LITULN 4

1Le Piita ni Jɔnn nan laa beenin len tibɔr kinipaak ngbaan chee, ki tuk bi ke Yesu fikr nkun ni a, ke waah fikr nkun ni na, bi kpo na mu ga fikr nkun ni. Le Uwumbɔr aatotoortiib, ni Uwumbɔr aadichal aakikiirb aaninkpil, ni Sajusii yaab, bi mu fuu ni nima, kaa gee Piita ni Jɔnn aah tuk kinipaak ngbaan pu na, 3le ki gee liŋuul bi pu, le ki chuu bi, le ki di ŋa kiyondiik ni. Naah ye kijook na, le bi cha bi bi kiyondiik ni, le kitaak woln. 4Binib bi ŋun Piita ni Jɔnn aah len pu na, bi ponn ni pam gaa Yesu ki kii la. Bijab bi gaa u ki kii na ga nan li fuu ŋichur ŋiŋmu la. 5Le ki woln kitaak, le Juu yaab aayidam, ni kooti ni aaninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb nan kuun Jerusalem ponn ni. 6Bi ni Uwumbɔr aatotoorninkpil bi yi u ke Anas, ni Kayafas, ni Jɔnn, ni Aleksanda, ni utotoorninkpil do yaab biken, nan kuun tɔb chee. 7Le bi cha Piita ni Jɔnn sil binimbiin ni, le ki baa bi, "Ni ŋa kinye aan ki teb uwɔb ngbaan? Ni kpa ba aapɔɔn? Ni di ŋmaa aayimbil ki di teb u?" 8Le Uwumbɔr Aafuur nyaan fir Piita pu. Le u bui bi, "Juu yaab aayidam, ni kooti ni aaninkpiib, 9taah ter uwɔb ngbaan na, le ni ji timi tibɔr din, ki baa timi ke ti ŋa kinye ki teb u. 10M ban ke nimi ni Juu yaab biken mɔmɔk bee ke Yesu Kristo, u ye Nasaret aatiŋ aanii na, waayimbil aapɔɔn le teb uja wee. Uma Yesu pu, le u kpa laafee mbamɔm, ki sil ninimbiin ni. Nimi le kpaa Yesu ndɔpuinkoo pu. Le Uwumbɔr fikr u nkun ni. 11Yesu aabɔr le ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke 'Litakpal li bidimaab yii li na, lima le ye litakpayil.' 12Uma Yesu pu, le ti ga ŋmar. Uwumbɔr di Yesu aayimbil di tii timi, ke ti ŋmar. Ubaa aa bi dulnyaa wee ni ki ga ŋma cha ti ŋmar see Yesu baanja. Uma baanja pu, le ti ga ŋmar." 13Le bininkpiib ngbaan bee ke Piita ni Jɔnn aa ye binib bi nyuun na, kaa bae mbaen, le ki kpa lipoobil ki len. Baah kpa lipoobil na, le ni gar bininkpiib ngbaan. Bi bee ke bi ye Yesu aajɔtiib la. 14Bi kan uja u bi teb u na, si Piita ni Jɔnn chee. Nima pu na, baa ki ŋma kpak bi. 15Le bi tuk bi ke bin nyan kidiik ni. Le baah nyan kidiik ni na, le bininkpiib ngbaan kpokl tɔb baah ga ŋa pu na, 16ki baa tɔb, "Ti ga ŋa bijab ngbaan kinye? Binib bimɔk bi Jerusalem na nyi ke bi tun lijinjiir aatuln li kpa liyimbil na. Taan ŋma nee. 17Ti mu aa ban ke tibɔr ngbaan ki moon. Nima pu na, cha ti faan bijab ngbaan aan bi taa ki tuk binib Yesu aabɔr, ki taa ki pur waayimbil." 18Le bi yin bi ke bin gir koo ni, le ki kpaa bi ke bi taa ki tuk binib Yesu aabɔr, ki taa ki pur waayimbil. 