LITULN 19

1Apolos aah laa bi Korint aatiŋ ni na, le Pɔɔl bɔɔ dii ŋijoo aatiŋ ni, le ki ti fuu Efesus aatiŋ ni. Waah fuu nima na, le u kan Yesu aanib bibaa. 2Le u baa bi, "Naah gaa Yesu ki kii na, ni gbii Uwumbɔr Aafuur nyaan aa?" Le bi bui u, "Taa ŋun ke Uwumbɔr Aafuur nyaan bi aan mu aa bi." 3Le Pɔɔl baa bi, "Ni yaa ye kena kan, bi muin nimi nnyun ni kinye?" Le bi bui u, "Bi muin timi nnyun ni ke Jɔnn aah nan ŋa pu na la." 4Le Pɔɔl bui bi, "Binib bi kpeln bipoobil na, Jɔnn nan muin bima le nnyun ni, le ki tuk bi ke bin gaa un ga paani upuwɔb na ki kii. Uma le bi yi u ke Yesu." 5Pɔɔl aah tuk bi kena na, le bi cha u muin bi nnyun ni Tidindaan Yesu aayimbil pu. 6Le u di uŋaal paan bi pu. Le Uwumbɔr Aafuur nyaan sunn ni bi pu. Le bi len iliin yaayan, le ki nabr Uwumbɔr aah len pu na. 7Bi ga nan li fuu bijab kipiik ni bilee. 8Likpakool mɔmɔk daal le Pɔɔl nan cha mmeen aadiik ni, ki ti saa iŋmal itaa, ki len binib chee ni lipoobil, le ki tuk bi Uwumbɔr aanaan aabɔr. Le bi ni Pɔɔl gbaa tɔb chee tibɔr ngbaan. Le Pɔɔl pɔɔni ubaa ke un mɔk bi ke waah len ti na gbii. 9Le bi ponn ni bibaa aatafal pɔɔ. Baa kii tii waaliin, le ki len tibɔr ti kaa ŋan na Tidindaan Yesu aasan pu, kinipaak aanimbil ni. Kena pu na le Pɔɔl di cha bi, ki di binib bi dii Yesu aasan na, ki di buen Tiranus aaskuul aadiik ni. Idaa mɔmɔk le u ni binib gbaa tɔb chee Yesu aabɔr nima. 10Ŋibin ŋilee le u ŋa kena. Le waah ŋa kena ŋibin ŋilee ngbaan pu na, le Asia aatiŋ aanib mɔmɔk, bi ye Juu yaab na, ni bin kaa ye Juu yaab na, bi mɔmɔk ŋun Tidindaan Yesu aabɔr. 11Le Uwumbɔr cha Pɔɔl tun lijinjiir aatun ki ti nyaŋ. Binib aa nan kee kan kena. 12Le bi yoor Pɔɔl aakeken waatiir u joo per unimbil wɔb na, ni ŋikeken u di biin unimbiin ni na, le ki ti di paan bibum pu, ni tiyaayar aah joo bi na mu pu. Baah ŋani kena na, libuul ngbaan ni le bi pɔɔk. 13Tɔ, le Juu yaab aanii ubaa mu nan bi nima. Bi yi u ke Skeva. U nan ye Uwumbɔr aatotoorninkpil ubaa la, ki kpa japɔɔtiib bilule. Le ujapɔɔtiib nan chuun cha ntim ntim ponn ni, le ki nyan tiyaayar binib ni. Le bi ban ke bin di Tidindaan Yesu aayimbil bin nyan tiyaayar uja ubaa pu, le ki bui tiyaayar ngbaan, "M tuk nimi Yesu u Pɔɔl mooni waabɔr na aayimbil pu, nyan li cha man." 15Le tiyaayar ngbaan bui bi, "M nyi Yesu, ki nyi Pɔɔl. Maa nyi nimi. Ŋmaa ye nimi?" 16Le uja u tiyaayar joo u na chuu bi, ki gbaa bi ki lakr, ki gaa baawanpeenkaan ki nyaŋ bi. Le bi mɔmɔk san bi ŋmeen ki nyan udo. 17Le Efesus aatiŋ aanib bi ye Juu yaab na, ni bin kaa ye Juu yaab na, bi mɔmɔk ŋun tibɔr ngbaan. Le ijawaan chuu bi mɔmɔk. Le bi nyuŋ Tidindaan Yesu. 18Le binib pam bi gaa Yesu ki kii na dan Pɔɔl chee, ki nan kpiir ki tuk u binib aanimbil ni, baah nan ŋani inyɔk pu na. Bi ponn ni pam nan kpa inyɔk aagban. Le bi di inyɔk aagban ngbaan di see mmii, binib mɔmɔk aanimbil ni. Le bi kahn inyɔk aagban ngbaan aadaak. Ni nan ye pɔŋ ŋichur piiŋmu. 20Le Tidindaan aaliin moo moon ni kookoo, ki moo kpa mpɔɔn. 