2 TIMOTI 3

1Tɔ, aa li nyi ke n-yoonn mu choo na ga li ye falaa aayoonn. 2Ba pu? binib ga li ye bikumɔndam. Binimbil ga li man ŋimombil pu. Bi ga nyu baalaa, ki li kpa kalmbaani, ki li seei binib. Baan li pak bite ni bina, kaan li nyi idoon, kaan li pak Uwumbɔr, 3kaan li gee baamaal aanib, kaan di cha pinn binib. Bi ga li ye binibiinib. Baan ŋma chuu bibaa. Bi ga li kpa mbiin, ki ga li nan nsan nyaan. 4Bi ga kooh binib. Baan li kpa ilandak. Bi ga yoor bibaa paacham, ki ga li gee dulnyaa aawan nyaan, kaan li gee Uwumbɔr. 5Bi ga li ŋmanni ke bi dii Uwumbɔr aasan, ki ga lann Uwumbɔr aapɔɔn. Aa taa dii binib ngbaan. 6Bi ponn ni bibaa looni ki koo ŋidichal ponn ni, ki ŋmanni bipiijɔrb bi gbii titunwambir ki dii bisui aah gee pu na aaboŋ na. 7Bipiib ngbaan bae mbaen n-yoonn mɔmɔk, kaa ŋma bee Uwumbɔr aabɔr. 8Janes ni Jamberes aah nan kpak Moses kinikpakpak na, bijab ngbaan mu kpak Uwumbɔr aabɔr kena la. Bi dak ilandak i kaa ŋan na la, kaa gaa Yesu ki kii mbamɔm. 9Bi mu aan ki li ŋmanni binib ki yunn; ba pu? binib mɔmɔk ga bee ke bi ye bijɔrb, ke binib aah nan bee ke Janes ni Jamberes ye bijɔrb pu na. 10Si ma kan, aa dii maah mɔk si pu na la, ki dii maabimbin aah bi pu na. Maah ban ke m li ŋani pu na, aa mu ban kena la. Aa bee maah gaa Yesu ki kii pu na, ki bee maah kpa limɔr ni ngeehn ni suklaa pu na. 11Aa bee binib aah ŋa mi falaa pu na, ki bee maah ji falaa pu na la. Aa bee tibɔr ti lir m pu Antiok aatiŋ ni, ni Ikonium aatiŋ ni, ni Listra aatiŋ ni na. Bi ŋa mi falaa saakpen la. Le Tidindaan nan nyan mi falaa ngbaan mɔmɔk ni. 12Ni ye mbamɔn la, binib bimɔk ban ke bi li bi Uwumbɔr aah ban pu na, ki kpaani Yesu Kristo ni na kan, binib ga ŋa bi falaa la. 13Le mbiindam ni biŋmaŋmannim ga moo tun titunwambir ki li ŋmanni binib, le binib mu gir ki li ŋmanni bi. 14Sin, aa bae Uwumbɔr aabɔr, ki sil bee ke ti gbii la. Aa li beenin dii kena; ba pu? aa bee ke binib bi mɔk si na, bi ye mbamɔndam la. 15Aa bae Uwumbɔr aagbaŋ aaliin tibir ni la. Iliin ngbaan ga ŋma tii si nlan mu ga mɔk si saah ga gaa Yesu Kristo ki kii ki ŋmar pu na. 16Iliin imɔk bi Uwumbɔr aagbaŋ ni na nyan Uwumbɔr chee la. Le i mɔmɔk kpa tinyoor la, ki mɔk timi waasan, ki sur timi, ki toor timi aabimbin, ki mɔk timi taah ga li dii mbamɔm pu na. 17Unii u tun Uwumbɔr aatuln na yaa kii iliin ngbaan kan, u ga li bi mbamɔm, ki gor ke un tun lituln nyaan mɔmɔk.

will be added

X\