LITULN 15

1Tɔ, le bijab bibaa nyan ni Judea aatiŋ ni, le ki dan Antiok aatiŋ ni, le ki nan tuk Yesu aanib ke bi yaa kaa gii ŋichakpan Moses aakaal aah mɔk pu na kan, baan ŋma ŋmar. 2Le bijab ngbaan kpak Banabas ni Pɔɔl kinikpakpak saakpen tibɔr ngbaan pu. Nima pu na, le bi mɔmɔk kii ke bi ga tun Pɔɔl ni Banabas ni binib bibaa kpee, bin buen Jerusalem, ki ti baa Yesu aakpambalb ni Yesu aanib aaninkpiib bi bi nima na, ki lik. 3Le Yesu aanib ter bi, bin gor. Le bi buen. Baah cha na, le bi bɔɔ dii Fonisia aatim ni, ni Samaria aatim ni, bin ti mann Yesu aanib ki tuk bi ke bin kaa ye Juu yaab na mu gaa Yesu ki kii. Le ni tii bi mɔmɔk mpopiin saakpen a. 4Le Pɔɔl ni Banabas fuu Jerusalem. Baah fuu nima na, le Yesu aanib ni baaninkpiib ni Yesu aakpambalb doon bi ni mpopiin. Le Pɔɔl ni Banabas tuk bi tiwan nimɔk Uwumbɔr cha bi ŋa na, ki tuk bi waah ter bi pu na. 5Le Farisii yaab bibaa, bi dii Yesu na, fii sil, le ki len ke bin kaa ye Juu yaab na yaa dii Yesu kan, ni ŋan ke bin gii ŋichakpan, ki kii Moses aakaal. 6Le Yesu aakpambalb ni Yesu aanib aaninkpiib kuun tɔb chee, ke bin kpokl tibɔr ngbaan. 7Baah kpokl ki yunn na, le Piita fii sil le ki bui ke, "Nnaabitiib, ni nyi ke n-yoonn mu jer na Uwumbɔr nan lee mi ni ponn ni, ke m buen bin kaa ye Juu yaab na chee, m ti tuk bi tibɔnyaan ngbaan, aan bin ŋun ki gaa Yesu ki kii. 8Uwumbɔr u nyi binib mɔmɔk aasui ni aah bi pu na nan di Waafuur nyaan ki di tii bin kaa ye Juu yaab na, ke waah tii timi pu na. 9Waah ŋa kena na, u mɔk ke u pak bin kaa ye Juu yaab na mu. Waa yakr timi. U po dak ke binib mɔmɔk ye tiwanbaan la. Le baah gaa u ki kii na, le u finn bisui ni titunwambir. 10Nima pu na, ba pu ni muk bi ki tɔŋ Uwumbɔr? Timi ni tiyajatiib aah nan ban ti dii Moses aakaal na, ni pɔɔ ti chee. Taa ŋma dii. Ni bi ke lituln li nyuun na la. Ba pu ni ban ke Yesu aadidiliib ngbaan ŋa kena? 11Bin kaa ye Juu yaab na yaa gaa Tidindaan Yesu Kristo ki kii kan, bi ga ŋmar waanimbaasaln pu. Ti mu ga ŋmar kena." 12Piita aah len kena na, le bi mɔmɔk ŋmin, ki pel Banabas ni Pɔɔl aah len pu na. Le bi tuk bi Uwumbɔr aah ŋa pu ki cha bi tun lijinjiir aatun bin kaa ye Juu yaab na aakaasisik ni na. 13Banabas ni Pɔɔl aah len doo na, le Jems bui ke, "Nnaabitiib, li pel man. 14Dandana wee Simon Piita tuk timi Uwumbɔr aah ŋa pu njan na, ki mɔk ke utafal bi bin kaa ye Juu yaab na ni, ki lee bi ponn ni binib bibaa, ke bi li ye waanib. 15Uwumbɔr aabɔnabtiib nan len ke u ga ŋa kena. Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni ke 16'Uwumbɔr len ke: Ubɔr David aanaan aah lir na, m ga gir ni aan ki fiin waanaan ngbaan. M ga ŋa mu nnaan pɔɔn, ki cha mu sil mbamɔm. 17Nima pu na binib bi gur na, bi ga li ban min Uwumbɔr. Ŋinibol ŋimɔk ye maanib na ga li ban min. 18Uwumbɔr le len kena. N-yaayoonn na ki joo cha, u nan tuk binib tibɔr timina."' 