LITULN 8

1Baah ku u pu na, le Sɔɔl kii. Leyaadaal ngbaan le bi piin ki bi muk Yesu aanib bi bi Jerusalem ni na, ki ŋa bi falaa saakpen a. Nima pu na, le bi mɔmɔk nan yaa, ki buen Judea ni Samaria aatim mɔmɔk ponn ni. Yesu aakpambalb baanja le nan gur Jerusalem ponn ni, kaa yaa. 2Le bijab bi san Uwumbɔr na sub Stiifen ki wii mpɔpɔɔn pu. 3Le Sɔɔl pɔɔn ubaa, un ti bii Yesu aanib ki ŋa bi yooli. U buen ŋidichal ŋidichal ponn ni un ti kan bi, ki chuu nyan bijab ni bipiib mpɔɔn pu, ki ti di ŋa kiyondiik ni. 4Tɔ, binib bi dii Yesu na, bi yaa ntim mɔmɔk ni, le ki tuk binib waabɔnyaan. 5Le Filip buen Samaria aatiŋ ni le ki tuk binib Uwumbɔr Aanileekoo Kristo aabɔr, 6le ki tun lijinjiir aatun. Baah kan lijinjiir aatun ngbaan na, ki ŋun waah len pu na, le kinipaak pel waabɔr ngbaan mbamɔm. 7Le u teb binib pam bi tiyaayar joo bi na. Le ti teen mpɔɔn pu, ki nyan biwon ni. Le u teb binib biyaawon faan na, ni biwɔb mu pam. 8Nima pu na, le Samaria aatiŋ aanib nan kpa mpopiin saakpen a. 9Le uja ubaa nan bi nima bi yi u ke Simon, u ye unyɔkdaan la, ki tun lijinjiir aatun, ki gar Samaria aatiŋ aanib pam, le ki yoor ubaa ke uma le ye uninyuun. 10Le binib mɔmɔk, bigiim ni bipɔɔndam, bi kii u, le ki len ke u kpa Uwumbɔr aapɔɔn, ki yi u ke Mpɔɔn Saakpiindaan la. 11U nan ŋani lijinjiir aatun ni yunn, ki gar binib pam. Nima pu na, le bi kii u. 12Le Filip dan nan tuk bi Uwumbɔr aanaan aabɔnyaan, ni Yesu Kristo aabɔnyaan ngbaan. Le bi pak waah len pu na. Baah pak waah len pu na, le u di bi ki muin bi nnyun ni, bijab ni bipiib mu. 13Le Simon, u ye unyɔkdaan ngbaan na, u mu pak Filip aah len pu na. Le Filip di u ki muin u nnyun ni. Le u dii Filip idaa mɔmɔk, ki kan u tun lijinjiir aatun pam. Le ni gar u ki ti nyaŋ. 14Le Yesu aakpambalb bi bi Jerusalem na ŋun ke Samaria aatiŋ aanib gaa Uwumbɔr aaliin. Baah ŋun kena na, le bi cha Piita ni Jɔnn buen bi chee. 15Le Piita ni Jɔnn fuu nima, ki mee Uwumbɔr ki tii binib bi gaa Uwumbɔr aaliin na, ke un tii bi Waafuur nyaan. 16Waafuur nyaan aa kee sunn ni ubaa pu, bi ponn ni. Filip nan di bi ki muin bi nnyun ni baanja, Tidindaan Yesu aayimbil pu. 17Nima pu na le Piita ni Jɔnn mee Uwumbɔr tii bi le ki di biŋaal paan bi pu. Baah ŋa kena na, le binib ngbaan gbii Uwumbɔr Aafuur nyaan. 18Le Simon kan ke Yesu aakpambalb aah di biŋaal di paan binib pu na, Uwumbɔr tii binib ngbaan Waafuur nyaan. Waah kan kena na, le u ban ke un pa bi ŋimombil, 19bin tii u mpɔɔn mumina, ke u yaa di uŋaal paan binib pu kan, bi ga kan Uwumbɔr Aafuur nyaan. 20Le Piita baa u, "Aa dak ke aa ga ŋma di ŋimombil ki daa Uwumbɔr aapiin aa? Saah dak pu na, naa ŋan. Aa ni saamombil bee yooli. 