LITULN 13

1Le Yesu aanib bibaa bi Antiok aatiŋ ni. Bi ponn ni bibaa ye Uwumbɔr aabɔnabtiib, bibaa mu ye Yesu aaliin aamɔmɔkb. Bi yi ubaa ke Banabas, ki yi uken ke Simeon (ki ki yi u ke Unibɔmbɔn), ki yi uken ke Lusius u ye Sairene aatiŋ aanii na, ki yi uken ke Manaen (Ubɔr Herod aate le nan kpiin u), ki yi uken ke Sɔɔl. 2Le bi mɔmɔk dooni Uwumbɔr ki lul bumɔb. Le baah ŋani kena na, Uwumbɔr Aafuur nyaan tuk bi ke bin lee Banabas ni Sɔɔl bin ti tun waah siin bi lituln li na. 3Le Yesu aanib lul bumɔb, le ki mee Uwumbɔr, le ki di biŋaal paan bi pu, le ki cha bi buen. 4Tɔ, Uwumbɔr Aafuur nyaan aah tun Banabas ni Sɔɔl pu na, le bi buen, le ki ti fuu kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Selusia, le ki koo buŋɔb ni, le ki puur ki fuu lidikl pu, bi yi lidikl ngbaan ke Saiprus, 5le ki fuu kitiŋ ki bi lidikl ngbaan paab na, bi yi ki ke Salamis. Baah fuu nima na, le bi koo Juu yaab aameen aadir ni, le ki tuk binib Uwumbɔr aaliin. Le Jɔnn Mak mu dii bi, ki ter bi. 6Le bi ki buen lidikl ngbaan aapepel liken, le ki fuu kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Pafos. Baah fuu nima na, le bi kan unyɔkdaan ubaa, bi yi u ke Bar-Yesu. U ye Juu yaab aanii le ki ŋmann ke u ye Uwumbɔr aabɔnabr la. 7Le lidikl ngbaan aatim aaninkpil mu bi nima, bi yi u ke Sejius Pɔɔlus. U ye unii u kpa nlan na la. Unyɔkdaan ngbaan ujɔ le nan bi na. Le uninkpil ngbaan yin Banabas ni Sɔɔl ke bin dan u chee, ki ban un ŋun Uwumbɔr aaliin. 8Unyɔkdaan ngbaan aayimbil leeler nan ye Elimas. Elimas aatataa le ye ke unyɔkdaan. Le u kpak Banabas ni Sɔɔl kinikpakpak, le ki pɔɔni ubaa uninkpil ngbaan taa gaa Yesu ki kii. 9Le Sɔɔl u bi duln u ke Pɔɔl na, Uwumbɔr Aafuur nyaan fir u pu, le u lik Elimas mbamɔm, 10le ki bui u, "Sin u ye Kinimbɔŋ aajapɔɔn na, aa ye lituln nyaan mɔmɔk aadin la, ki ŋmanni binib n-yoonn mɔmɔk, ki kpa mbiin saakpen, ki ban aa bii Uwumbɔr aaliin i ye mbamɔn na. 11Uwumbɔr ga daa aatafal, ki cha aa job, kaan ki li waa, ki ti saa n-yoonn mu Uwumbɔr gee na." Libuul ngbaan ni le likpakpal bɔmbɔln biin unimbil pu. Le u job, le ki chuun manni gonni ki ban unii u ga chuu uŋaal ki dar u na. 12Uninkpil ngbaan aah kan kena na, ki bae Tidindaan aah bi pu na, le ni gar u pam. Le u gaa Yesu ki kii. 13Le Pɔɔl mam nyan Pafos aatiŋ ni, le ki koo buŋɔb ni, ki ti puur, ki fuu kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Pega, ki bi Pamfilia aatiŋ ponn ni. Baah ti fuu nima na, le Jɔnn Mak gir buen Jerusalem cha bi. 14Le bi nyan Pega aatiŋ ni, ki buen ti fuu Antiok aatiŋ ni, ki bi Pisidia aatiŋ chee na. Juu yaab aakpakool daal, le bi koo kal mmeen aadiik ni. 15Le unii ubaa karn Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni. U karn Moses ni Uwumbɔr aabɔnabtiib aah nan ŋmee pu na. Waah karn doo na, le mmeen aadiik aaninkpiib tun unii bi chee, ke un ti tuk bi ke bi yaa ban bin tuk binib Uwumbɔr aaliin kan, bin tuk bi. 16Le Pɔɔl fii sil ki yoor uŋaal ki len ke "Israel yaab ni bin kaa ye Israel yaab ki pak Uwumbɔr na, li pel man: 17timi Israel yaab Aawumbɔr nan lee tiyajatiib. Bi nan ye bicham le Ijipt aatiŋ ni. Baah bi nima na, le Uwumbɔr ter bi, ki cha bi pɔr. Le Uwumbɔr nyan bi Ijipt aatiŋ ni, le ki mɔk Ijipt aatiŋ aanib waapɔɔn saakpiin. 