LITULN 12

1N-yoonn ngbaan le Ubɔr Herod piin ki bi ŋani Yesu aanib bibaa falaa. 2U cha binib di kpaacha ki ku Jems u ye Jɔnn aakpil na. 3Waah ŋa kena na le ni piir Juu yaab aasui. Nima pu na le u cha binib chuu Piita mu. (Ni nan ye n-yoonn mu Juu yaab ji njim ki ŋmɔ boroboro u kaa kpa nnyɔk na.) 4Baah chuu Piita na, le bi di u ŋa kiyondiik ni. Le sujatiib kipiik ni biluub si kii u. Binaa yaa kiir ki ti saa tikur titaa kan, le binaa mu nan gaa. Ubɔr Herod len ke Lakr-jer aajim yoonn yaa jer kan, u ga nyan Piita kiyondiik ni ki di siin Juu yaab aanimbiin ni, ki ji u tibɔr. 5Le Piita nan laa beenin bi kiyondiik ni. Yesu aanib mu nan bi mee Uwumbɔr linimaln, ki tii u. 6Kinyeek ngbaan, ni yaa fo woln kan, Ubɔr Herod ga nyan Piita ki ji u tibɔr. Le Piita dɔ geen bikikiirb bilee aakaasisik ni. Bi di tikululn ki di buu uŋaal mɔmɔk ilee, ki di tibaa ki di gbin dar ukikiir wee, ki di tiken ki di gbin dar uken. Le bikikiirb biken si kii mbisamɔb chee. 7Kinyeek ngbaan, le Tidindaan aatuun fuu ni ki sil u chee. Le nwiihn woln kidiik ponn ni. Le u gbaa finn Piita, le ki bui u, "Fii sil mala mala." Waah len kena na, le tikululn ngbaan chuu leer lir. 8Le Tidindaan aatuun ngbaan bui u, "Di saagbapapaln ki di buu aachaŋ, ki di saanaatak di taŋ." Le Piita ŋa kena. Le u ki bui u, "Di saakekeln di peen, ki dii mi." 9Le Piita dii u ki buen, ki dak ke ni ye tidaŋ la. Waa dak ke ni sil ye. 10Le baah cha na, bi jer ukikiir ubaa, ki ki foor, le ki ki jer uken, ki fuu tikur aajaaleŋ u lek lipaal aabisamɔb na. Le jaaleŋ ngbaan piir ubaa. Le bi nyan, le ki bɔɔ dii nsan mubaa. Libuul ngbaan ni le Tidindaan aatuun ngbaan buen, ki cha Piita. 11Le Piita aanimbil woln. Le u len ke, "M bee ke ni sil ŋa kena. Tidindaan tun ni waatuun u nan nyan mi Ubɔr Herod aaŋaal ni, ki nyan mi Juu yaab aah ban bin ŋa mi pu na." 12Tɔ, le Piita bee waabɔr aah bi pu na, le ki buen Mari do, u ye Jɔnn Mak aana na. Le kinipaak bi nima, ki mee Uwumbɔr. 13Le Piita kpaa lipaal aajaaleŋ. Le ututulnpii bi yi u ke Roda, dan nan lik udaan u kpaa jaaleŋ na, 14le ki bee Piita aaneel. Le ni ŋa u mpopiin saakpen a. Le u gir buen biken chee, kaa piir jaaleŋ, le ki ti tuk bi ke Piita si lipaal. 15Le bi tuk u ke u waar la. Le u beenin len ke ni ye mbamɔn. Le bi bui u ke ni ga li ye waawiin la. 16Le Piita beenin si kpaa jaaleŋ. Le bi piir u jaaleŋ, le ki kan u. Baah kan u na, le ni gar bi saakpen a. 17Le Piita yoor uŋaal ki nyii bi pu, ke bin ŋmin, le ki tuk bi Tidindaan aah ŋa pu ki nyan u kiyondiik ni na, le ki tuk bi ke bin tuk Jems ni Yesu aanib biken. Piita aah len kena na, le u siir buen nibaa chee. 18Le kitaak aah woln na, le bikikiirb ngbaan aapoobil yuk. Le bi baa tɔb budabu ŋa Piita na. 19Le Ubɔr Herod bui bi ke bin ban u. Le bi ban, le kaa kan u. Le Herod yin bikikiirb ngbaan, le ki baa bi tibɔr ngbaan, le ki len ke baabɔr bii, le ki ku bi. Tɔ, le Herod siir Judea aatiŋ ni, ki buen Siisarea aatiŋ ni, ki ti yunn nima siib. 20Le Herod gee liŋuul ki ŋa Taya aatiŋ aanib, ni Saidon aatiŋ aanib pu. Le bi mɔmɔk kuun ki buen u chee. Bi puen buen uja ubaa chee, bi yi u ke Blastus, u ye Herod aanaagbiib aaninkpil. Le Taya aanib ni Saidon aanib buen u chee bin ti jɔnn u kijɔteek, le ki nin buen Ubɔr Herod chee, ki mee u ke u taa cha bi li kpa kijaak. Bi gaa baajikaar Ubɔr Herod aatiŋ ni. Nima pu na baa ban ke bi li kpa kijaak. 21Le Herod siin nwiin bundaln bi ga kuun tɔb na. Leyaadaal le u di waabɔrkekeln ki di peen, ki kal waabɔrjal pu, le ki len bi chee tibɔr. 22Waah len tibɔr pu na, le bi mɔmɔk tar, "Ni ye Uwumbɔr aaneel la, naa ye unibɔn." 23Tɔ, libuul ngbaan ni le Tidindaan aatuun cha iween chuu u; ba pu? waa tii Uwumbɔr lisil ngbaan. Le ŋikpaambil ŋman u, le u kpo. 24Tɔ, le Uwumbɔr aaliin moo mooni ni kookoo. Le binib took kpee ki gaa i. 25Banabas ni Sɔɔl ma kan, baah nan di ŋimombil ki di tii Yesu aanib aaninkpiib na, le bi di Jɔnn Mak, le ki siir Jerusalem ki labr buen Antiok aatiŋ ni.

will be added

X\