LITULN 5

1Uja uken nan bi nima, bi yi u ke Ananias, ki yi upuu ke Safaira. U kpa kisaak, ki kooh, ki kan ŋimombil, 2ki di ngem ki nan di tii Yesu aakpambalb, ki gur ubaa mu ngem. Upuu mu nyi waah ŋa pu na. 3Le Piita baa u, "Ananias, ba ŋa aa cha Kinimbɔŋ koo aasui ni, ki cha aa ban ke aa ŋmann Uwumbɔr Aafuur nyaan, ki gur aabaa ŋimombil ngem? 4Kisaak ngbaan aah nan bi aa chee na, ki nan ye siyaan la. Saah kooh ki na, ŋimombil ngbaan mu ye siyee la. Ba ŋa aa dak aasui ni ke aa ga ŋa kena? Saa mɔn nnyaamɔn ki tuk binib baanja. Uwumbɔr le aa mɔn nnyaamɔn ki tuk." 5Ananias aah ŋun waah len pu na, le u kpo ki lir kitiŋ. Le ijawaan chuu binib bimɔk ŋun tibɔr ngbaan na. 6Le binachipɔm nan di likekeln, ki di u ki di poo, ki yoor u ki di nyan lipaal, ki ti di sub. 7Le ni kpee siib, le upuu mu koo ni, kaa nyi tibɔr ngbaan. 8Le Piita baa u, "Naah kooh kisaak ngbaan na, ŋimombil ngbaan mɔmɔk le na aa?" Le u kii ke, "Een, ŋima le na." 9Le Piita baa u, "Ba ŋa aa ni aachal mɔmɔk kpaan kimɔbaan ke ni ga tɔŋ Tidindaan Uwumbɔr Aafuur nyaan? Lik, binachipɔm bi sub aachal na fuu ni mbisamɔb. Le bi ga yoor aa mu, ki nyan lipaal." 10Libuul ngbaan ni, le u mu kpo, ki lir kitiŋ unimbiin ni. Le binachipɔm ngbaan koo ni ki kan u kpo. Le bi yoor ni u mu, le ki ti di sub uchal chee. 11Le Yesu aanib mɔmɔk, ni binib bimɔk ŋun tibɔr ngbaan na, bi san ijawaan saakpen a. 12Le Yesu aakpambalb tun lijinjiir aatun pam. Lijinjiir aatun ngbaan le mɔk binib ke Uwumbɔr bi bi chee. Le binib bimɔk gaa Yesu ki kii na kuun tɔb chee Solomon aakaakpaak, Uwumbɔr aadichal ni. 13Binib bi kaa gaa Yesu ki kii na aa kaar ke bin kpaan bi chee. Le binib mɔmɔk pak bi. 14Le binib pam gaa Tidindaan ki kii, ki kpae n-yoonn mɔmɔk, ki kpaan bi chee. Bi ye bijab ni bipiib mu, ki wiir. 15Yesu aakpambalb aah tun lijinjiir aatun pu na, le binib yoor bibum di bil ikaan pu, ni gɔdu pu, ki di kaan nsan pu, ki ban ke Piita yaa chuun jer kan, waajunjuŋ pinn jer bi pu, ki teb bi. 16Le kinipaak mu nyan ni Jerusalem aatingbaan ni, ki joo ni bibum, ni binib bi tiyaayar joo bi na. Le Yesu aakpambalb teb bi mɔmɔk. 17Le Uwumbɔr aatotoorninkpil, ni binib bimɔk dii u, bi ye Sajusii yaab na, nan kpa lipiipoln Yesu aakpambalb pu, 18le ki dan nan chuu bi, ki di laŋ kiyondiik ni. 19Kinyeek ngbaan le Tidindaan Uwumbɔr aatuun dan nan chuu piir kiyondiik aajaaleŋ, le ki nyan bi, le ki bui bi, 20"Li cha ti sil Uwumbɔr aadichal ni, ki tuk binib limɔfal ngbaan aabɔr mɔmɔk." 21Le bi kii Uwumbɔr aatuun ngbaan aamɔb. Kichakpinaanyeek ni, le bi koo ni Uwumbɔr aadichal ni, ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Le Uwumbɔr aatotoorninkpil, ni binib bi dii u na dan nan yin kooti ni aaninkpiib, ni Juu yaab aaninkpiib mɔmɔk, le ki tun bikikiirb, bin buen kiyondiik ni ke bin ti li joo ni Yesu aakpambalb. 