fii sil. Le bi di u ki muin u nnyun ni. 19Le u jin tijikaar, ki ki kan mpɔɔn. Le Sɔɔl nan laa bi Yesu aadidiliib chee iwiin ilee, Damaskus aatiŋ ni. 20Libuul ngbaan ni le u koo ni mmeen aadir ni, le ki ti tuk binib Yesu aabɔr, ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la. 21Le ni gar binib bimɔk ŋun waah len pu na. Le bi baa tɔb, "Naa ye uja ngbaan le nan ŋa Yesu aanib falaa Jerusalem ponn ni ii? U dan du, ke u nan chuu bi, ki di tikululn buu bi, ki di buen Jerusalem, ki di ŋa Uwumbɔr aatotoorninkpiib aaŋaal ni." 22Le Sɔɔl moo kanni mpɔɔn un ti tuk binib Yesu aabɔr, le ki len ki nyaŋ Juu yaab bi bi Damaskus aatiŋ ni na, le ki mɔk bi ke Yesu sil ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo. 23Le iwiin pam jer. Le Juu yaab kuun tɔb, ki kpokl baah ga ŋa pu ki ku Sɔɔl na. 24Idaa mɔmɔk, kinyeek ni nwiin pu, le bi ka kii kitiŋ ngbaan aagoln aabisamɔb, Sɔɔl yaa nan nyan ni kan, bin chuu u ki ti ku u. Le Sɔɔl ŋun baah kpokl pu na. 25Kitiŋ ngbaan aagoln, takolo mam nan bi. Le Sɔɔl aadidiliib yoor u di ŋa kibɔɔkuuk saakpeŋ ponn ni, ki yoor u ki di u dii takolo nyan. 26Le Sɔɔl buen Jerusalem. Waah fuu nima na, le u ban un kpaan Yesu aadidiliib chee. Le bi san u ijawaan, kaa pak ke u ye Yesu aadidiir ubaa. 27Le Banabas dan nan di u ki di buen Yesu aakpambalb chee, ki tuk bi ke Sɔɔl nan kan Tidindaan nsan pu, ke Tidindaan nan len u chee, ke Sɔɔl nan kpa lipoobil ki di Yesu aabɔr ki tuk binib bi bi Damaskus aatiŋ ni na. 28Banabas aah tuk bi kena na, le bi cha Sɔɔl kpaan bi chee. Le u dii bi baah cha nin chee na Jerusalem ponn ni, ki kpa lipoobil un ti tuk binib Tidindaan aabɔr. 29Le Juu yaab bi len Griik aaliin na, bi kpak u kinikpakpak, le ki ban bin ku u. 30Le Yesu aanib ŋun ke bi ban bin ku u. Baah ŋun kena na, le bi yoor u di buen Siisarea aatiŋ ni, le ki cha u cha kun Tasus aatiŋ ni. 31Nima pu na le Yesu aanib bi bi Judea aatim ni, ni Galilee aatim ni, ni Samaria aatim ni na, bi gaa bibaa. Unii ubaa aa ki muk bi. Le bi moo bae Tidindaan aaliin n-yoonn mɔmɔk, ki pak waah gee pu na. Le Uwumbɔr Aafuur nyaan ter bi, ki di binib ki di kpee bi pu. 32Tɔ, le Piita bɔɔ dii ntim mɔmɔk ponn ni nima chee. Le u buen Lida aatiŋ mu ni, ki mann Uwumbɔr aanib bi bi nima na. 33Waah bi nima na, le u kan uja ubaa, bi yi u ke Eneas, u ye uja uyaawon faan na la. Ŋibin ŋiniin u po dɔ kidiik ni la, kaa ŋma fii. 34Le Piita bui u, "Eneas, Yesu Kristo tii si laafee dandana wee. Fii sil, ki kpab saawandɔkaan." Libuul ngbaan ni le u kpaan fii sil. 35Le binib bimɔk bi Lida aatiŋ ni, ni Sharon aatiŋ ni na, bi kan u, ki kpeln baabimbin, ki dii Tidindaan aasan. 36Kitiŋ kibaa mu bi, ki gbak nima chee, bi yi ki ke Jɔpa. Upii u dii Yesu aasan na bi nima, bi yi u ke Tabita. (Griik aaliin ponn ni, bi yi u ke Dokas. Waayimbil aatataa le ye ke upeeyuk.) U nan ye litulnyaandaan la. 37N-yoonn ngbaan le u bun, le ki kpo. Le bi fu lininkpol ngbaan nnyun, ki di u ti bil paacham aadiik ni. 38Jɔpa aatiŋ ni Lida aatiŋ aa daa tɔb. Le Yesu aadidiliib bi bi Jɔpa aatiŋ ni na ŋun ke Piita bi Lida aatiŋ ni. Le bi tun bijab bilee, ke bin ti yi ni Piita, ke un pɔɔn ubaa ki dan mala. 39Le Piita fii dii bi. Waah fuu ni nima na, le bi di u buen paacham aadiik ngbaan ni. Le bikpopiib kuun nima, ki sil Piita chee, ki wii, le ki mɔk u ŋibɔkur ŋi Dokas nan ŋa tii bi na, waah nan bi na. 40Le Piita jenn nyan bi mɔmɔk kidiik ni, le ki gbaan utaaŋaayil pu, le ki mee Uwumbɔr, le ki lik lininkpol ngbaan le ki len ke "Tabita, fii sil." Le u likr unimbil. Waah kan Piita na, le u fii kal. 41Le Piita chuu uŋaal, ki ter u, un fii sil, le ki yin Uwumbɔr aanib ni bikpopiib ngbaan, le ki di u mɔk bi, ke u fikr a. 42Le binib bimɔk bi Jɔpa aatiŋ ni na ŋun tibɔr ngbaan. Nima pu na le binib pam gaa Tidindaan ki kii. 43Le Piita ti bi Jɔpa aatiŋ ni, ki yunn. U koo uja ubaa do, bi yi u ke Simon, u ye ugbanjab la.

will be added

X\