LITULN 18

1Le Pɔɔl siir Atens aatiŋ ni, ki di buen Korint aatiŋ ni. 2Waah bi nima na, le u kan Juu yaab aaja ubaa, bi yi u ke Akuila. Bi nan ma u Pontus aatiŋ ni la. Bi yi upuu ke Prisila. Bi nan bi Rom aatiŋ ni, ki ye Itali aatisaakpeŋ na. Le Ubɔrkpaan Klɔdius nan siin nkaal ke Juu yaab mɔmɔk nyan Rom aatiŋ ponn ni. Nima pu le Akuila ni Prisila nan nyan nima, le ki dan Korint aatiŋ ni. Bi nan fuu ni naa yunn le Pɔɔl nan ti kan bi. 3Uja ngbaan ni upuu, bi jab igban le di gaa ŋibɔk. Baatuln le nan bi na. Pɔɔl aatuln ni baatuln kpaa la. Nima pu le u buen ki ti bi bido. Le bi tun lituln ngbaan tɔb chee. 4Likpakool daal mɔmɔk le Pɔɔl cha mmeen aadiik ni. Juu yaab ni Griik yaab mu bi nima. Le u ni bi gbaa tɔb chee Yesu aabɔr. Le u pɔɔni ubaa ki ban ke bin gaa Yesu ki kii. 5Le Sailas ni Timoti nyan ni Masedonia aatim ni, ki fuu ni Pɔɔl chee. Baah fuu ni na, le Pɔɔl mooni Yesu aabɔr linimaln, kaa ki tun lituln liken. U ŋeer tuk Juu yaab ke Yesu le ye Uwumbɔr Aanileekoo. 6Le bi kpak u kinikpakpak, ki sii u. Baah ŋa kena na, le Pɔɔl chuu waakekeln gbuk ki nyan kitangbaak, ni ye nsurm le ki tii bi, le ki bui bi, "Ni yaa kaa ŋmar kan, nimi aasin ga li bi nimi nibaa aaŋaal ni la, naa ye maataani. M ga cha nimi, le ki tuk bin kaa ye Juu yaab na le Yesu aabɔr." 7Le u siir buen cha bi, ki buen unii ubaa do, bi yi u ke Titius Justus, u ye unii u pak Uwumbɔr na. Udo ni mmeen aadiik si gbak tɔb la. 8Mmeen aadiik aaninkpil bi yi u ke Krispus, u ni waachiln ni aanib mɔmɔk gaa Tidindaan Yesu ki kii. Le Korint aatiŋ aanib pam mu ŋun Yesu aabɔr, ki gaa u ki kii. Le bi di bi ki muin bi nnyun ni. 9Kinyeek kibaa daal le Pɔɔl daŋ tidaŋ, le Tidindaan bui u, "Taa ki san ijawaan. Aa li beenin tuk binib tibɔnyaan ngbaan. Taa di cha. 10M bi aa chee. Ubaa aan ŋma ŋa si nibaa. Kitiŋ kee ponn ni, binib pam ye maanib la." 11Le Pɔɔl gur bi nima libiln libaa ni ligeln, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. 12Tɔ, Korint aatiŋ ni itingbaan bi yi ni mɔmɔk ke Akaya. Akaya ngbaan mɔmɔk aaninkpil, bi yi u ke Galio. Waayoonn ngbaan le Juu yaab kuuni nan chuu Pɔɔl, ki di buen kooti ni, Galio aanimbiin ni, 13ki len ke Pɔɔl tuk bi baah ga ŋa pu ki dooni Uwumbɔr na, kaa tuk bi mbamɔm, ke u bii baatiŋ aakaal la. 14Le Pɔɔl aah ban ke u len na, le Galio tuk Juu yaab, "U yaa ba ŋa bakaa ni kinimbɔŋ kibaa kan, m ba ga ji u tibɔr. U mu aa ŋa nibaa. 15Nimi Juu yaab, ni kpak tɔb iliin pu, ni binib aabɔr pu, ni nimi aakaal pu la. Ni bi ni chee la. Naa ye maabɔr. Maan ji tibɔr ngbaan." 16Le u jenn nyan bi kooti ni. 17Le bi mɔmɔk chuu mmeen aadiik aaninkpil, bi yi u ke Sosenes, le ki gbaa u kooti aadiik aanimbiin ni. Le Galio aatafal aa bi ni ponn ni. 18Le Pɔɔl nan bi Korint aatiŋ ni ki yunn. Waah bi nima ki yunn na, le u chɔi Yesu aanib. Le u ni Prisila ni Akuila buen Seŋkrea aatiŋ ni. Pɔɔl aah ti bi nima na le u kuu waayikpir lii. Ni mɔk ke waah nan puu tipuul ti ki tii Uwumbɔr na le na. Le bi nan ti koo buŋɔb ni, bin ti puur nnyusaakpem na buen Siria aatim ponn ni. 19Le bi fuu Efesus aatiŋ ni, le ki nyan buŋɔb na ni. Le Pɔɔl buen mmeen aadiik ni. Le u ni Juu yaab gbaa tɔb chee Yesu aabɔr. 20Le bi ban ke u yunn bi chee. Le waa kii, 21le ki chɔi bi, le ki tuk bi ke Uwumbɔr yaa cha kan, u ga ki gir ni bi chee. Le u ki labr koo buŋɔb ni, ki cha Prisila ni Akuila nima, ki buen, ki ti fuu Siisarea aatiŋ ni. 22Waah ti fuu nima na le u nyan buŋɔb na ni, ki buen Jerusalem, le ki doon Yesu aanib bi bi nima na, le ki nyan buen Antiok aatiŋ ni, 23le ki yunn nima siib, le ki bɔɔ dii Galasia aatim ni, ni Frijia aatim ni, le ki mann Yesu aanib, ki pɔɔk bitaakpab. 24Le Juu yaab aanii ubaa nan bi, bi yi u ke Apolos. Bi nan ma u Aleksandria aatiŋ ni la. Le u dan Efesus aatiŋ ni. U ye unii u nyi tibɔr aalem na, ki nyi tibɔr ti ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni na mbamɔm. 25Binib nan tuk u Tidindaan Yesu aasan aabɔr. Le unimbil man tibɔr ngbaan pu. Le u len binib chee, ki tuk bi Yesu aabɔr ngbaan mbamɔm. U mu aa nyi Yesu aah gbiin binib Uwumbɔr Aafuur nyaan ni pu na. U po nyi Jɔnn aah nan muin bi nnyun ni pu na la. 26Le Apolos koo mmeen aadiik ni, ki tuk binib Yesu aabɔr ni lipoobil. Le Prisila ni Akuila ŋun waah tuk bi pu na. Baah ŋun na, le bi di u di buen bido, le ki toor tuk u Uwumbɔr aasan aabɔr mbamɔm. 27Tɔ, le Apolos ban ke un buen Akaya aatim ni. Le Yesu aanib bi bi Efesus aatiŋ ni na ter u, un buen, le ki ŋmee kigbaŋ tii u ke un ti tii Yesu aanib bi bi Akaya aatim ni na, ke bin chann u tichann. Le u ti fuu nima. Juu yaab bi bi nima na le kpak u kinikpakpak. Le u len tibɔr nyaŋ bi, ki mɔk bi binib aanimbil ni ke Uwumbɔr aagbaŋ len ke Yesu sil ye Uwumbɔr Aanileekoo. Apolos aah ŋa kena na, u ter binib bi kan Uwumbɔr aanimbaasaln aan ki gaa Yesu ki kii na.

will be added

X\