18Ŋibin imonko ilee le Uwumbɔr kpiin tiyajatiib timoor ni, 19le ki nin jenn ŋinibol ŋilule Kanaan aatiŋ ni, ki di kitiŋ ngbaan ki di yakr ke lifaal na ki tii bi. Buyoonn bi nan koo Ijipt aatiŋ ni na, ki ti saa bundaln bi nan gaa Kanaan aatiŋ na, nan ye ŋibin ikub inaa ni piiŋmu. 20"N-yoonn ngbaan le u tii bi bibɔjir, bi li joo bi, ki ti saa waabɔnabr Samuel aayoonn. 21N-yoonn ngbaan le bi len ke bi ban ubɔr la, u li joo bi. Baah len kena na, le Uwumbɔr lee Sɔɔl, u ye Kish aajapɔɔn na, u li ye baabɔr. U nan ye Benjamin aanibol ponn ni aanii la. U nan joo bi ŋibin imonko ilee la. 22Le Uwumbɔr nyan u bi chee, le ki di David di ŋa baabɔr, le ki len ke, 'David u ye Jese aajapɔɔn na, u bi maah gee pu na la. U ga li ŋani maah gee pu na mɔmɔk.' 23Tɔ, Uwumbɔr nan puu tipuul ke u ga tun unii Israel yaab chee, bin ŋmar. Yesu le u tun ni u bi chee, bin ŋmar. Uma le ye Ubɔr David aayabil ubaa. 24Jɔnn u nan muini binib nnyun ni na nan luln nsan fuu ni, le Yesu nin paani. Yesu aah kaa nan kee piin waatuln na, le Jɔnn tuk Israel yaab ke bi yaa kpeln bipoobil kan, u ga di bi ki muin bi nnyun ni. 25Jɔnn aah kaa nan kee tun waatuln doo na, le u baa bi, 'Ni dak ke m ye ŋmaa? M ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo la aa? Aayii. Uma le paani mpuwɔb. Maa ŋeer m chuu gbiln waanaatak."' 26Tɔ, le Pɔɔl ki bui bi, "Nnaabitiib, Abraham aayabitiib, ni bin kaa ye Juu yaab ki pak Uwumbɔr na, timi le Uwumbɔr nan tun ni unii ti chee u nan tuk timi tibɔnyaan ngbaan. Tibɔnyaan ngbaan le ye ke ti ga ŋmar. 27Binib bi bi Jerusalem na, ni baaninkpiib, baa nyi ke Yesu le ga cha bi ŋmar. Likpakool mɔmɔk daal bi karni Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni Uwumbɔr aabɔnabtiib aah nan len pu na, kaa bee naatataa. Le bi jin Yesu tibɔr le ki len ke waabɔr bii. Uwumbɔr aabɔnabtiib nan len ke bi ga ŋa kena. 28Juu yaab mee Pailat nsan ke bin ku Yesu. Bi mu aa kan waataani ki ga ŋma len ke u ŋeer bin ku u. 29Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni baah ga nan ŋa Yesu pu ki ku u na. Le bi gbiin naah ŋmee pu na mɔmɔk, le ki nyan u ndɔpuinkoo pu, le ki di u sub kitakpaluŋ ni. 30Le Uwumbɔr fikr u nkun ni. 31Le u di ubaa di mɔk binib bi nan dii u Galilee ki nan saa Jerusalem na. Le bi kan u iwiin pam. Dandana wee bima le ye waasiiraadam, ki tuk Juu yaab waabɔr. 32Timi le joo ni tibɔnyaan ngbaan nan tuk nimi. Uwumbɔr nan puu tipuul tii tiyajatiib. Timi le ye tiyajatiib aayabitiib. Waah puu tipuul ti ki tii tiyajatiib na, u gbiin tipuul ngbaan dandana wee ki tii timi, ki fikr Yesu nkun ni. Uwumbɔr aalahn aagbaŋ ponn ni, liyil ŋilee, le Uwumbɔr len Yesu chee ke 'Sin le ye Njapɔɔn. Din pu na, le m len binib aanimbil ni ke aa ye Njapɔɔn.' 