2 TIMOTI 4

1Tidindaan Yesu Kristo u ga gir ni ki ji nnaan, ki ji binifuub ni bitekpiib tibɔr na, m sur si uma ni Uwumbɔr aanimbil ni la, 2li chuun mooni waaliin. Ni ŋeer aan naa ŋeer kan, aa li mooni waaliin, ki kae binib, ki li kpaa bi, ki li sur bi, ki li kpa limɔr ki tuk bi Uwumbɔr aaliin, ki taa di cha. 3Ba pu? n-yoonn choo, baan pel mmɔkm mu ŋan na. Bitafal aan li bi mu ni. Bi ga li ban bimɔmɔkb bi ga tuk bi bisui aah gee tibɔr ti na. 4Bi ga yii mbamɔn, ki li ban ke bin ŋun itiin. 5Sin, chuu aabaa n-yoonn mɔmɔk, ki ji suklaa falaa ponn ni, ki tuk binib tibɔnyaan tee, ki tun lituln li Uwumbɔr di siin si na mɔmɔk. 6Mma kan, m bi ke kitork na; bi ban bin ku mi Yesu aabɔr pu. Ni gur siib, maan ki li bi dulnyaa wee ni. 7M jaa Kinimbɔŋ kijaak ki ŋan na, ki tun maatuln doo, kaa di cha Yesu aasan. 8Uwumbɔr len ke maabɔr ŋan la, ki di tinyoor di bil kiir mi paacham. Tidindaan u ji binib tibɔr mbamɔm na, le ga ti di tinyoor ngbaan ki di tii mi bundaln u ga gir ni na. Naa ye mi baanja le u ga tii. U ga tii binib bimɔk gee u ki ban ke u ki gir ni na. 9Tɔ, pɔɔn aabaa ki dan m chee mala; 10ba pu? Kreskens buen Galasia aatiŋ ni, Taitus mu buen Dalmasia aatiŋ ni. Demas gee dulnyaa wee ni aawan, ki di mi lii, ki buen Tesalonika aatiŋ ni la. 11Luk baanja le bi m chee. Di Mak ki li joo ni u, le u ga ter mi Uwumbɔr aatuln ni. 12M cha Tikikus buen Efesus aatiŋ ni la. 13Aa yaa choo kan, aa li joo ni maabɔkul li m nan di bil Troas aatiŋ ni, Kapus do na, ki li joo ni maagbann, ki taa sunn tigbann waatiir ngbaan bɔr. 14Uchaa bi yi u Aleksanda nan ŋa mi bakaa saakpen. Tidindaan ga teen u waah tun bakaa pu na. 15U kpak timi aaliin kinikpakpak ki ti chaa jer, nima pu na aa mu li nyi u. 16Maah nan puen ban m len tibɔr kooti ni ki nyan maabamɔn na, ubaa aa sil mpuwɔb, bi mɔmɔk di mi lii la. Uwumbɔr taa chuu bi taani ni pu. 17Tidindaan le nan sil mpuwɔb, ki tii mi mpɔɔn m len waaliin mɔmɔk, ke bi mɔmɔk ŋun. Waa cha ubɔjir len ke bin ku mi. 18Tidindaan ga nyan mi binib aah ban bin ŋa mi bakaa u na mɔmɔk ponn ni. U ga biin m pu ki li joo ni mi waanaan ni paacham. Uma le yeh nnyuŋ n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 19Aa doon Prisila ni Akuila ni Onesiforus aachiln ni aanib. 20Erastus beenin bi Korint aatiŋ ni la. Trofimus bun la, nima le m cha u bee Miletus aatiŋ ni. 21Pɔɔn aabaa ki dan m chee aan kaakab yoonn nin fuu ni. Yubulus, ni Pudens, ni Linus, ni Klɔdia ni tinaabitiib mɔmɔk dooni si. 22Tidindaan Yesu Kristo li bi saawiin chee. Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni pu.

will be added

X\