LITULN 25

1Le Ubɔr Festus fuu Siisarea aatiŋ ni, un ti leŋ Ubɔr Feliks aaleleŋ. Waah bi nima iwiin itaa na, le u buen Jerusalem. 2Waah bi nima na, le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib dan u chee, ki nan bii Pɔɔl, ki gaŋ Ubɔr Festus 3ke un pɔɔn ubaa ki tun binib bin ti yoor ni Pɔɔl ki dan Jerusalem. Bi nan puen kpokl ke u yaa choo kan, bi ga ku u nsan ponn ni. 4Le Festus bui bi, "Ti laa beenin joo Pɔɔl Siisarea aatiŋ ni. Ni yaa kpee siib kan, m mu ga ki labr buen nima. 5U yaa kpa taani kan, cha nimi aaninkpiib dii mi nima, aan ki galn u." 6Le Festus nan bee bi chee iwiin kipiik aan iniin, le ki gir ni Siisarea aatiŋ ni, le ki ti fuu nima. Le ki woln kitaak, le u koo kooti ni, le ki kal ubɔjir aajal pu, le ki tun bi ke bi li joo ni Pɔɔl. 7Le Juu yaab bi nyan ni Jerusalem na, mu bi nima. Pɔɔl aah fuu ni na, le bi sil gob u, le ki bii u ki ti nyaŋ. Le baa ŋma mɔk ke baah len pu na, ti gbii. 8Le Pɔɔl bui ke "Maa bii Juu yaab aakaal, kaa bii Uwumbɔr aadichal, kaa bii Rom yaab Aabɔrkpaan Siisa." 9Le Festus ban ke un piir Juu yaab aasui. Nima pu na, le u baa Pɔɔl, "Aa ga li gee ke aa buen Jerusalem m ti ji si tibɔr nima aa?" 10Le Pɔɔl bui u, "M bi Ubɔrkpaan Siisa aakooti ni, nin chee ni ŋeer bin ji mi tibɔr na. Si mamaŋ nyi ke maa ŋa Juu yaab bakaa. 11M yaa ba ŋa bakaa kan, ki yaa ti ki ŋa tiwan ni ŋeer nkun na kan, maa ba ga ban ke m ŋmar. Baah bii mi pu na yaa kaa gbii kan, ubaa aan ŋma di mi ŋa biŋaal ni. M ban ke Ubɔrkpaan Siisa ji mi tibɔr." 12Le Ubɔr Festus len waakpambalb chee ke un ti lik waah ga ŋa pu na, le ki tuk Pɔɔl, "Aa len ke aa ban ke Siisa ji si tibɔr. Aa ga buen u chee, ni ti len ti." 13Le iwiin ibaa jer. Le Ubɔr Agripa ni uninkpan Beniis le dii ni, ki dan Siisarea aatiŋ ni, bi nan doon Ubɔr Festus. 14Baah bi nima iwiin ilee na, le Festus tuk u Pɔɔl aabɔr, ke "Uja ubaa bi du. Feliks nan buen le ki cha u beenin pii kiyondiik ni. 15M nan buen Jerusalem. Maah nan bi nima na, le Uwumbɔr aatotoorninkpiib, ni Juu yaab aaninkpiib dan nan galn uja ngbaan. Bi ban ke m len ke waabɔr bii. 16Le m tuk bi ke timi Rom yaab aa ŋani kena. Binib yaa galn unii kan, ti cha bi kuuni tɔb la, un ti ŋun baah galn u pu na, ki cha u mu len waabamɔn aah bi pu na. Taan daa unii aatafal see ti puen ji u tibɔr kena. 17Maah tuk bi kena na, nima pu le bi nan dan du. Baah fuu ni na, maa taan, le ki woln kitaak, le m koo kooti ni, le ki kal ubɔjir aajal pu, le ki tun binib ke bi li joo ni Pɔɔl. 18Waah fuu ni na, le binib bi galn u na fii, le ki galn u. M dak ke bi ga len ke u ŋa bakaa ki ti nyaŋ. Ni mu aa ye kena. 19Baah kpak u pu na, ni ye baakaal aabɔr, ki mu ye uja u bi yi u ke Yesu na aabɔr la. Bi len ke u kpo. Pɔɔl mu beenin len ke u bi. 20Maa nan nyi maah ga ŋa pu ki bee tibɔr ngbaan na. Le m baa Pɔɔl ke u kii un buen Jerusalem bin ti ji u tibɔr nima aan waa kii? 21Le u len ke u ban ke Ubɔrkpaan Siisa ji u tibɔr. Nima pu le m cha sujatiib kii u, ki ti saa bundaln m ga cha bi di u buen Ubɔrkpaan chee na." 22Le Ubɔr Agripa bui Festus, "M ban ke m ŋun uja ngbaan aah ga len pu na." Le Festus bui u, "Fon, aa ga fon ŋun." 23Le ki woln kitaak le Ubɔr Agripa ni uninkpan Beniis dan ke bininyuun na. Le sujatiib aaninkpiib ni kitiŋ ni aaninkpiib dii bi, ki nyuŋ bi. Le bi mɔmɔk koo kidiik saakpeŋ kibaa ni. Kidiik ngbaan ni, le bi ji binib tibɔr. Baah fuu ni na, le Festus tuk binib ke bi li joo ni Pɔɔl. Le bi joo ni u. 24Le Festus bui ke, "Ubɔr Agripa ni nimi bimɔk bi du na, ti mɔmɔk kan uja wee. Juu yaab nan dan m chee Jerusalem ponn ni, ki ki dan m chee du chee na mu, ki nan teen ke ni ŋeer ti ku u. 25Le m ji u tibɔr. Maah ji u tibɔr na, le m bee ke waa ŋa tiwan ni ŋeer ti ku u na. Le uma ubaa len ke u ban ke Ubɔrkpaan na ji u tibɔr. Nima pu na, le m ga cha u buen. 26Le m ban m ŋmee kigbaŋ ki tii maaninkpil ki tuk u Pɔɔl aabɔr. M mu aa nyi maah ga ŋmee pu na. Nima pu na le m joo ni u, u nan tuk nimi waabɔr. Ubɔr Agripa, m ban ke aa lik waabɔr ngbaan aah bi pu na, aan ki tuk mi maah ga ŋmee pu na. 27M yaa cha bi di unaagbiija ki di buen Ubɔrkpaan na chee, ki yaa kaa tuk u baah galn u pu na kan, naa ŋan."

will be added

X\