34Tɔ, Uwumbɔr ki bui Yesu: 'M ga sil ŋa tinyoor ti bi chain na ki ŋa aa pu, ke maah puu tipuul ki tii Ubɔr David pu na.' Le Uwumbɔr ki len kigbaŋ ngbaan ponn ni: 'Maan cha maabo u ye chain na aawon bur."' Tɔ, le Pɔɔl ki len ke, "Uwumbɔr aah len pu na, naatataa le ye ke u fikr Yesu nkun ni. Waan ki kpo. Waawon aan bur. 36Ubɔr David aah nan bi na, u tun Uwumbɔr aatuln, le ki kpo. Le bi sub u uyajatiib chee. Le u bur. 37Yesu u Uwumbɔr fikr u nkun ni na, uma aawon aa bur. 38Tijɔtiib, ti tuk nimi ke Uwumbɔr ga di cha nimi aatunwambir ki pinn nimi Yesu pu. Binib bimɔk gaa Yesu ki kii na, Uwumbɔr ga di cha pinn bi, ki nyan bi baatunwambir ni. Moses aakaal aa ŋma di cha pinn binib, kaa ŋma nyan bi baatunwambir ni. Ti ban ke ni li nyi tibɔr timina mbamɔm. 40Uwumbɔr aabɔnabtiib nan len ke Uwumbɔr len: 'Mbɔnyundam, lik, m bi tun lituln libaa nimi aayoonn. Unii yaa tuk nimi ke m tun lituln limina kan, ni ga li dak ke u nann la. Cha ni gar nimi man, aan ki bee yooli."' Tɔ, le Pɔɔl ki tuk bi, "Ni li nyi aan Uwumbɔr aabɔnabtiib aah len pu na, ni taa ŋa nimi." 42Le Pɔɔl len doo. Le u ni Banabas nyan ni mmeen aadiik ni. Baah nyan ni na, le binib bui bi ke likpakool li choo na daal bin ki gir ni, ki nan ki tuk bi tibɔr ngbaan. 43Le binib mɔmɔk aah nyan mmeen aadiik ni na, le Juu yaab ni binib bi nan kpaln bibaa ki dii Juu yaab aasan na pam le dii Pɔɔl ni Banabas. Le Pɔɔl ni Banabas len bi chee ki tuk bi ke Uwumbɔr aah san bi kinimbaak pu na, bi li beenin dii waasan. 44Tɔ, likpakool li paani na daal, le binib bimɔk bi kitiŋ ngbaan ni na, nan kuuni bi nan ŋun Tidindaan aaliin. Ubaabaa baanja le nan gur linampal. 45Juu yaab aah kan kinipaak ngbaan kuun kena na, le bi kpa lipiipoln saakpen a, ki kpak Pɔɔl kinikpakpak, ki sii u. 46Le Pɔɔl ni Banabas kpa lipoobil ki bui Juu yaab ngbaan, "Ni ŋan ke ti tuk nimi njan Uwumbɔr aaliin. Le ni yii, kaa kii, kaa dak ke ni ŋeer ni kan limɔfal li kaa kpa ndoon na. Kena pu na, ti ga cha nimi, ki tuk bin kaa ye Juu yaab na Uwumbɔr aaliin. 47Tidindaan tuk timi waagbaŋ ponn ni, ke ti ŋa kena. U nan len ke 'M nyan si la, aa woln bin kaa ye Juu yaab na aanimbil, ki tii dulnyaa aanib mɔmɔk nsan ke bin ŋmar."' 48Tɔ, binib bi kaa ye Juu yaab na aah ŋun baah len pu na, le bi kpa mpopiin saakpen, le ki bui ke Uwumbɔr aaliin ŋan saakpen a. Le binib bi Uwumbɔr lee bi ke bin kan limɔfal li kaa kpa ndoon na, bima le gaa Yesu ki kii. 49Le Uwumbɔr aaliin moon itingbaan mɔmɔk ni. 50Le bipiib bi kpa mpɔɔn ki pak Uwumbɔr na bi kitiŋ ngbaan ponn ni. Kitiŋ ngbaan aaninkpiib mu bi. Le Juu yaab ŋa le ki cha bi ŋma tijar Pɔɔl ni Banabas pu, ki ŋa bi falaa, ki nyan bi baatiŋ ni. 51Le Pɔɔl ni Banabas kpaar bitaa aatatan, ki di lii nima, ni ye nsurm le ki tii bi, le ki nyan ni nima, ki buen kitiŋ kibaa ni, bi yi ki ke Ikonium. 52Le binib bi gaa Yesu ki kii Antiok aatiŋ ni na, Uwumbɔr Aafuur nyaan gbiin bi. Le bi kpa mpopiin saakpen.

will be added

X\