LITULN 10

1Tɔ, uja ubaa nan bi Siisarea aatiŋ ni, bi yi u ke Konelius. U ye sujatiib nkub aaninkpil la. Bi yi sujatiib ngbaan ke "Itali aatiŋ aasujatiib." 2Konelius ye uninyaan la. U ni waachiln ni aanib mɔk pak Uwumbɔr. U ŋani Juu yaab aagiim tiŋann saakpen, ki mee Uwumbɔr idaa mɔmɔk la. 3Le kijook tikur titaa u daŋ tidaŋ ki kan Uwumbɔr aatuun koo ni u chee ki bui ke "Konelius." 4Waah kan Uwumbɔr aatuun ngbaan na, le u san ijawaan, ki baa u, "Ndindaan, aa ban ba?" Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, "Uwumbɔr ŋun saameen, ki nyi saah ter bigiim pu na, ki teer saabɔr. 5U ban ke aa cha bijab bibaa buen Jɔpa aatiŋ ni, bin ti yi ni uja ubaa bi yi u ke Simon Piita. 6U koo ugbanjab ubaa aadichal ni, bi yi u ke Simon. Waadichal bi nnyusaakpem na aagbaan." 7Le Uwumbɔr aatuun ngbaan ki gir buen. Waah buen na, le Konelius yin waatutuliib ponn ni bilee, ni suja ubaa u ye uninyaan ki bi u chee idaa mɔmɔk ki tun lituln ki tii u na. 8Le Konelius tuk bi waah kan pu na mɔmɔk, le ki tun bi, ke bin buen Jɔpa aatiŋ ni. 9Le ki woln kitaak, le bi bi nsan ni, ki peen Jɔpa aatiŋ ni. Nwiin kaasisik ni, le Piita jon kidipɔrkaan paacham, un ti mee Uwumbɔr. 10Le nkon chuu u. U ban un ji tijikaar. Le baah bi mɔn bisaa bin tii u na, 11le u daŋ tidaŋ ki kan kitaapaak chuu piir, ki kan tiwan nibaa sunni kitiŋ. Ni naahn likekeln ki pee. Le bi joo ikekefeen inaa pu, ki sunni kitiŋ. 12Ipeel, ni iwaa, ni tiwan nimɔk baar kitiŋ na, ni inyoon mɔmɔk aaboŋ bi likekeln ngbaan pu. 13Le nneel len ke, "Piita, fiin, ki ku ki ŋmɔ." 14Le Piita bui ke, "Ndindaan, aayii. Maa kee ŋman tiwan ni kɔ na, ke nee na." 15Le nneel ngbaan ki len ke, "Uwumbɔr yaa len ke aa ga ŋma ji tiwan kan, aa taa bui ke ni kɔ." 16Le ni ŋa kena mfim mutaa. Le tiwan ngbaan gir buen paacham. 17Le Piita dak lik un bee lijinjiir aawan ngbaan aatataa. Ni ŋa u ilandak la. N-yoonn ngbaan le binib bi nyan ni Konelius do na baa binib ke "Simon do bi la?" le ki fuu nima, le ki sil mbisamɔb chee, 18le ki yin unii ubaa, le ki baa u, "Simon Piita bi du uu?" 19Le Piita laa beenin bi kidiik paab, ki bi dak lijinjiir aawan ngbaan aatataa. Le Uwumbɔr Aafuur nyaan bui u, "Lik, bijab bitaa fuu ni du, ki ban si. Min le tun ni bi. 20Fiin ki sunn ni, ki dii bi, ki taa joo beeni." 21Le Piita sunn ni kitiŋ le ki bui bijab ngbaan, "Min le ye unii u ni ban na. Ni chuun kinye?" 22Le bi bui u, "Konelius, u ye sujatiib nkub aaninkpil na le tun ni timi. U ye unibamɔnn u pak Uwumbɔr na. Juu yaab mɔmɔk pak u saakpen a. Le Uwumbɔr aatuun ubaa tuk u ke un yin si, ke aa dan udo, u nan pel saah ga len pu na." 23Le Piita bui bi ke bin koo ni, le ki chann bi tichann. Le bi doon udo. Le ki woln kitaak, le u gor ki dii bi. Le Yesu aanib bibaa bi bi Jɔpa aatiŋ ni na, bi mu dii u. 24Le ni woln kitaak, le bi fuu Siisarea aatiŋ ni. Le Konelius nan yin waamaal ni ujɔtiib bin kuuni udo, ki ka kii Piita. Le Piita ti fuu le ki koo ni bi chee. 25Waah koo ni na, le Konelius dan nan gbaan unimbiin ni, ki doon u, ke waah ye Uwumbɔr le na. 26Le Piita fiin