21Aasui aa ŋan Uwumbɔr chee. Aaŋaal aa bi waabɔnyaan ni. 22Kpeln aapoobil, ki di cha saatunwambir ngbaan, ki mee Tidindaan, ke un di cha saalandakbir ki pinn si. 23M kan ke aasui to saakpen a. Titunwambir le joo si." 24Le Simon bui Piita ni Jɔnn, "Mee Uwumbɔr tii mi, aan saah len tibɔr ti na, ti taa pii mi." 25Le Piita ni Jɔnn tuk Samaria aatiŋ aanib Tidindaan aaliin, le ki sur bi mbamɔm, le ki nin gir buen Jerusalem. Baah chuun ki cha na, le bi bɔɔ dii Samaria aatim pam ponn ni, ki tuk binib Yesu aabɔnyaan. 26N-yoonn ngbaan le Tidindaan aatuun tuk Filip ke un gor ki dii ŋŋaaŋgan wɔb, ki dii timoor ni aasan mu nyan Jerusalem ki cha Gasa aatiŋ na. (Dandana wee nsan ngbaan ŋa nsankpok a.) 27Le Filip fii ki cha. Le uja ubaa ka itaan aah dar tɔriku saakpiin u na ponn ni, nsan pu. U ye Itiopia aatiŋ aanii la, ki mu ye unii u bi lee nyan ŋikookpimbil na, ki mu ye uninyuun la. U lik Itiopia aatiŋ aamombil mɔmɔk, ki kpa mpɔɔn saakpen, ki tun lituln tii Itiopia aabɔrpii, bi yi u ke Kandake na. Uja ngbaan nan dan Jerusalem u nan doon Uwumbɔr, ki labr cha, ki laa beenin bi nsan ni. Filip aah kan u na, u bi waatɔriku saakpiin ponn ni, ki karni kigbaŋ ki Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya nan ŋmee ki na. 29Le Uwumbɔr Aafuur nyaan tuk Filip ke u li cha tɔriku ngbaan chee. 30Le Filip san buen u chee ki ŋun u bi karni kigbaŋ ki Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya nan ŋmee ki na. Le Filip baa u, "Saah bi karni kigbaŋ ki na, aa bee naatataa aa?" 31Le u bui ke, "Unii yaa kaa mɔk mi kan, m ga ŋa kinye ki bee?" le ki tuk Filip ke un koo ni u chee ki kal tɔriku na ponn ni. 32Tɔ, waah bi karni Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni nin chee na, ni ŋmee ke "Bi yaa chuu upiih bin ti kɔr u kan, waa wii. Bi yaa chuu gii upihbo aakukur kan, u mu aa wii. U mu bi kena la. Baah chuu u mpɔɔn pu na, waa len tibaa ke un nyan ubaa tibɔr ngbaan ni. 33Binib di u ŋa kooti ni, ki mɔn inyaamɔn paan u, ki jinni u inimɔɔn. Bi nan ku u. Uyabitiib mu ga li wiir, kaan li kpa nkahm." 34Tɔ, le uja ngbaan baa Filip, "Uwumbɔr aabɔnabr aah nan len pu na, u len ŋmaa aabɔr? U len ubaa aabɔr le aan u len uken aabɔr?" 35Le Filip tuk u ŋŋmeen ngbaan aatataa, ke ni ye Yesu aabɔr, le ki tuk u tibɔnyaan na. 36Baah bi tɔriku ponn ni ki cha na, le bi fuu nkpen mbaa ni, le ki kan nnyun dɔ. Le uja ngbaan bui Filip, "Lik, nnyun sɔ. Aa ga ŋma di mi ki muin mi nnyun ni dandana wee ee?" [ 37Le Filip bui u, "Aa yaa gaa Yesu ki kii mbamɔm kan, m ga ŋma di si ki muin si nnyun ni." Le u bui u, "M pak ke Yesu Kristo ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la."] 38Le u cha waatɔriku sil. Le u ni Filip, bi mɔmɔk bilee, bi sunn ni sil kitiŋ, ki koo nnyun ni. Le Filip di u ki muin u nnyun ngbaan ni. 39Le bi nyan ni nnyun ni. Baah nyan ni nnyun ni na, le Tidindaan Aafuur nyaan yoor Filip, ki di u buen. Waa ki kan u. Le u ki koo waatɔriku ponn ni, le ki cha ni mpopiin. 40Le binib kan Filip kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Asotus. Le u bɔɔ dii ntim mɔmɔk nima chee, ki tuk binib Yesu aabɔnyaan, le ki ti fuu Siisarea aatiŋ ni.

will be added

X\