LITULN 14

1Le Pɔɔl ni Banabas ti fuu Ikonium aatiŋ ni, le ki koo mmeen aadiik ni, ki kpa mpɔɔn ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Nima pu na le binib pam gaa Yesu ki kii, bin ye Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na. 2Le Juu yaab bibaa yii Uwumbɔr aaliin, le ki bii Yesu aanib ki cha bin kaa ye Juu yaab na bibaa gee liŋuul bi pu. 3Le Pɔɔl ni Banabas bi nima ni yunn, le ki kpa lipoobil ki tuk binib Tidindaan aaliin, ke u gee bi. Le Tidindaan cha bi tun lijinjiir aatun, le ki mɔk ke baah len pu na, ti gbii. 4Le kitiŋ ngbaan aanib aa kpa kimɔbaan. Bibaa si Juu yaab aapuwɔb, biken mu si Yesu aakpambalb aapuwɔb. 5Le Juu yaab ni baaninkpiib, ni bin kaa ye Juu yaab na bibaa, bi kpokl ke bi ga ŋa Yesu aakpambalb bakaa ki mae bi ŋitakpal. 6Le Yesu aakpambalb ŋun baah ban bin ŋa bi pu na. Le bi san ŋmar, ki buen Listra aatiŋ ni, ni Debe aatiŋ ni, ni itingbaan i bi nima na. Listra aatiŋ, ni Debe aatiŋ bi Likonia aatiŋ ni la. 7Le bi tuk nima chee aanib tibɔnyaan ngbaan. 8Uja ubaa nan bi Listra aatiŋ ni. Le utaafar faan. Una aah nan ma u na, u nan ye uwɔb la. Waa nan chuun. 9Le u ka pel Pɔɔl aah len pu na. Le Pɔɔl bee ke u pak ke u ga ŋma teb u. Le Pɔɔl lik u, 10le ki len mpɔɔn pu, "Fii sil aataa pu." Le uja ngbaan fii yuk sil, le ki chuun gonni. 11Le kinipaak ngbaan kan Pɔɔl aah ŋa pu na. Le bi teen Likonia aatiŋ aanib aaliin ponn ni, "Ŋiwaa le kpaln binib ki dan ti chee du." 12Le bi yi Banabas ke Seus. Ni ye liwaal saakpeln libaa aayimbil la. Pɔɔl len tibɔr jer Banabas. Nima pu na, le bi yi u ke Hemes. Ni ye liwaal liken aayimbil la. 13Le liwaal Seus aadichal bi kitiŋ ngbaan aagoln aabisamɔb chee. Le unii u toor kitork ki tii liwaal ngbaan na, u joo ni inaaja ni nsupuun ki dan kitiŋ ngbaan aagoln aabisamɔb chee. U ni kinipaak ngbaan ban ke bin toor kitork ki tii Uwumbɔr aakpambalb Banabas ni Pɔɔl. 14Le Banabas ni Pɔɔl ŋun baah ban bin ŋa pu na. Baah ŋun kena na, le bi chuu kar baabɔkur, le ki san koo kinipaak ngbaan aakaasisik ni, le ki teen, 15"Njɔtiib, ba pu ni ŋani kena? Ti po ye binibɔm ke naah ye pu na la. Ti dan ti nan tuk nimi tibɔnyaan la. Di cha, ki taa ki dii ŋiwaa. Ŋi ye yooli la. Ni li dii Uwumbɔr u fu na. Uma le nan naan paacham ni kitiŋ, ni nnyusaakpem, ni tiwan mɔmɔk. 16N-yaayoonn na u nan cha ŋinibol mɔmɔk ŋani baah gee pu na. 17N-yoonn mɔmɔk u mu ŋani nimi tiŋann, ki tii nimi utaal, ki cha tijikaar ŋani, ki kpiini nimi, ki cha ni kpa mpopiin, un mɔk nimi ke u bi." 18Le Pɔɔl ni Banabas len kena ki pɔɔni bibaa ke bi taa cha kinipaak ngbaan toor kitork ngbaan tii bi. Le baa ki toor ki tii bi. 19Le Juu yaab bibaa nyan ni Antiok aatiŋ ni, ni Ikonium aatiŋ ni, ki dan Listra aatiŋ ni, bi nan bii Pɔɔl ni Banabas ki cha binib gee liŋuul bi pu. Le bi mae Pɔɔl ŋitakpal, ki dar fuuk u ki nyan kitiŋ ni, ki di bil, ki dak ke u kpo, le ki cha. 20Le Yesu aadidiliib dan nan sil gob u. Baah sil gob u na, le u fii sil, le ki labr buen kitiŋ ngbaan ni. Le kitaak aah woln na, le Pɔɔl ni Banabas siir buen Debe aatiŋ ni, 21ki tuk nima chee aanib tibɔnyaan ngbaan. Le binib pam gaa ti ki dii Yesu aasan. Le Pɔɔl ni Banabas nyan nima ki ki labr buen Listra aatiŋ ni, ni Ikonium aatiŋ ni, ni Antiok aatiŋ ni, ki bi Pisidia aatiŋ chee na. 22Baah dii ntim ngbaan ni na, le bi pɔɔk Yesu aanib aataakpab, ki toor tuk bi Uwumbɔr aaliin, le ki tuk bi ke bin sil Yesu aachaŋ, ke binib yaa ban bin koo Uwumbɔr aanaan ni kan, bi ga ji falaa saakpen le ki nin koo ni. 23Ntim mɔmɔk ponn ni, le bi lee Yesu aanib ponn ni bininkpiib ke bi li joo bi, le ki lul bumɔb, ki mee Uwumbɔr tii bi. Baah gaa Tidindaan ki kii na, le bi di bi ki di ŋa uŋaal ponn ni, ke u li lik bi. 24Le bi bɔɔ dii Pisidia aatim ponn ni, le ki ti ki fuu Pamfilia aatiŋ ponn ni, 25le ki ti fuu Pega aatiŋ ni, ki tuk binib Yesu aabɔr, le ki buen Atalia aatiŋ ni. 26Baah ti fuu nima na, le bi koo buŋɔb ni, le ki puur nnyusaakpem gir buen Antiok aatiŋ ni, kitiŋ ki bi nan nyan ni ki ni na. Baah nan ban bin nyan kitiŋ ngbaan ponn ni na, le Yesu aanib nan mee Uwumbɔr tii bi, ki di bi ŋa uŋaal ni, un ter bi waatuln ponn ni. Baah ti tun lituln ngbaan doo na, le bi ki gir ni nima. 27Baah fuu ni na, le bi yin Yesu aanib ke bin kuuni, le ki tuk bi tiwan nimɔk Uwumbɔr cha bi ŋa na, ki tuk bi waah ŋa pu ki tii bin kaa ye Juu yaab na nsan bin gaa Yesu ki kii na. 28Le Pɔɔl ni Banabas ti bi nima Yesu aadidiliib chee, ki yunn.

will be added

X\