LITULN 16

1Le Pɔɔl mam nan fuu Debe aatiŋ ni, ni Listra aatiŋ ni. Le Yesu aadidiir ubaa nan bi nima. Bi yi u ke Timoti. Una nan ye Juu yaab aabo la, ki mu gaa Yesu ki kii. Ute nan ye Griik aanii la. 2Yesu aanib bimɔk bi Listra aatiŋ ni, ni Ikonium aatiŋ ni na, bi mɔmɔk pak Timoti. 3Le Pɔɔl ban ke Timoti li dii u. Juu yaab bimɔk bi nima na nyi ke Timoti aate ye Griik aanii la. Nima pu na le Pɔɔl gii Timoti aachakpaln ke Juu yaab aah gii pu na, le ki cha u dii bi. 4Le bi bɔɔ dii ntim ngbaan ponn ni, le ki mann Yesu aanib. Pɔɔl mam aah nan bi Jerusalem ni na, le Yesu aakpambalb ni Yesu aanib aaninkpiib bi bi nima na, bi nan len binib bi kaa ye Juu yaab ki dii Yesu na aah ga ŋa pu na. Le Pɔɔl tuk bi tibɔr ngbaan, ke bin kii kena. 5Nima pu na, le Yesu aanib aataakpab pɔɔk waasan ni. Idaa mɔmɔk le binib biken mu gaa u ki kii, ki kpee waanib pu. 6Le Uwumbɔr Aafuur nyaan aa kii ke Pɔɔl mam buen Asia aatiŋ ni ki ti tuk binib Yesu aabɔr. Le bi bɔɔ dii Frijia aatim ni, ni Galasia aatim ni, 7le ki fuu Misia aatiŋmɔk, ki ban bin buen Bitinia aatim ni. Le Yesu Aafuur nyaan aa kii. 8Le bi bɔɔ dii Misia aatim ni, ki fuu Troas aatiŋ ni. 9Kinyeek ngbaan le Pɔɔl daŋ tidaŋ ki kan Masedonia aatiŋ aanii ubaa sil u chee ki gaŋ u ke un dan Masedonia aatim ni ki nan ter bi. 10Pɔɔl aah daŋ tidaŋ ngbaan kena na, le min Luk ni Pɔɔl mam, ti gor ki ti buen Masedonia aatim ni. Ti bee ke Uwumbɔr le yin timi ke ti buen ki ti tuk kitiŋ ngbaan aanib tibɔnyaan na. 11Le ti koo buŋɔb Troas aatiŋ ni, ki puur nnyusaakpem na ki ti jer lidikl libaa bi yi li ke Samotres. Le ki woln kitaak le ti fuu Neapolis aatiŋ ni. 12Le ti nyan buŋɔb ni, le ki chuun kitiŋ ki ti fuu Filipi aatiŋ ni. Ki ye Masedonia aatiŋ kibaa, ki ye kitisaakpeŋ la. Le Rom yaab bi nima, ki joo kitiŋ ngbaan. Le ti bi kitiŋ ngbaan ponn ni, ki pii iwiin ilee. 13Le Juu yaab aakpakool daal, le ti nyan kitiŋ ngbaan ponn ni, le ki buen limɔɔl aagbaan. Ti dak ke likpakool daal mɔmɔk Juu yaab kuuni nima bin ti mee Uwumbɔr. Le ti kan bipiib kuun nima. Le ti kal ki tuk bi Uwumbɔr aaliin. 14Le upii ubaa nan bi nima ki ŋun taah len pu na. Bi yi u ke Lidia. U ye Tiataira aatiŋ aapii la, ki chuun kooh ŋikeken maman. U ye upii u pak Uwumbɔr na la. Le Tidindaan woln usui ke un pel mbamɔm, ki gaa Pɔɔl aah len pu na. 15Le bi muin u ni waachiln ni aanib nnyun ni. Le u tuk timi, "Ni yaa dak ke m sil gaa Tidindaan ki kii kan, ni dan nan mann mi, ki li bi ndo." Le u gaŋ timi. Le ti buen. 16Le ti nan ki buen baah mee Uwumbɔr nin chee na. Taah cha na, le usaapɔɔn ubaa ton timi nsan ni. U nan ye unaagbiibo. Bininkpiib nan bi usui ni, ki cha u tuk binib tiwan ni choo ki ga nan ŋa na. Waah ŋani kena na, le u kan ŋimombil pam ki ti di tii udindaatiib. 