LITULN 27

1Tɔ, le bi len ke ti li buen Ubɔrkpaan Siisa chee, Itali aatiŋ ni. Le bi di Pɔɔl ni binaagbiib biken di tii sujatiib aaninkpil bi yi u ke Julius. Sujatiib ngbaan aayimbil le ye ke "Ubɔrkpaan aasujatiib." 2Le ti koo buŋɔb ni. Buŋɔb ngbaan nyan ni kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Adramitium. Bi gor bin di bu di buen Asia aatiŋ ni. Le ti koo buen. Uja ubaa mu dii timi, bi yi u ke Aristakus. U ye Masedonia aatiŋ aanii, ki nyan Tesalonika aatiŋ ni. 3Le ki woln kitaak, le ti fuu kitiŋ kibaa ni, le bi yi ki ke Saidon. Le sujatiib aaninkpil Julius ter Pɔɔl, ki cha u buen ujɔtiib chee nima, un ti kan waah ban pu na. 4Tɔ, le ti nyan nima. Le libuln daar took timi. Nima pu na, le ti peŋ lidikl libaa, bi yi li ke Saiprus. Le libuln aa ki pii timi. 5Le ti jer Silisia aatiŋ, ni Pamfilia aatiŋ, le ki ti fuu Mira aatiŋ ki bi Lisia aatiŋ ni. 6Taah fuu nima na, le sujatiib aaninkpil kan buŋɔb bubaa. Bu nyan ni Aleksandria aatiŋ ni, ki ga buen Itali aatiŋ ni. Le u cha ti mɔmɔk koo buŋɔb ngbaan ponn ni. 7Le buŋɔb ngbaan aa chuun mala. Ni pɔɔ la. Bu yunn nsan ni siib, le ki ti fuu Kenaidus aatiŋ chee. Le libuln aa kii ti nan ti bee nsan ponn ni. Nima pu na, le ti nan ti peŋ lidikl libaa, bi yi li ke Krete. Le ti jer Salmone aatiŋ, 8le ki kpak nnyusaakpem na aagbaan. Ni pɔɔ saakpen a. Le ti nan ti fuu kiloloŋ kibaa ni, bi yi ki ke Kiloloŋ Nyaan. Nima chee aa daa Lasea aatiŋ ni. 9Le ti yunn nsan ngbaan ponn ni, le ti ti pii Juu yaab aamɔlulb daal. Naa ba ŋan ti ki li joo buŋɔb. Ni kpa linimaln saakpen. Le Pɔɔl sur bi, 10"Njɔtiib, ti yaa ki joo buŋɔb kan, m bee ke ti ga kan linimaln. Ŋitun ni buŋɔb na ga bii. Binib pam mu ga kpo ti ponn ni." 11Le sujatiib aaninkpil aa kii Pɔɔl aah len pu na. U kii uŋɔdaan ni biŋɔŋaab aaninkpil aah len pu na la. 12Libuln ni utaal aayoonn yaa fuu ni n-yoonn mu na kan, naa ŋan ti li bi kiloloŋ ngbaan ponn ni. Nima le ti ponn ni binib pam bui ke ni ŋan ti nyan kiloloŋ ngbaan ponn ni, ki pɔɔk tibaa ki fuu Fiiniks, kitiŋ ki bi Krete aadikl paab na. Kiloloŋ bi nima. Libuln ni utaal yaa fuu ni n-yoonn mu na kan, ni ŋan ke timi aaŋɔb li bi ki ponn ni. Kiloloŋ ngbaan aah bi liwilir wɔb pu na, nima le libuln aan ŋma pii timi nima. 13Le libuln li kaa pɔɔ na nyan ni ŋŋaaŋgan wɔb. Le bi bui ke ni ŋeer ke ti nyan kiloloŋ ngbaan ponn ni. Le bi chuu gbiln buŋɔb na, le ki di buen. Le bi joo bu kpak Krete aadikl ngbaan chee. 14Le ni kpee siib, le libuln pɔpɔɔl nyan ni ŋŋaaŋgii wɔb ki daar choo, 15ki daar yeŋni buŋɔb na, ki cha bu sil. Buŋɔb ngbaan, libuln daar tooh bu la. Nima pu na, bu aa ŋma chuun. Le ti cha bu jɔnn libuln. 16Le ti ti fuu lidikl libaa chee, bi yi li ke Kɔda, li bi ŋŋaaŋgii wɔb. Le ti peŋ lidikl ngbaan, le libuln aa ki pii timi ki li pɔɔ. Le timi aaŋɔb saakpem dar buŋɔb waatiib. Le taah peŋ lidikl ngbaan na, le ti chuu yoor buŋɔb waatiib na 17di ŋa busaakpem ni. Le bi di iŋmin le ki di gbin punn punn busaakpem na. Le litambol dɔ nnyun ni Libia aatiŋ chee. Le bi dak ke nibaakan buŋɔb na ga dii litambol ngbaan paab. Nima pu na, le bi chuu gbiln buŋɔb aakekeln li bi paacham na, le ki cha bu jɔnn libuln. 