19Le Jems ki len, "M dak ke ti taa ki muk bin kaa ye Juu yaab ki kpeln baabimbin ki dii Uwumbɔr aasan na. 20Cha ti ŋmee kigbaŋ ki tii bi, ki tuk bi ke bi taa ki ŋmɔ kitork aanann, ki taa ki gɔr kidaagook, ki taa ki ŋmɔ tiwan ni bi tab ku ni na, ki taa ki ŋmɔ nsin. 21Tiyajatiib yoonn ki di nan saa din, bi tuk binib Moses aakaal ntim mɔmɔk ponn ni. Likpakool daal mɔmɔk bi po karni Moses aakaal mmeen aadir ni." 22Jems aah len doo na, le Yesu aakpambalb, ni Yesu aanib mɔmɔk, ni baaninkpiib, bi kpokl ke bi ga lee bi ponn ni bijab bibaa, ki di kpee Pɔɔl ni Banabas pu, ki tun bi Antiok aatiŋ ni, bin ti di kigbaŋ ngbaan di tii bi. Le bi lee bijab bilee. Bi yi ubaa ke Judas Basabas, ki yi uken ke Sailas. Bijab bilee ngbaan ye biyidam la le Yesu aanib ponn ni. 23Le bi ŋmee kigbaŋ le ki tun bi, bin di buen ti tii bin kaa ye Juu yaab na. Bi ŋmee ke "Tinaabitiib bin kaa ye Juu yaab na, bi bi Antiok aatiŋ ni, ni Siria aatiŋ ni, ni Silisia aatiŋ ni na, ti dooni nimi. Timi Yesu aakpambalb, ni Yesu aanib aaninkpiib, ti dooni nimi. 24Ti ŋun ke bijab bibaa nyan ti ponn ni, ki buen ni chee, ki tuk nimi tibɔr ti muk nimi ki ŋa nimi ilandak na. Taa nan tuk bi ke bin tuk nimi kena. 25Nima pu na, ti kuun tɔb ki kpaan kimɔbaan, ki lee ti ponn ni bijab bilee, ti tun bi ni chee. Bi ni tijɔtiib Banabas ni Pɔɔl, bin ti gee bi na, le ti ga tun ni bi ni chee. 26Banabas ni Pɔɔl nan kan linimaln Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu. Binib nan dii bi, bin ku bi. 27Bijab bi ti lee bi na le ye Judas ni Sailas. Bi mu ga tuk nimi tibɔr ngbaan aah ŋmee pu na. 28Ti ni Uwumbɔr Aafuur nyaan kpaan kimɔbaan, kaa ban ti di nkaal mu pɔɔ na, ki di kpee nimi. 29Ni ŋan ke ni taa ki ŋmɔ kitork aanann, ki taa ki ŋmɔ nsin, ki taa ki ŋmɔ tiwan ni bi tab ku ni na, ki taa ki gɔr kidaagook. Ni yaa kii kena kan, nima le ŋan. Uwumbɔr ter nimi." 30Le bi di kigbaŋ ngbaan ki di tii Banabas mam, bin di buen Antiok aatiŋ ni. Le baah fuu nima na, le bi kuuni Yesu aanib mɔmɔk, ki di kigbaŋ ngbaan di tii bi. 31Baah karn kigbaŋ ngbaan ponn ni na, le bi kpa mpopiin. Ni ye tibɔr ti pɔɔk bitaakpab na la. 32Le Judas ni Sailas bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib na, tuk bi Uwumbɔr aaliin pam ki pɔɔk bitaakpab, ki ter bi bin dii mbamɔm. 33Bi yunn nima siib. Baah yunn nima siib na, le bi chɔi bi ki gir buen Yesu aakpambalb chee. [ 34Sailas ma gur bi Antiok aatiŋ ni.] 35Le Pɔɔl ni Banabas ti bi Antiok aatiŋ ni, ni yunn siib. Le bi ni binib pam tuk binib Tidindaan aabɔnyaan, ki mɔk bi baah ga dii u mbamɔm pu na. 36Le ni kpee siib le Pɔɔl bui Banabas, "Cha ti gir buen ntim mɔmɔk, taah nan tuk binib Uwumbɔr aaliin nin chee na, ki ti mann Yesu aanib ki lik ke bi joo Yesu aaliin kinye?" 37Le Banabas ban ke Jɔnn Mak dii bi. 38Le Pɔɔl aa kii; ba pu? baah nan bi Pamfilia aatiŋ ni na, Jɔnn Mak nan labr kun ki cha bi, kaa ki ter bi lituln ponn ni. Nima pu na Pɔɔl aa kii un ki dii bi. 39Le Pɔɔl ni Banabas kpak kinikpakpak ki yakr tɔb chee, kaa ki dii tɔb. Le Banabas ni Jɔnn Mak koo buŋɔb ni, le ki buen lidikl libaa bi yi li ke Saiprus. 40Le Pɔɔl lee Sailas un dii u. Le Yesu aanib mee Uwumbɔr tii bi, ki di bi ŋa Uwumbɔr aaŋaal ni, un ter bi. Le bi buen, 41ki bɔɔ dii Siria aatim ni, ni Silisia aatim ni, ki pɔɔk Yesu aanib aataakpab, ki toor tuk bi Uwumbɔr aaliin.

will be added

X\