LITULN 1

1Njɔ Teofilus, min Luk nan ŋmee njan aagbaŋ m tuk si Yesu aah nan ŋa pu na mɔmɔk, ni waah mɔk binib pu na mɔmɔk, n-yoonn mu u nan piin waatuln 2ki ti saa n-yoonn mu Uwumbɔr di u buen paacham na. Waah nan bi dulnyaa wee ni na, le u lee waakpambalb. Uwumbɔr Aafuur nyaan aapɔɔn pu le u tuk waakpambalb ngbaan baah ga ŋa pu na, le Uwumbɔr nin di u buen paacham. 3Waah kpo ki fikr nkun ni na, le u di ubaa ki di mɔk bi n-yoonn n-yoonn, le ki ti saa iwiin imonko ilee, ki mɔk bi chain ke u sil kpa limɔfal. Le binimbil kan u. Le u len bi chee, le ki tuk bi Uwumbɔr aanaan aah bi pu na. 4Waah laa bi bi chee na, le u bui bi, "Ni taa fii Jerusalem. Ni li bi nima, ki ti saa bundaln Nte Uwumbɔr ga tii nimi Waafuur nyaan, waah puu tipuul ti na. Ni nan ŋun tipuul ngbaan pu m chee la. 5Mbamɔn, Jɔnn nan di binib ki muin bi nnyun ni. Ni gur pɔkaa, le m ga gbiin nimi Uwumbɔr Aafuur nyaan." 6Yesu aakpambalb aah kuun u chee na, le bi baa u, "Tidindaan, dandana wee aa ga nyan timi Israel yaab timi aadim aaŋaal ni, ki ki giin timi aanaan, ki di tii timi ii?" 7Le Yesu tuk bi, "Bundaln Nte Uwumbɔr ga ŋa waah ban pu na, aa ye nimi aabɔr. Ti bi u chee la. 8Waafuur nyaan yaa gbiin nimi kan, ni ga li kpa waapɔɔn, ki ga li ye maasiiraadam Jerusalem ponn ni, ni Judea aatim mɔmɔk ni, ni Samaria aatim ni, ni dulnyaa aanaan mɔmɔk." 9Waah len kena na, le Uwumbɔr di u buen paacham, binimbil ni. Le ntaalangbam biin u pu. Baa ki waa u. 10Le bi beenin si lik waah cha paacham pu na. Libuul ngbaan ni, le Uwumbɔr aatuuntiib bilee si bi chee, ki naahn bijab, ki pee ŋikekepipiin la, 11ki baa bi, "Galilee aanib, ba pu ni si ki lik paacham kena? Yesu, u Uwumbɔr nyan u ni chee di buen paacham na, u ga gir ni. Ni kan waah buen pu na. Kena, le u ga nan ki gir ni." 12N-yoonn ngbaan, le Yesu aakpambalb bi lijool libaa paab, bi yi li ke Olif aasui aajool. Naa daa Jerusalem. Ni naahn mal ligeln la. Le bi siir nima, ki gir buen Jerusalem. 13Baah fuu Jerusalem na, le bi koo baah koo kidiik ki ponn ni na. Kidiik ngbaan ye paacham aadiik la. Le Piita, ni Jɔnn, ni Jems, ni Andru, ni Filip, ni Tomas, ni Batolomiu, ni Matiu, ni Jems u ye Alfeus aajapɔɔn na, ni Simon u nan ban un kuln waatiŋ aadim na, ni Judas u ye Jems aajapɔɔn na, bi mɔmɔk mu bi kidiik ngbaan ni. 14Le bi ni bipiib bibaa, ni Mari u ye Yesu aana na, ni Yesu aanaatiib, bi mɔmɔk kuun tɔb chee, ki kpaan kimɔbaan, ki mee Uwumbɔr n-yoonn mɔmɔk. 15N-yoonn ngbaan, le binib bi dii Yesu na nan kuun tɔb chee. Bi ga nan li fuu binib nkub ni moninko. Le Piita fii sil bikaasisik ni, le ki bui bi, 16"Nnaabitiib, n-yaayoonn na, Uwumbɔr Aafuur nyaan nan cha Ubɔr David len Judas aabɔr. Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni. Naah ŋmee pu Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni na, see ni ŋa kena. Judas mɔk binib Yesu aah bi nin chee na, le bin ti chuu u. 17Judas nan ye timi Yesu aakpambalb ponn ni ubaa la. Yesu nan lee u, ke un ti tun Uwumbɔr aatuln ti chee." ( 18U ŋa tiwan ni kaa ŋan na, le ki kan ŋimombil, le ki daa bukpaab. Le u lir kitiŋ bukpaab ngbaan ponn ni, le ki kpo. Le upuul puu, le tineer mɔmɔk nyan. 19Binib bimɔk bi Jerusalem na ŋun waabɔr la. Nima pu na, baaliin ponn ni, bi yi bukpaab ngbaan ke Akeldama aakpaab. Naatataa le ye ke "Nsin aakpaab.") 20"N-yaayoonn na, Ubɔr David nan ŋmee Judas aabɔr Uwumbɔr aalahn aagbaŋ ponn ni ke 'Taa cha tiwan nibaa ki li bi waadichal ni. Taa cha unii ubaa ki li bi li ponn ni.' U nan ŋmee Judas aabɔr kpee ke; 'Cha unii uken leŋ waaleleŋ."' 21Le Piita ki len ke "Nima pu na, ni ŋeer ke unii ubaa ki kpee tibaa pu, u li ye siiraadaan, ki tuk binib ke Tidindaan Yesu fikr nkun ni. Ti ban unii u chuun ŋisachun ti ni Tidindaan Yesu chee, n-yoonn mu Jɔnn nan di Yesu ki muin u nnyun ni na, ki ti saa bundaln Uwumbɔr nyan Yesu ti chee ki di u buen paacham na." 23Piita aah len kena na, le bi lee bijab bilee. Bi yi ubaa ke Josef Basabas Justus ki yi uken ke Matias. 24Le bi mee Uwumbɔr ke "Tidindaan, Judas aa ki ye Yesu aakpambalb. U cha Yesu aakpambalb aatuln na, ki kpo ki kan ntafadaan waah ŋeer pu na. Mɔk timi unii u ga leŋ waaleleŋ na. Aa nyi binib mɔmɔk aasui ni aah bi pu na. Mɔk timi unii u aa lee u na bijab bilee ngbaan ponn ni." 26Baah mee Uwumbɔr doo na, le bi di ŋitakpabil di tii bi, bin lik baah ga lee uja u na. Nimina mɔk bi ke bi ga lee Matias. Le bi di u kpee Yesu aakpambalb kipiik ni ubaa na pu.

will be added

X\