LITULN 11

1Le Yesu aakpambalb ni Judea aatiŋ aanib bi gaa Yesu ki kii na, bi ŋun ke bin kaa ye Juu yaab na mu gaa Uwumbɔr aaliin. 2Le Juu yaab bibaa len ke bin kaa ye Juu yaab na yaa gaa Uwumbɔr aaliin kan, ni ŋan ke bin gii ŋichakpan. Le Piita ki gir buen Jerusalem. Waah fuu nima na, le Juu yaab ngbaan kpak u kinikpakpak, 3ke ba ŋa u mann binib bi kaa ye Juu yaab na, ki ji bi chee tijiir, Juu yaab aah kɔ pu na. 4Le Piita ŋeer tibɔr mɔmɔk aah piin ki ti saa pu na, ki bui bi: 5"M nan bi Jɔpa aatiŋ ni, ki mee Uwumbɔr, le ki daŋ tidaŋ, ki kan tiwan nibaa nyan ni paacham. Ni naahn likekeln, ki pee. Le bi joo ikekefeen inaa pu, ki sunni kitiŋ m chee. 6Le m lik ni mbamɔm, ki kan tiwankur, ni ipeel, ni iwaa, ni tiwan nimɔk baar kitiŋ na, ni inyoon, ni pu. 7Le m ŋun nneel len ke, 'Piita, fiin ki ku ki ŋmɔ.' 8Le m len ke, 'Ndindaan, aayii. Maa kee ŋman tiwan ni kɔ na ke nee na.' 9Le nneel ngbaan ki len paacham ke, 'Uwumbɔr yaa len ke aa ga ŋma ji tiwan kan, aa taa bui ke ni kɔ.' 10Le ni ŋa kena mfim mutaa. Le tiwan ngbaan ki gir buen paacham. 11Libuul ngbaan ni le bijab bitaa fuu ni maah bi lidichal li ni na aabisamɔb chee. Bi nyan ni Siisarea aatiŋ ni. Konelius le tun ni bi, ke bi nan yin mi. 12Le Uwumbɔr Aafuur nyaan bui mi, 'Dii bi, ki taa joo beeni.' Le m dii bi. Le Yesu aanib biluub bimina mu dii mi, le ti buen Siisarea aatiŋ ni, le ti ti fuu ki koo Konelius do. 13Le Konelius tuk timi ke u nan kan Uwumbɔr aatuun si udo ki tuk u ke un cha binib buen Jɔpa aatiŋ ni, bin ti yin uja ubaa, bi yi u ke Simon Piita, 14u ga tuk u tibɔr ti ga cha u ni waachiln ponn ni aanib mɔmɔk ŋmar na. 15Le m piin ki bi tuk bi Yesu aabɔr. Maah laa tuk bi na, le Uwumbɔr Aafuur nyaan sunn ni bi pu, ke mu aah nan sunn ni ti pu njan pu na. 16Le m teer ke Tidindaan nan tuk timi, 'Jɔnn di binib ki muin bi nnyun ni. Mma ga gbiin nimi Uwumbɔr Aafuur nyaan.' 17Tɔ, Uwumbɔr di Waafuur nyaan ki di tii timi bi gaa Tidindaan Yesu Kristo ki kii na, le ki tii bin kaa ye Juu yaab na mu, ke waah tii timi pu na. M mu ye ŋmaa ki ga ŋma yii Uwumbɔr?" 18Le Juu yaab ngbaan aah ŋun Piita aah len pu na, le baa ki kpak u. Bi nyuŋ Uwumbɔr, le ki bui ke, "Kena pu na, le Uwumbɔr cha bin kaa ye Juu yaab na mu kpeln baabimbin ki kan limɔfal." 19Tɔ, binib bi ku Stiifen na, le bi muk Yesu aanib ki ŋa bi falaa. Le bi yaa ki buen ntim mɔmɔk ni, ki ti saa Fonisia aatiŋ ni, ni Saiprus aatiŋ ni, ni Antiok aatiŋ ni, ki joo Yesu aabɔr ki tuk Juu yaab baanja. 20Le Yesu aanib bibaa bi nyan ni Saiprus aatiŋ ni, ni Sairene aatiŋ ni na, bi mu buen Antiok aatiŋ ni, ki tuk bin kaa ye Juu yaab na mu Tidindaan Yesu aabɔnyaan. 21Le Tidindaan aapɔɔn bi bi chee. Le binib pam gaa Tidindaan ki kii, ki kpeln baabimbin, ki dii waasan. 22Le Yesu aanib bi bi Jerusalem na ŋun bi pu. Le bi tun Banabas ke un buen Antiok aatiŋ ni. 23U ye unibamɔnn, ki gaa Yesu ki kii mbamɔm, ki gbii Uwumbɔr Aafuur nyaan. Le u di ti fuu nima. Waah fuu nima na, ki kan Uwumbɔr aah ŋa tinyoor ki ŋa binib ngbaan pu na, le ni ŋa u mpopiin. Le u sur bi mɔmɔk ke bi cha binimbil li man bin dii Tidindaan aasan mbamɔm. Le binib pam gaa Tidindaan ki kii ki kpee waanib pu. 25Le Banabas buen Tasus aatiŋ ni, un ti ban Sɔɔl, 26le ki ti kan u, le ki di u ki di dan Antiok aatiŋ ni. Libiln libaa le Banabas ni Sɔɔl ni Yesu aanib kuuni nima chee; le bi tuk binib pam Uwumbɔr aaliin. Antiok aatiŋ ni, le bi naan Yesu aadidiliib liyimbil ngbaan, Kristo yaab. 27N-yoonn ngbaan le Uwumbɔr aabɔnabtiib bibaa nyan ni Jerusalem, ki dan Antiok aatiŋ ni. 28Bi yi ubaa ke Agabus. Le Uwumbɔr Aafuur nyaan cha u len ke nkon saakpiin ga lir dulnyaa wee ponn ni. (Ubɔrkpaan Klɔdius aayoonn le mu lir.) 29Agabus aah len kena na, le Yesu aadidiliib len ke bi mɔmɔk ga tii ŋimombil, baah ga ŋma tii pu na, ki di tii Yesu aanib bi bi Judea aatiŋ ni na. 30Le bi mɔmɔk tii kena. Le Banabas ni Sɔɔl di ŋimombil ngbaan di buen Judea, ti di tii Yesu aanib aaninkpiib.

will be added

X\