LITULN 17

1Baah siir nima na, le bi bɔɔ dii Amfipolis aatiŋ ni, ni Apolonia aatiŋ ni, le ki fuu Tesalonika aatiŋ ni. Le Juu yaab aameen aadiik bi nima. 2Le Pɔɔl ti koo mmeen aadiik ngbaan ni, waah ti ŋani pu ŋikpakoo mɔmɔk na. Le ŋikpakoo ŋitaa le u tuk bi Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na aatataa, 3ki mɔk bi ke ni ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo aabɔr, ke Uwumbɔr aagbaŋ len ke see Kristo ngbaan ji falaa, ki kpo, ki fikr nkun ni, le ki len ke waah tuk bi Yesu u aabɔr na, uma le ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo. 4Le Juu yaab bibaa, ni Griik yaab bi pak Uwumbɔr na ponn ni pam, ni bipiib bi ye mpɔɔndam na, bi kii tii Pɔɔl aah len pu na, ki kpaan u ni Sailas chee. 5Le Juu yaab bi kaa kii u na kpa lipiipoln u pu, ki kuuni kinipaak bi kaa ŋan na, ki cha kitiŋ ngbaan aanib mɔmɔk gee liŋuul, ki kpa kifuuk, ki ŋma tijar, le ki buen uja ubaa aadichal ni, bi yi u ke Jason, ki ban bin koo ni. Le waa kii. Le bi koo mpɔɔn, ki ban Pɔɔl ni Sailas, bin nyan bi di buen kinipaak ngbaan chee. 6Le baa kan bi. Baah kaa kan bi na, le bi chuu Jason ni Yesu aanib bibaa mpɔɔn, ki di buen kitiŋ ngbaan aaninkpiib chee, le ki teen, "Pɔɔl mam, bi muk binib ntim mɔmɔk ponn ni na, bi dan du mu. 7Le Jason cha bi bi udo. Bi bii Ubɔrkpaan Siisa aakaal mɔmɔk ki len ke ubɔr uken bi, bi yi u ke Yesu." 8Juu yaab aah len kena na, le kinipaak ni kitiŋ ngbaan aaninkpiib gee liŋuul Pɔɔl ni Sailas pu. 9Le bi cha Jason mam pai ŋimombil aan bin ti di bi ki di lii. Le bi pai. Le bi di bi lii. 10Kinyeek ngbaan le Yesu aanib cha Pɔɔl ni Sailas siir buen Berea aatiŋ ni. Baah ti fuu na, le bi buen Juu yaab aameen aadiik ni. 11Le binib bi bi nima na pel Pɔɔl aah len pu na. Binib ngbaan ye binib ki jer Tesalonika aatiŋ ni yaab. Le binimbil man Pɔɔl aah len pu na. Idaa mɔmɔk bi kpar Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni, ki karni ke bin lik ke ti gbii aan taa gbii. 12Nima pu na le bi ponn ni pam gaa Yesu ki kii. Le Griik yaab bi nyuun na, bijab ni bipiib, mu gaa u ki kii ki wiir. 13Le Juu yaab bi bi Tesalonika aatiŋ ni na ŋun ke Pɔɔl bi Berea aatiŋ ni ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Le bi mu buen nima ki ti cha kinipaak na ŋma tijar Pɔɔl pu. 14Libuul ngbaan ni, le Yesu aanib cha Pɔɔl siir buen le ki dii nsan mu cha nnyusaakpem aagbaan na. Le Sailas ni Timoti bee Berea aatiŋ ni. 15Le Yesu aanib bi cheen Pɔɔl na, bi cheen u ti saa Atens aatiŋ ni. Le Pɔɔl tuk bi ke bin ti tuk Sailas ni Timoti ke bin chuun mala ki dan u chee. Le waah tuk bi pu na, le binib bi cheen u na gir buen Berea aatiŋ ni. 16Le Pɔɔl ti bi Atens aatiŋ ni, le ki ka kii Sailas ni Timoti. Waah bi nima na, le u kan ŋiwaa pam kitiŋ ngbaan ponn ni. Le ni bii usui saakpen a. 17Le likpakool daal le u koo mmeen aadiik ni. Juu yaab ni binib bi pak Uwumbɔr na bi nima. Le u tuk bi Yesu aabɔr. Le bi gbaa tɔb chee tibɔr ngbaan. Idaa mɔmɔk le u cha kinyaŋ ni, le ki tuk binib bi bi nima na Yesu aabɔr. Le u ni bi gbaa tɔb chee tibɔr ngbaan. 