18Le libuln beenin daar ki pɔɔ, le buŋɔb na yeŋni. Le ki woln kitaak, le bi chuu nyan ni ŋitun na ki di mee nnyun ni; 19ki ki woln kitaak, le ti chuu nyan ni buŋɔb aawan mu di mee ni nnyun ni. 20Taah bi bu ponn ni na, ni yunn taa waa nwiin, kaa waa ŋiŋmabil mu, ntaalangbam pu. Le libuln beenin daar, ki pɔɔ. Taa ki pak ke ti ga ŋmar. 21Tɔ, le baa ki ji tijikaar, ni yunn. Baah kaa ki ji tijikaar ni yunn na, le Pɔɔl fii sil binimbiin ni, le ki bui bi, "Njɔtiib, ni yaa ba pel maah nan len pu na, ki yaa kaa nan nyan ni Krete aadikl ni kan, ni ba ga li ŋan. Timi aawan aa ba ga bii. 22Tɔ, m gaŋ nimi, chuu nibaa man. Ti ponn ni unii ubaa aan kpo. Buŋɔb ngbaan baanja le ga bii. 23M ye Uwumbɔr aanii, le ki dooni u. Le kinyeek na, waatuun ubaa dan nan sil m chee, 24le ki bui mi, 'Pɔɔl, taa san ijawaan. Aa ga sil Ubɔrkpaan Siisa aanimbiin ni. Uwumbɔr ga cha binib bimɔk bi buŋɔb ngbaan ponn ni na ŋmar, saanimbaak pu.' 25Njɔtiib, nima pu na, chuu nibaa man. M pak ke Uwumbɔr ga ŋa waah tuk mi pu na. 26Libuln mu ga daar buŋɔb na ti di tam lidikl libaa, ki bii bu." 27Tɔ, le libuln pɔpɔɔl ngbaan nan daar iwiin kipiik ni inaa. Le kinyeek na, le libuln di timi jɔnn nnyusaakpem na ponn ni. Bi yi nnyusaakpem ngbaan ke Adria. Le kinyeetaasiik, le biŋɔŋaab dak ke ti yak kitiŋ kibaa ni. 28Le bi ban bin tɔŋ lik ke nnyun aah nyoo pu na. Le bi di ŋŋmin di gbin tikur ti nyuun na, ki di lii nnyun ni, ki tɔŋ lik, ki ŋaŋ ŋisaŋ nkub. Le bi took foor kpee, le ki ki tɔŋ lik, ki ŋaŋ ŋisaŋ imonko itaa ni kipiik. 29Le bi dak ke nibaakan buŋɔb ngbaan ga duur ŋitakpal ki bii. Nima pu na, le bi di tikur tibaa, ti ye tinaa, ki di gbin iŋmin inaa pu, le di gbin liŋɔjuul, le ti tam kitiŋ, le ki joo bu. Bu aan ki ŋma chuun. Baah ŋa kena na, le bi mee Uwumbɔr ke un cha kitaak woln. 30Le biŋɔŋaab ban ke bin loon nyan buŋɔb na ni. Le bi chuu nyan buŋɔb waatiib na di deen nnyun pu, le ki ŋmann ke bi chuu nyan tikur tibaa le liŋɔyil pu. 31Le Pɔɔl bee baah ban bin ŋa pu na, le ki bui sujatiib ni baaninkpil, "Biŋɔŋaab na yaa nyan buŋɔb na ponn ni kan, naan ŋma ŋmar." 32Waah len kena na, le sujatiib chuu buŋɔb waatiib na aaŋmin chuu gii, le ki di bu lii, le ki di cha busaakpem na. 33Le kichakpinaanyeek ni le Pɔɔl gaŋ bi mɔmɔk ke bin pɔɔk bibaa ki ji tijikaar, le ki bui bi, "Iwiin kipiik ni inaa le na, nimi aalandak muk nimi, ni lul bumɔb. 34Ni pɔɔk nibaa ki ji pɔkaa man. Ni ga ter nimi, ni kan mpɔɔn. Nibaa aan ŋa unii ubaa du ponn ni." 35Pɔɔl aah len kena na, le u yoor boroboro, le ki doon Uwumbɔr bi mɔmɔk aanimbil ni, le ki gii ki ŋman. 36Waah ŋa kena na, le bi mɔmɔk chuu bibaa, le ki mu jin tijikaar. 37Buŋɔb ngbaan ponn ni, ti nan ye binib ikub ilee ni imonko itaa ni kipiik ni biluub. 38Le bi mɔmɔk ŋman bab. Baah ŋman bab na, le bi di tijikaar na di mee nnyun na ni. Bi ban ke buŋɔb ngbaan yook. 39Le kitaak aah woln na, le ti kan kitiŋ. Le biŋɔŋaab aa nyi kitiŋ ngbaan ni. Le bi kan kiloloŋ. Litambol dɔ kiloloŋ ngbaan aagbaan ni. Le bi len ke bi ga pɔɔn bibaa ki cha buŋɔb na ti nyan litambol ngbaan paab. 40Le bi chuu geei tikur aaŋmin, le ti bee nnyun ni. Le bi chuu gbiln tiŋɔpann aaŋmin, le ki nin di likekeln, le ki gbin liŋɔyil ndɔ pu paacham. Le libuln aah daar na, le bi ban ke likekeln ngbaan li joo buŋɔb na chuun buen nnyun aagbaan. Le bu chuun buen. 41Le litambol libaa dɔ nnyun ponn ni. Baa waa li, le ki dii li paab. Le liŋɔyil chɔb li paab, kaan ki ŋma chuun. Le tinyunkpeln gbaa buŋɔb na le liŋɔjuul ti wii. 42Le sujatiib dak ke nibaakan binaagbiib na ga yuk lir nnyun ni, ki wo nyan, aan ki san ŋmar. Kena pu na, le bi ban bin ku bi mɔmɔk. 43Le sujatiib aaninkpil aa ban ke bi ku Pɔɔl; nima pu na le waa kii. U tuk bi ke binib bi ŋma wo nnyun na, bin puen yuk lir nnyun ponn ni, ki wo buen nnyun ngbaan, le ki ti nyan; 44ke bin kaa ŋma wo nnyun na, bin nyoon ŋikpan, ni ŋiŋɔbɔk, ki li cha nnyun ngbaan, ki ti nyan. Le ti ŋa kena. Le ti mɔmɔk nyan.

will be added

X\