17Le u paani ti ni Pɔɔl aapuwɔb, ki tar, "Bijab bimina le ye Uwumbɔr saakpiin aanaagbiib. Bi tuk nimi naah ga ŋa pu ki ŋmar na." 18Le u ŋani kena iwiin mɔmɔk. Waah ŋani kena na, le Pɔɔl gee liŋuul, le ki fenn lik u, le ki tuk bininkpiib bi bi usui ni na, "M tuk nimi Yesu Kristo aayimbil pu, nyan usui ni." Libuul ngbaan ni le bininkpiib ngbaan nyan. 19Tɔ, bininkpiib ngbaan aah nyan usui ni na, le udindaatiib gee liŋuul. Bi bee ke waan ki kan ŋimombil ki tii bi. Le bi chuu Pɔɔl ni Sailas ki dar bi mpɔɔn ki buen kitiŋ ngbaan aabɔjir aanimbiin ni, 20le ki len, "Bijab bimina ye Juu yaab, ki muk du aanib, 21ki tuk bi nkaal mubaa. Taah ye Rom yaab na, naa ŋan ti gaa nkaal mue ki dii." 22Baah len kena na, le kinipaak ngbaan mu gee liŋuul Pɔɔl ni Sailas pu. Le bibɔjir ngbaan chuu baawan chuu peer, ki tuk baatutuliib ke bin di ŋidabil ki gbaa bi. 23Le bi gbaa bi pam, ki tur bi ti di ŋa kiyondiik ni, ki tuk kiyondiik aaninkpil ke un kii bi mbamɔm. 24Baah tuk u kena na, le u tur bi di ŋa ponn aadiik ni kiyondiik ni, ki baa bi ŋibaa. 25Kinyeetaasiik le Pɔɔl ni Sailas bi mee Uwumbɔr, ki gaa ilahn ki pak u. Le binaagbiib biken ka pel. 26Libuul ngbaan ni le kitiŋ deŋ saakpen, ki cha kiyondiik aadinyikl mu deŋ. Libuul ngbaan ni le kiyondiik aajaaleŋ mam mɔmɔk chuu piir. Le binaagbiib mɔmɔk aakululn chuu gbiln leer. 27Le kiyondiik aaninkpil finn, ki kan ke jaaleŋ mam mɔmɔk chuu piir a. U dak ke binaagbiib mɔmɔk nyan a. Le u yoor waakpaacha ke un ku ubaa. 28Le Pɔɔl teen, "Taa ku aabaa. Ti mɔmɔk bi du." 29Le kiyondiik aaninkpil teen, "Li joo ni karyaa," le ki san koo ni, le ki gbaan Pɔɔl ni Sailas aanimbiin ni, le uwon gbaa. 30Le u nyan bi lipaal, ki baa bi, "Ndindaatiib, m ga ŋa kinye aan ki ŋmar?" 31Le bi bui u, "Aa yaa gaa Tidindaan Yesu Kristo ki kii kan, aa ga ŋmar. Saachiln ponn ni mu aanib yaa gaa u ki kii kan, bi mu ga ŋmar." 32Le bi tuk u ni waachiln ni aanib mɔmɔk Tidindaan aaliin. 33N-yoonn ngbaan le u di bi ki di nnyun ki char baabuun ngbaan ni, baah fo gbaa lakr bi pu na. Le bi di u ni waachiln ni aanib mɔmɔk ki muin bi nnyun ni. 34Le u di Pɔɔl ni Sailas di buen waadichal ni, ki tii bi tijikaar bin jin. Le u ni waachiln ni aanib aah gaa Uwumbɔr ki kii na, bi kpa mpopiin pam. 35Le ki woln kitaak le bibɔjir ngbaan tun baatutuliib bin buen ti tuk kiyondiik aaninkpil ke un di bijab na di lii a, bi li cha. 36Le kiyondiik aaninkpil tuk Pɔɔl, "Bibɔjir ngbaan len ke m di aa ni Sailas di lii, ni li cha. Ni nyan suuna ki li cha." 37Le Pɔɔl aa kii kena. U bui bitutuliib ngbaan, "Bibɔjir ngbaan aah ŋa pu na, naa ŋan. Timi tibaa mu po ye Rom yaab la. Baa jin timi tibɔr, kaa kan timi aataani, le ki gbaa timi binib aanimbil ni, ki di timi laŋ kiyondiik ni. Baah ŋa timi Rom yaab kena na, naa ŋan. Dandana wee bi ban ti li cha, ubaa taa li nyi. Taan kii kena. Cha bibɔjir bibaa dan nan nyan timi." 38Le bitutuliib ngbaan buen ti tuk bibɔjir ngbaan Pɔɔl aah len pu na. Baah ŋun ke Pɔɔl ni Sailas ye Rom yaab na, le ijawaan chuu bi. 39Le bi buen Pɔɔl ni Sailas chee ki ti sɔŋ bisui, le ki nyan bi kiyondiik ni, le ki gaŋ bi ke bin nyan kitiŋ ngbaan ni. 40Le Pɔɔl ni Sailas siir nima chee, ki buen Lidia aadichal ni, le ki doon Yesu aanib, le ki len bi chee ki pɔɔk bitaakpab, le ki nin siir nima.

will be added

X\