LITULN 21

1Le ti chɔi bi, ki koo buŋɔb ngbaan ni, le ki puur ki ti fuu lidikl libaa chee, bi yi li ke Kos; le ki woln kitaak, le ki ti fuu Rodes aatiŋ ni, le ki nyan nima, ki buen Patara aatiŋ ni, 2le ki ti kan buŋɔb bu ga buen Fonisia aatiŋ ni na. Le ti nyan koo bu ponn ni, le ki cha. 3Taah cha na, le ti jer lidikl libaa bi yi li ke Saiprus, li bi ŋŋaaŋgan wɔb na, le ki ti fuu Taya, kitiŋ ki bi Siria aatiŋ ni na. Le taah ti fuu nima na, le bi ban bin nyan ŋitun nima. Baah ban bin nyan ŋitun ngbaan na, bi nyan ŋi likpakool mɔn. 4Le ti nyan buŋɔb na ni, ki buen kitiŋ ponn ni, ti ti ban Yesu aanib. Le ti kan bi, le ki bi bi chee iwiin ilule. Taah bi bi chee na, le Uwumbɔr Aafuur nyaan cha bi tuk Pɔɔl ke u taa buen Jerusalem. 5Iwiin ilule ngbaan aah jer na, le ni ŋeer ti gir koo buŋɔb na ni. Taah gir cha ti ti koo buŋɔb ni na le bi mɔmɔk, ni bipuutiib ni baabim, cheen timi, ki nyan ni kitiŋ ngbaan ni. Le ti mɔmɔk gbaan nnyusaakpem na aagbaan, ki mee Uwumbɔr. 6Le ti chɔi tɔb. Le bi gir kun. Le ti mu koo buŋɔb na ni, 7ki ti nyan Taya aatiŋ ni, le ki puur buen Tolemais aatiŋ ni. Taah fuu nima na, le ti nyan buŋɔb na ni, le ki buen ti doon Yesu aanib bi bi nima na, le ki bi bi chee nwiin mbaa. 8Le ki woln kitaak, le ti nyan kitiŋ ngbaan ni, ki ti fuu Siisarea aatiŋ ni. Taah fuu nima na, le ti buen Filip do, ki ti koo udo. U ye unii u tuk binib Yesu aabɔnyaan na la. Baah nan lee bijab bilule Jerusalem ponn ni, bin ti yakr tijikaar di tii Yesu aanib na, u ye bijab bilule ngbaan ponn ni ubaa la. 9Ubisatiib ye binaa. Baa kpa chal. Le Uwumbɔr Aafuur nyaan cha bi nabr Uwumbɔr aah len pu na. 10Le ti bi nima ki yunn siib. Le Uwumbɔr aabɔnabr ubaa nyan ni Judea ki fuu ni ti chee nima, bi yi u ke Agabus. 11Le u gaa Pɔɔl aagbapapaln, ki di buu ubaa aataa ni uŋaal, le ki tuk Pɔɔl ke Uwumbɔr Aafuur nyaan len ke Juu yaab bi bi Jerusalem na, ga nan di udaan u yeh ligbapapaln ngbaan na ki di buu utaa ni uŋaal kena, ki di u ŋa bin kaa ye Juu yaab na aaŋaal ni. 12Taah ŋun kena na, le ti ni binib bi bi nima na, le ti gaŋ Pɔɔl ke u taa buen Jerusalem. 13Le Pɔɔl baa bi, "Ni ŋani ba kena, ki wii, ki bii nsui? Bi yaa ti buu mi Jerusalem kan, bee bi yaa ti ku mi Tidindaan Yesu pu kan, m ga buen. Maan di cha." 14Taa ŋma chuu u ke u taa buen. Le ti len ke, "Cha Tidindaan ŋa waah gee pu na," le ki ŋmin, kaa ki len tibaa. 15Le ti bi nima ki yunn siib. Le ti gor ki ti buen Jerusalem. 16Le Yesu aanib bi nyan ni Siisarea aatiŋ ni na bibaa mu dii timi, ki di buen Jerusalem uja ubaa do, ti ti koo nima. Bi yi u ke Menason, u ye Saiprus aatiŋ aanii, ki nan dii Yesu ni yunn. 17Le taah fuu Jerusalem na, Yesu aanib gaa timi ni mpopiin. 18Le naah woln kitaak na, le ti ni Pɔɔl buen ti ti doon Jems. Le Yesu aanib aaninkpiib mɔmɔk mu bi nima. 19Le Pɔɔl doon bi, le ki ŋeer tuk bi Uwumbɔr aah tun lituln li mɔk na bin kaa ye Juu yaab na aakaasisik ni, ki cha u tuk bi Yesu aabɔr pu na. 20Baah ŋun kena na, le bi mɔmɔk nyuŋ Uwumbɔr. Le bi bui Pɔɔl, "Nna aabo, aa nyi ke Juu yaab ŋichur saakpen le gaa Yesu ki kii. Bi mɔmɔk aanimbil man Moses aakaal pu la. 21Le bi ŋun ke aa mɔk Juu yaab bimɔk bi Biniyaayam aatim ni na ke bi taa ki dii Moses aakaal, ki taa ki geei baabim aachakpan, ki taa ki dii Juu yaab aakaal. 22Bi ga ŋun ke aa fuu ni. Ti ga ŋa kinye? 23Ti ga tuk si saah ga ŋa pu na. Bijab binaa bibaa bi du. Bi nan puu tipuul tii Uwumbɔr. 