LITULN 20

1Kifuuk ngbaan aah ti ŋmin na, le Pɔɔl yin Yesu aanib ke bin dan u chee, le ki len bi chee, ki pɔɔk bitaakpab, le ki chɔi bi, le ki buen Masedonia aatiŋ ni. 2Le u bɔɔ dii ntim mu bi nima na, ki mann Yesu aanib bi bi nima na, ki len bi chee tibɔr pam, ki pɔɔk bitaakpab, le ki fuu Griis aatiŋ ni, 3le ki pii nima iŋmal itaa, le ki ban un koo buŋɔb ni, un ti buen Siria aatiŋ ni. Le u ŋun ke Juu yaab kpokl ke u yaa koo buŋɔb na ni kan, bi ga ku u. Waah ŋun kena na, le waa buen, le ki len ke u ga labr jer Masedonia aatim ni la. 4Le binib bibaa dii u. Bin dii u na aayimbil ye Sopata, u ye Berea aatiŋ aanii, ki ye Pirus aajapɔɔn; ni Aristakus, ni Sekundus, bi ye Tesalonika aatiŋ aanib la; ni Gaius, u ye Debe aatiŋ aanii la; ni Tikikus, ni Trofimus, bi ye Asia aatiŋ aanib la; ni Timoti. 5Le bi mɔmɔk luln nsan ki buen Troas aatiŋ ni, ki kii timi nima. 6Le ti nan bi Filipi aatiŋ ni, ki ti saa bundaln Juu yaab ji njim ki ŋmɔ boroboro u kaa kpa nnyɔk na. Leyaadaal ngbaan aah jer na, le ti koo buŋɔb ni ki buen. Iwiin iŋmu le ti fuu Troas aatiŋ ni, ki ti pii tijɔtiib nima. Le ti nan bi nima iwiin ilule. 7Le likpakool ponn ni, njan aawiin, le ti kuun tɔb chee ti nan ji Tidindaan aajikaar. Le Pɔɔl len bi chee Uwumbɔr aabɔr le kitaatisiirk. U ban ke kitaak yaa woln kan, un buen ki cha bi. Nima le cha u len bi chee tibɔr kitaatisiirk. 8Taah kuun paacham aadiik ni na, karyaa mam wiir ki ponn ni. 9Le unachipɔɔn ubaa bi nima, bi yi u ke Yutikus. U ka kiditaatark aatakolo pu. Le ngeen chuu u. Pɔɔl aah len tibɔr ki yunn na, le u geen, le ki ker lir kitiŋ. Le bi mɔmɔk nyan ni, ki sunn ti yoor u. U mu kpo a. 10Le Pɔɔl mu nyan ni, ki sunn buen bi chee, le ki doon paan u pu, le ki di uŋaal kpar u, le ki bui bi, "Chuu nibaa man. Waa kpo. U bi." 11Le Pɔɔl gir koo paacham aadiik ngbaan ni, le ki jin bi chee tijikaar, le ki ki len bi chee tibɔr ki yunn, ki nan ti woln kitaak. Naah woln na, le u buen cha bi. 12Le bi yoor unachipɔɔn ngbaan di buen udo. Waah fikr na, le bisui sɔŋ mbamɔm. 13Le ti luln nsan ki koo buŋɔb ni, ki puur buen Asos aatiŋ ni. Pɔɔl chuun kitiŋ, ki mu buen nima, le ti ti kenn tɔb. Pɔɔl tuk timi ke u mu ga koo buŋɔb na ni nima. 14Waah ti pii timi Asos aatiŋ ni na, le ti yoor u ŋa buŋɔb na ni, le di buen Mitilene aatiŋ ni. 15Le ti siir nima ki buen. Le ki woln kitaak le ti fuu lidikl libaa chee, le bi yi li ke Kios, le ki woln kitaak le ti fuu lidikl liken chee, bi yi li ke Samos, le ki woln kitaak ti fuu Miletus aatiŋ ni. 16Le Pɔɔl ban un fuu Jerusalem mala. U ban un pɔɔn ubaa ki fuu nima Pentekost aawiindaal. Nima pu na, waa ban ke un yunn Asia aatiŋ ni. Le u len ke u ga gɔln Efesus aatiŋ ni. Waan dii nima. 17Le Pɔɔl tun unii un ti buen Efesus aatiŋ ni ki ti yi ni Yesu aanib aaninkpiib, ke bin dan u chee Miletus aatiŋ ni. 18Baah fuu ni u chee na, le u bui bi, "Maah nan fuu Asia aatiŋ ni, ki nan bi ni chee na, ni bee maabimbin aah nan bi pu n-yoonn ngbaan mɔmɔk na. 19Ni bee ke m sunn mbaa taab, ki tun Tidindaan aatuln ni tinyunyunn, ki kan falaa Juu yaab pu, baah kpokl n-yoonn mɔmɔk ke bin ŋa mi bakaa pu na. 20M buen binib aah kuuni nin chee na, ki buen nido mu, ki tuk nimi Yesu aabɔr. M tuk nimi tibɔr timɔk ga ter nimi na, kaa gur tibaa. 