22Baah fuu nima kaa ti kan bi na, le bi labr ki nan tuk kooti ni aaninkpiib, 23"Ti fuu kiyondiik ni, ki kan ni laŋ mbamɔm. Bikikiirb mu si kii jaaleŋ mam chee. Le ti chuu piir kidiik, kaa kan unii ubaa ni ni." 24Uwumbɔr aadichal aakikiirb aaninkpil, ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib aah ŋun kena na, le ni muk bi pam. Baa ki nyi baah ga ŋa pu na. 25N-yoonn ngbaan le unii ubaa koo ni, ki bui bi, "Lik, bijab bi ni di ŋa kiyondiik ni na, bi bi Uwumbɔr aadichal ni, ki bi tuk binib Yesu aabɔr." 26Le Uwumbɔr aadichal aakikiirb ni baaninkpil buen ti joo ni Yesu aakpambalb. Bi joo ni bi suuna, kaa chuu bi mpɔɔn; ba pu? bi san ijawaan ke kinipaak na ga mae bi ŋitakpal. 27Baah joo ni Yesu aakpambalb kidiik ponn ni na, le bi di bi ki di siin kooti ni aaninkpiib aanimbiin ni. Le Uwumbɔr aatotoorninkpil bui bi, 28"Ti tuk nimi ke ni taa ki tuk binib Yesu aabɔr, ki taa ki pur waayimbil. Le ni mooni waabɔr Jerusalem mɔmɔk ni, ki len ke waasin bi tiŋaal ni la." 29Le Piita ni Yesu aakpambalb biken bui bi, "Ni ye ti kii Uwumbɔr aamɔb la, naa ye binib aamɔb. 30Nimi le kpaa Yesu ndɔpuinkoo pu, ki ku u. Le tiyajatiib Aawumbɔr fikr u nkun ni, 31ki nyuŋ u, ki di u kaan uŋaaŋgii wɔb, u li ye timi Aayidaan, ni timi Aaŋmardaan, un tii Israel yaab nsan bin kpeln baabimbin, aan Uwumbɔr di cha baatunwambir ki pinn bi. 32Timi ni Uwumbɔr Aafuur nyaan le ye Yesu aasiiraadam ki tuk binib tibɔr ngbaan. U di Waafuur nyaan di tii binib bi kii waamɔb na." 33Kooti ni aaninkpiib aah ŋun baah len pu na, le bi gee liŋuul saakpen, ki ban bin ku bi. 34Le kooti ni aaninkpil ubaa fii sil binimbiin ni. Bi yi u ke Gamaliel. U ye Farisii yaab aanii ubaa la, ki mu ye Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aaninkpil, ki kpa liyimbil Juu yaab mɔmɔk chee. Le u tuk bi ke bin di Yesu aakpambalb ki di nyan lipaal siib. 35Baah nyan lipaal na, le u bui bi, "Israel yaab, ni li nyi naah ga ŋa bijab ngbaan pu na. 36N-yaayoonn na, uja ubaa nan bi, bi yi u ke Tudas. U nan yoor ubaa ke uma le ye uninyuun. Le bijab ikub inaa nan dii u. Le binib ku u. Le bijab bimɔk dii u na nan yaa, ki bee fam. 37Uja umina aayoonn aah jer na, le Galilee aatiŋ aanii ubaa nan yoor ubaa paacham, bi yi u ke Judas. U nan bi buyoonn bi chuun ki kahni binib na. Kinipaak nan dii u. Le binib bibaa ku u mu. Bijab bimɔk dii u na, bi mu yaa. 38Nima le m tuk nimi, nyan niŋaal bijab ngbaan aabɔr ni, ki taa ŋa bi nibaa. Baah kpokl pu na, ni baah tun lituln pu na, yaa ye binibɔm aatuln kan, li ga bee yooli. 39Ni yaa ye Uwumbɔr aatuln kan, naan ŋma nyaŋ bi. Ni yaa jan bi kijaak kan, ni li nyi man, nibaakan ni ga kan ke ni jan Uwumbɔr le kijaak." Gamaliel aah len pu na, le bi kii. 40Le bi yin Yesu aakpambalb, ke bin gir koo ni, le ki gbaa bi, le ki tuk bi ke bi taa ki tuk binib Yesu aabɔr daalbaadaal, ki taa ki pur waayimbil, le ki di bi di lii. 41Le Yesu aakpambalb siir bi chee, ni mpopiin; ba pu? bi bee ke Uwumbɔr dak ke bi ŋeer bin ji inimɔɔn Yesu aayimbil pu. 42Idaa mɔmɔk le bi cha Uwumbɔr aadichal ni, ni binib do, ki tuk binib Uwumbɔr aaliin ki mooni tibɔnyaan tee, ke Yesu le ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo.

will be added

X\