18Le binib bibaa mu bi kitiŋ ngbaan ponn ni. Bi yi bibaa ke Epikurean aanib, ki yi bibaa mu ke Stoik aanib. Baah ŋun Pɔɔl aah len pu na, le bibaa baa tɔb, "Ulambidaan ngbaan len kinye?" Le bibaa mu bui ke bi dak ke u len ŋiwaa yaayan ŋibaa aabɔr la. Pɔɔl ma bi len Yesu aabɔnyaan, ke u fikr nkun ni. 19Kitiŋ ngbaan aaninkpiib, bi yi bi ke Areopagus aanib. Le bi di Pɔɔl di buen bininkpiib ngbaan aanimbiin ni, le ki bui u ke waah tuk binib tibɔr chann ti na, bi ban ke un tuk bi mu, bin bee, 20ke waah len pu na, ni gar bi, bi ban un tuk bi mu taatataa. 21(Le Atens aatiŋ aanib, ni bicham bi bi nima na, n-yoonn mɔmɔk bi gee ke bin kuuni ki gbaa tɔb chee tibɔr chann. Nima pu le bi ban bin ŋun Pɔɔl yaar mu.) 22Le Pɔɔl sil bikaasisik ni, le ki len ke "Atens aatiŋ aanib, m bee ke nitafal bi ŋiwaa aabɔr ni pam. 23M chuun nimi aatiŋ ponn ni ki kan naah dooni ŋiwaa pu na. Maah chuun na, m kan bi nan ŋmee ŋŋmeen naah toor kitork nin chee na. Bi ŋmee, 'Taah kaa nyi Uwumbɔr u na.' Ni dooni Uwumbɔr, ki mu aa nyi u. Waabɔr le m ban m tuk nimi dandana wee. 24Uwumbɔr nan naan dulnyaa wee, ni tiwan nimɔk bi ni ponn ni na. Uma le ye paacham ni taab Aadindaan. Waa bi liwaal aadiik ni. 25Uma ubaa le tii binib mɔmɔk limɔfal, ni libuln li ti fuur na, ni tiwan mɔmɔk na. Waah ban pu na, u kpa. Unii yaa tun lituln ki tii uma Uwumbɔr kan, naa kpae Uwumbɔr nibaa. 26Njan u nan naan uja ubaa, u ye ŋinibol mɔmɔk aayaja na. Uma Uwumbɔr le cha ŋinibol mɔmɔk bi dulnyaa wee mɔmɔk ponn ni. U nan siin n-yoonn mu binib mɔmɔk ga li bi na, ki siin nin chee bi mɔmɔk ga li bi na. 27Waah nan naan binib na, u ban ke bi li ban u. U dak ke nibaakan bi ga baa ki ban u ki kan u. Waa daa unii ubaa chee. U po mal timi la. 28Uma pu le ti fu, ki chuun, ki bi. N-yaayoonn na, nimi aalankpalb bibaa nan len ke 'Ti ye Uwumbɔr aabim la.' Baah len pu na, ti gbii. 29Taah ye Uwumbɔr aabim na, taa cha ti li dak ke Uwumbɔr aabimbin bi ke ŋiwaa na. Ŋiwaa po ye ŋitakpal la, le bi di ki kpii ŋi; aan salmaa, aan aansilfa le bi di ki mɔɔ ŋi. 30Binib aah kaa nan kee nyi Uwumbɔr aasan buyoonn na, waa gar baah ŋani pu na. Dandana wee le u len ke binib bimɔk bi dulnyaa wee mɔmɔk ponn ni na, bi li kpeln baabimbin ki dii waasan. 31U siin nwiin bundaln u ga ji binib mɔmɔk tibɔr na, ki ti saa baah ŋa ki ŋeer pu na. U lee uja u ga ji binib tibɔr na. U nan fikr uja ngbaan nkun ni, un ti mɔk binib ke uma le ye Waanileekoo. Uma le ye Yesu Kristo." 32Binib ngbaan aah ŋun Pɔɔl len ke Uwumbɔr fikr unii nkun ni na, le bibaa ŋani u mbɔɔnyun. Le bibaa mu len ke bi ban bi ki ŋun tibɔr ngbaan. 33Le Pɔɔl siir nima ki buen. 34Le bijab bibaa gaa Yesu ki kii, le ki kpaan Pɔɔl chee. Bi yi ubaa ke Dionisius u ye Areopagus aanii ubaa la. Uken mu ye upii bi yi u ke Damaris. Binib biken mu gaa Yesu ki kii.

will be added

X\