21Nee aapuwɔb le Pɔɔl ban ke un bɔɔ dii Masedonia aatim ni, ni Akaya aatim ni, le ki nin buen Jerusalem. Le u di ŋa usui ni ke u yaa buen Jerusalem aatiŋ ni kan, u ga buen Rom aatiŋ mu ni. 22Le u di binib bi ter u na ponn ni bilee, bi yi ubaa ke Timoti, ki yi uken ke Erastus, le ki cha bi luln u pu nsan cha Masedonia aatiŋ ni. Uma Pɔɔl laa beenin bi Asia aatiŋ ni, ki yunn siib. 23N-yoonn ngbaan le Efesus aatiŋ aanib ŋma tijar Tidindaan aasan pu. 24Unii ubaa le nan bi nima, bi yi u ke Demetrius. U di aansilfa ki di mɔɔ ŋidichal waatiir ŋi bi ke liwaal bi yi li ke Atemis na aadichal na, aan ki li joo kooh binib pu. Le binib pam mu tun lituln ngbaan, ki kan tinyoor pam. 25Le Demetrius kuun binib bimɔk tun lituln ngbaan na, le ki bui bi, "Njɔtiib, ni nyi ke timi aatuln kpa tinyoor pam. 26Pɔɔl na mu bii timi aatuln. Ni kan aa? Ni ŋun waah len pu na. U len ke ŋiwaa ŋi binib mɔɔ ŋi na aa ye nibaa. Binib pam bi bi Efesus aatiŋ ni du, ni Asia aatim mɔmɔk ponn ni na, bi pak waah len pu na, kaa ki dii ŋiwaa. 27U yaa beenin ŋani kena kan, u ga bii timi aatuln. Atemis, u ye liwaal saakpeln na aadichal ga ŋa yooli. Atemis li Asia aatim aanib ni dulnyaa aanib mɔmɔk dooni li na, mu ga ŋa yooli, kaan ki li bi tibɔr tibaa ni." 28Binib ngbaan aah ŋun kena na, le bi gee liŋuul saakpen, ki teeni, "Atemis u ye Efesus aatiŋ aanib aawaal na ye liwaal saakpeln la." 29Le kitiŋ ngbaan aanib mɔmɔk kpa kifuuk ki ŋma tijar, le ki chuu Pɔɔl aajɔtiib bilee, Gaius ni Aristakus, le ki di san mala di buen baah kuuni nin chee na, mpaan saakpiin ngbaan ni. Gaius ni Aristakus ye Masedonia aatiŋ aanib bilee bi dii Pɔɔl waasachuln ponn ni na. 30Le Pɔɔl ubaa ban un buen kinipaak na aah kuun nin chee na, un ti len bi chee. Le Yesu aanib aa cha u buen. 31Kitiŋ ngbaan ponn ni aaninkpiib Pɔɔl aajɔtiib ye bibaa bi ponn ni. Bi mu tun unii Pɔɔl chee ke un ti tuk u ke u taa buen kinipaak ngbaan aah kuun nin chee na. 32Le kinipaak ngbaan kpa kifuuk saakpen. Bibaa tar ki len tibaa, bibaa mu tar ki len tiken. Baa nyi budabu ŋa bi kuun nima chee na. 33Le Juu yaab bi bi nima na, bi lee uja ubaa bi yi u ke Aleksanda, ke un sil kinipaak ngbaan aanimbiin ni. Nima pu na, le binib bibaa mu dak ke ni ye uma Aleksanda aabɔr la. Le u yoor uŋaal nyii bi pu, ki ban ke un tuk bi ke naa ye Juu yaab aabɔr. 34Kinipaak ngbaan aah bee ke u ye Juu yaab aanii na, le bi kpaan tar mfimbaabaa ke, "Atemis u ye Efesus aatiŋ aanib aawaal na ye liwaal saakpeln la." Bi tar kena tikur tilee la. 35Le kitiŋ aaninkpil ubaa dan nan nyii bi pu, ke bi di cha kifuuk. Baah di cha na, le u len ke, "Efesus yaab, binib mɔmɔk nyi ke nimi Efesus yaab lik Atemis ni waadichal, ki nyi ke Atemis ye liwaal saakpeln li nyan ni kitaapaak ki sunn ni kitiŋ na. 36Ubaa aa ŋma nee ke taa gbii. Sɔŋ nipoobil man, ki taa tun lituln yooli. 37Nimi le joo ni bijab ngbaan du chee na. Baa sun tiwan liwaal aadichal ponn ni, kaa sii timi aawaal. 38Demetrius mam ni unii ubaa yaa kpa tibɔr kan, kooti bi, kootidaal mu bi, bibɔjir mu bi. Bin buen nima ki ti len. 39Nimi aaninkpiib mu yi binib ki kuuni bi, ke bi nan ji tibɔr. Ni yaa kpa tibɔr kpee kan, bi ga len ti mu. 40Din, ni kpa kifuuk ki ŋma tijar la. Nibaakan, timi aatiŋ aaninkpiib ga ji timi tibɔr kifuuk ngbaan pu. Nibaa aa bi ni ponn ni. Ni po kpa kifuuk yooli la. Bi yaa baa timi kifuuk ngbaan pu kan, taa nyi taah ga len pu na." 41Waah len kena na, le u cha bi mɔmɔk buen.

will be added

X\