24Bi ga buen Uwumbɔr aadichal ni, bin ti ŋa bibaa chain. Aa mu li dii bi cha, ki mu ti ŋa aabaa chain, ki tii bi ŋimombil, bin ti daa tiwan ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, ki kuu baayikpir. Aa yaa ŋa kena kan, binib mɔmɔk ga bee ke aa mu dii Moses aakaal. Bi ga bee ke binib bi len ke saa dii Moses aakaal na, baa len mbamɔn. 25Tɔ, binib bi kaa ye Juu yaab ki gaa Yesu ki kii na, bima kan, ti nan ŋmee kigbaŋ ki di tii bi, ki tuk bi taah kpokl pu na, ke bi taa ki ŋmɔ kitork aanann, ki taa ki ŋmɔ nsin, ki taa ki ŋmɔ tiwan ni bi tab ku ni na, ki taa ki gɔr kidaagook." 26Le Pɔɔl kii baah tuk u pu na. Ki woln kitaak le u yoor bijab binaa ngbaan, le u ni bi ŋa bibaa chain. Le u koo Uwumbɔr aadichal ni, ki tuk Uwumbɔr aatotoor bundaln bi ga ŋa chain doo aan ki toor kitork ki tii Uwumbɔr na. Iwiin ilule daal, le bi ga ŋa chain doo. 27Tɔ, le iwiin ilule aa nan kee fuu. Le Juu yaab bibaa bi nyan ni Asia aatim ni na kan Pɔɔl Uwumbɔr aadichal ni. Le bi cha kinipaak ŋma tijar Pɔɔl pu, ki chuu u mpɔɔn, le ki teen ke, 28"Israel yaab, ter timi man. Uja wee, u ye uja u buen ni kookoo na, ki tuk binib mɔmɔk ke bi taa li pak timi Juu yaab, ki taa li pak Moses aakaal, ki taa li pak Uwumbɔr aadichal. U mu joo ni binib bi kaa ye Juu yaab na, ki di koo ni Uwumbɔr aadichal li ye chain na ni, ki bii li." 29(Bi nan kan Pɔɔl ni Trofimus, u ye Efesus aatiŋ aanii na, chuun dii kitiŋ ngbaan ponn ni. Le bi dak ke Pɔɔl di u koo ni Uwumbɔr aadichal ni. Nima pu le bi len ke u joo ni binib bi kaa ye Juu yaab na ki koo ni Uwumbɔr aadichal ni.) 30Le kitiŋ ngbaan aanib mɔmɔk ŋma tijar, ki san kuuni tɔb chee, ki chuu Pɔɔl ki daa fuur nyan ni Uwumbɔr aadichal ni. Libuul ngbaan ni le Uwumbɔr aadichal aakikiirb piin jaaleŋ mam. 31Le kinipaak na pɔɔn bibaa bi gbaa ku Pɔɔl. Le unii ubaa buen Rom sujatiib aapor chee, le ki tuk u ke Jerusalem aanib mɔmɔk ŋma tijar la. 32Libuul ngbaan ni le upor ngbaan di sujatiib bibaa ni baaninkpiib, ki san buen kinipaak ngbaan chee. Baah kan sujatiib ngbaan ni baapor na, le bi di cha Pɔɔl, kaa ki gbaa u. 33Le upor ngbaan buen Pɔɔl chee, ki chuu u, ki tuk waasujatiib ke bin di tikululn tilee ki di buu u, le ki baa ke, "Ŋmaa ye uja wee? U ŋa kinye?" 34Le bibaa gbaa teeni tibɔr tibaa pu, le biken mu gbaa teeni tiken pu. Kifuuk ngbaan pu, le upor ngbaan aa ŋma bee budabu ŋa na. Le u tuk waasujatiib ke bin di Pɔɔl di buen sujatiib aadichal ni. 35Le bi di u buen ti fuu ŋibimbir ŋi bi maa di tam lidichal na. Baah joo u cha na, le kinipaak ngbaan naanaa bin ti chuu nyan u. Nima pu na, baah fuu ŋibimbir taab na, le sujatiib yoor u paacham, le binib aa ki pii u. 36Le bi mɔmɔk paan bipuwɔb le ki tar, "Ku u man." 37Le bi ti fuu lidichal ngbaan aabisamɔb, ki ban bin koo ni. Le Pɔɔl bui upor ngbaan Griik aaliin ponn ni, "Cha m tuk si tibɔr tibaa." Le upor ngbaan baa u, "Aa ŋun Griik aaliin aa? 38M nyi ke aa ye Ijipt aatiŋ aanii u nan cha kinipaak tukni timi aatiŋ aaninkpiib, ki joo binikurb ŋichur ŋinaa ki di buen timoor ni na." 39Le Pɔɔl bui u, "M ye Juu yaab aanii la. Bi nan ma mi Tasus aatiŋ ki bi Silisia aatiŋ ni na, ki ye kitiŋ ki kpa liyimbil na la. Pɔɔk aabaa ki cha m len kinipaak ngbaan chee." 40Le u kii ke u len. Le Pɔɔl sil ŋibimbir paab, ki di uŋaal nyii bi pu. Baah ŋmin na, le u len bi chee bima Juu yaab aaliin ponn ni.

will be added

X\