19Le Piita ni Jɔnn bui bi, "Ti yaa kii nimi aamɔb le aan ti yaa kii Uwumbɔr aamɔb la kan, nilani ŋan Uwumbɔr chee? Ni dak ki lik. 20Ti ga li beenin tuk binib taah kan pu na, ni taah ŋun pu na. Taan ŋma di cha." 21Baah len kena na, le bininkpiib ngbaan ki faan bi, le ki di bi lii. Kinipaak ngbaan pu le baa ŋma daa bitafal. Kinipaak ngbaan mɔmɔk bi nyuŋni Uwumbɔr, lijinjiir aatuln ngbaan pu. 22Uja u bi teb u na, u jer ŋibin imonko ilee. Nima pu na, le ni gar kinipaak ngbaan mɔmɔk. 23Baah di Piita ni Jɔnn di lii na, le bi gir buen bijɔtiib chee, ki tuk bi Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib aah tuk bi pu na mɔmɔk. 24Baah ŋun kena na, le bi mɔmɔk kpaan kimɔbaan, ki mee Uwumbɔr, ki len ke, "Tidindaan Uwumbɔr, sin le nan naan paacham, ni kitiŋ, ni nnyusaakpem, ni tiwan nimɔk bi ni mɔmɔk ni na. 25N-yaayoonn na, aa nan cha tiyaja Ubɔr David len saaliin. U nan ye saatutuln. Saafuur nyaan aapɔɔn pu le u len ke 'Bin kaa ye Juu yaab na gee liŋuul fam. Ŋinibol mu dak ilandak fam. 26Dulnyaa aabɔrb gor bibaa, binib aayidam kuun tɔb chee, bin ti jan Tidindaan Uwumbɔr ni Waanileekoo Kristo kijaak.' 27Tɔ, David aah nan len pu na, ni ye mbamɔn la. Ubɔr Herod ni Pontius Pailat, ni Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na, bi nan kuun kitiŋ kee ponn ni, bi nan ku Saabo Yesu, u ye chain ki ye Saanileekoo na. 28Bi kuun bin ti ŋa saah nan len ke bi ga ŋa pu na. Saapɔɔn pu ni saageehn pu, le aa nan siin ke bi ga ŋa kena. 29Tidindaan, lik baah faani timi nfaan pu na. Ter timi saatutuliib, ki tii timi lipoobil, ti tuk binib saaliin. 30Di saapɔɔn ki teei bibum. Cha ti tun lijinjiir aatun, ki mɔk binib ke Saabo Yesu u ye chain na aayimbil kpa mpɔɔn." 31Baah mee Uwumbɔr doo na, le baah bi kidiik ki ponn ni na deŋ. Le Uwumbɔr Aafuur nyaan gbiin bi mɔmɔk. Le bi kpa lipoobil, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. 32Le binib bimɔk gaa Yesu ki kii na kpaan kimɔbaan, ni nlandak mbaa. Ubaa aa len ke waawan nibaa le ye uyaan. Le bi mɔmɔk yakr baawan mɔmɔk, ki di tii tɔb. 33Le Yesu aakpambalb kpa mpɔɔn ki ŋani siiraa ke Tidindaan Yesu sil fikr nkun ni. Le Uwumbɔr ter bi mɔmɔk saakpen. 34Binib bi kpa tisar ni ŋidichal na, bi kooh ki joo ni ŋimombil ŋi bi kan na, ki nan di tii Yesu aakpambalb. Le bi yakr di tii bimɔk aah ban pu na. Ubaa aa ki bi bi ponn ni ki lann nibaa. 36Uja ubaa le nan bi bi ponn ni, bi yi u ke Josef. Le Yesu aakpambalb duln u ke Banabas. (Naatataa le ye, "Un sɔŋ binib aasui na.") U ye Liifai yaab aanii ubaa la. Bi nan ma u Saiprus aatiŋ ni. 37Le u kpa kisaak, ki kooh, ki di ŋimombil ŋi u kan na, ki nan di tii Yesu aakpambalb.

will be added

X\