21M sur Juu yaab ni bin kaa ye Juu yaab na mu, ke bin kpeln baabimbin ki dii Uwumbɔr aasan ki gaa Tidindaan Yesu ki kii. 22Dandana wee m kii Uwumbɔr Aafuur nyaan aamɔb le ki cha Jerusalem. Maa nyi baah ga ti ŋa mi pu nima chee na. 23M po nyi ke ntim mɔmɔk ponn ni, Uwumbɔr Aafuur nyaan sur mi ke bi ga di mi ki di ŋa kiyondiik ni, ki ŋa mi falaa. 24Tɔ, m yaa kpo kan, m yaa bi kan, ntafal aa bi ni ni. Tidindaan Yesu lee mi ki tii mi lituln, ke m tuk binib tibɔnyaan ngbaan, ke Uwumbɔr gee bi. Ntafal bi lituln ngbaan ponn ni, ke m tun li ki doo. 25"Maah nan bi ni chee na, m chuun tuk nimi Uwumbɔr aanaan aabɔr. M bee ke ni ponn ni ubaa aan ki kan mi. 26Din, m tuk nimi mbamɔn la, unii ubaa ni ponn ni yaa kaa kan limɔfal li kaa kpa ndoon na kan, naa ye maataani. 27M tuk nimi Uwumbɔr aabɔr mɔmɔk, kaa gur tibaa. 28Ni li nyi man, ki taa cha unii ubaa ŋmann nimi. Ni li ter Yesu aanib, ki taa cha unii ubaa ŋmann bi mu. Uwumbɔr Aafuur nyaan nan ŋa nimi waanib aaninkpiib. Ni li joo waanib ngbaan mbamɔm. Waabo nan dan nan kpo bi pu, ke bin kpaln waanib la. 29M bee ke m yaa kaa ki bi ni chee kan, binib ga dan nan bii nimi, ke ŋisapol aah chuun chur ipiih pu na. 30Binib bibaa mu bi ni ponn ni, ki ga bii Uwumbɔr aaliin bin ti ŋmann Yesu aanib, bi taa ki li dii waasan. Bi ga li ban ke bin dii bima la. 31Nima pu na, ni li nyi man, ki li teer ke ŋibin ŋitaa le na, m nan bi ni chee ki sur nimi ni tinyunyunn, kinyeek ni nwiin pu. 32"Nnaabitiib, m di nimi di ŋa Uwumbɔr aaŋaal ni, ke u li lik nimi. M tuk nimi waaliin i mɔk timi waah gee timi pu na. Waaliin ngbaan ga ter nimi, ke ni dii waasan mbamɔm. U ga di lifaal ki di tii nimi, ni binib bimɔk ŋa chain na. 33Maah nan bi ni chee na, maa nan ban unii ubaa aamombil, kaa ban unii ubaa aawanpeenkaan. 34M ni njɔtiib yaa nan ban tiwan ni na kan, min mbaa le tun lituln, le ki kan taah ban tiwan ni na. Nimi nibaa nyi kena la. 35Maah tun lituln kena na, m mɔk nimi ke ni mu li tun kena, ki ter bibum, ki li teer ke Tidindaan Yesu ubaa nan len ke, 'Uwumbɔr aanyoor bi un tii na pu ki jer un gaa na pu."' 36Pɔɔl aah len doo na, le bi mɔmɔk gbaan bitaŋaayil pu, ki mee Uwumbɔr. 37Le bi mɔmɔk ubaabaa cha ki ti joo biŋaal kparni Pɔɔl, ki joo bumɔb moor utakpiln, le ki wii. 38Waah tuk bi ke baan ki kan u na, le ni bii bisui saakpen a. Le u ban un ti koo buŋɔb na ni. Le bi cheen u buen un ti koo bu ni.

will be added

X\