u, le ki bui u, "Fii sil. M po ye unibɔn la." 27Le Piita ki beenin len u chee, ki ti koo kidiik ni, ki kan binib pam kuun nima chee. 28Le Piita bui bi, "Ni nyi ke timi Juu yaab aakaal aa kii ke ti mann binib bi kaa ye Juu yaab na, kaa kii ke ti kpaan bi chee. Le Uwumbɔr mu mɔk mi ke m taa li dak ke unii ubaa kɔ. 29Nima pu na, naah yin mi pu na, le m dan, kaa yii. Ni yin mi ba pu?" 30Le Konelius bui u, "Daanab na, tikur titaa kijook, ke din na, m nan bi maadiik ni, ki mee Uwumbɔr. Maah mee Uwumbɔr na, le m kan uja u pee likekeln li wiin chain na si nnimbiin ni 31ki bui ke, 'Konelius, Uwumbɔr ŋun saameen, ki teer saah ter bigiim pu na. 32U ban ke aa cha binib buen Jɔpa aatiŋ ni, bin ti yin uja u bi nima na, bi yi u ke Simon Piita, ke u koo ugbanjab ubaa do, bi yi u ke Simon. Waadichal bi nnyusaakpem na aagbaan.' 33Waah tuk mi kena na, libuul ngbaan ni le m tun binib bin ti yin si. Saah dan pu na, ni ŋan. Dandana wee, ti mɔmɔk bi du, Uwumbɔr aanimbiin ni. Ti ban ti ŋun tibɔr ti Tidindaan tuk si ke aa tuk timi na." 34Le Piita bui bi, "M bee ke ni ye mbamɔn ke Uwumbɔr aa pak ubaa ki jer uken. U po pak ti mɔmɔk la. 35Ŋinibol mɔmɔk ponn ni, unii yaa bi, ki pak Uwumbɔr ki tun lituln li ŋan na kan, u piir Uwumbɔr aasui. 36Ni nyi ke Uwumbɔr tuk Israel yaab tibɔnyaan. Tibɔnyaan tee le ye ke Uwumbɔr ga tii bi nsuudoon Yesu Kristo pu, u ye ti mɔmɔk Aadindaan. 37Jɔnn nan tuk binib ke bi yaa kpeln bipoobil kan, u ga di bi ki muin bi nnyun ni. N-yoonn ngbaan aah jer na, le Yesu u ye Nasaret aatiŋ aanii na piin ki bi tun waatuln Galilee aatim ni, ki bɔɔ dii Judea aatim mɔmɔk ni. 38Ni nyi waabɔr. Uwumbɔr nan lee u, ki gbiin u Waafuur nyaan ki tii u mpɔɔn, ki bi u chee. Uwumbɔr aah bi u chee na, le u buen ni kookoo, ki tun lituln li ŋan na, ki teei binib bimɔk nan bi Kinimbɔŋ aaŋaal ni na. 39Ti kan waah ŋani tiwan nimɔk na Jerusalem ni Juu yaab aatim mɔmɔk ponn ni. Le bi kpaa u ndɔpuinkoo pu, ki ku u. 40Iwiin itaa daal, le Uwumbɔr fikr u nkun ni, ki cha binib kan u. 41Naa ye binib mɔmɔk le kan u. Uwumbɔr lee timi, ke ti kan u, ki li ye waasiiraadam. Waah fikr nkun ni na, ti ni u kpaan ji tijikaar, ki kpaan ki nyu nnyun. 42U tuk timi ke ti buen ni kookoo, ki ti tuk binib waabɔr, ki ŋani siiraa ke Uwumbɔr lee u, un ti ji binifuub ni bitekpiib tibɔr. 43N-yaayoonn na, Uwumbɔr aabɔnabtiib mɔmɔk nan len Yesu aabɔr, ke unii umɔk gaa u ki kii na, Uwumbɔr ga di cha pinn u Yesu aayimbil pu." 44Tɔ, Piita aah laa bi len kena na, le Uwumbɔr Aafuur nyaan sunn ni ki gbiin binib bimɔk ŋun waah len pu na. 45Le Juu yaab bi gaa Yesu ki kii na ki dii Piita na, bi kan ke Uwumbɔr di Waafuur nyaan ki tii bin kaa ye Juu yaab na mu. Le ni gar bi pam. 46Bi ŋun bi len iliin yaayan ki nyuŋni Uwumbɔr. 47Le Piita bui ke, "Uwumbɔr di Waafuur nyaan ki tii binib bimina, ke waah tii timi pu na. Ubaa ga ŋma len ke ti taa muin bi nnyun ni ii?." 48Waah len kena na, le u bui bi ke bin di bi ki muin bi nnyun ni, Yesu Kristo aayimbil pu. Tɔ, le Konelius mam gaŋ Piita ke un kpee bi chee siib.

will be added

X\