2 TIMOTI 1

1Min Pɔɔl, m ye Yesu Kristo aakpambal Uwumbɔr aageehn pu, m ti tuk binib ke Uwumbɔr puu tipuul ke binib bi kpaan Yesu Kristo ni na, bi ga kan limɔfal. 2M ŋmee kigbaŋ kee m tii maabo Timoti u m gee u na. Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa aa pu, ki san si kinimbaak, ki tii si nsuudoon. 3Uwumbɔr u m tun lituln tii u mbamɔm ke n-yajatiib aah nan ŋani pu na, m yaa mee u kan, m teer saabɔr n-yoonn mɔmɔk maameen ni, kinyeek ni nwiin pu, ki dooni u aa pu. 4M teer maah buen cha si aa wii pu na. Le nnimbil man ke m ki kan si, aan ki li kpa mpopiin. 5M teer saah gaa Yesu ki kii mbamɔm pu na. Aaya Lois ni aana Yunis le nan puen gaa u ki kii. Le m bee ke aa mu sil gaa u ki kii. 6Le Uwumbɔr nan tii si Waafuur nyaan aapiin buyoonn m nan di ŋŋaal ki paan aa pu; le m ban m teer si aa fikr ipiin ngbaan. 7Mfuur nyaan mu Uwumbɔr tii timi na aan ŋa timi bijawaandam. Mu tii timi mpɔɔn, ki cha ti gee binib, ki li chur tibaa. 8Nima pu na, tuk binib Tidindaan aaliin, ki taa san inimɔɔn. Maah bi kiyondiik ni Tidindaan pu na, taa cha inimɔɔn li joo si kena pu. Aa mu li ji falaa Yesu aabɔnyaan tee pu, Uwumbɔr aah tii si mpɔɔn pu na. 9U cha ti ŋmar, ki yin timi, ke ti li bi chain. Naa ye timi aatuln nyaan pu le u yin timi. Waah kpa tibulchin pu na, nima le u yin timi waageehn pu. Waah kaa nan kee naan dulnyaa buyoonn na le u ŋa timi tibulchin ngbaan Yesu Kristo pu. 10Dandana wee, le ti kan waah ŋa timi tibulchin pu na; kinye pu? Yesu Kristo, u ye timi aaŋmaŋmardaan na, u dan dulnyaa wee ni, ki kuln nkun, ki tii timi limɔfal li kaa kpa ndoon na. Waabɔnyaan tee le kpiir kena. 11Uwumbɔr lee mi ke m le ye Yesu aakpambal, ke m li chuun mooni binib waabɔnyaan tee, ki tuk bi taatataa. 12Nima pu le m ji falaa kiyondiik ni. Ni mu aa kpa mi inimɔɔn. Ba pu? m nyi Yesu u m gaa u ki kii na. Maah di mbaa ki di tii u na, m sil nyi ke u ga ŋma li joo mi, ki nan saa waagirndaal. 13Aa nan gaa Yesu Kristo ki kii le ki gee u; nima pu na, aa li joo maah tuk si tibɔnyaan ti na mbamɔm. 14Uwumbɔr di tibɔnyaan tee di ŋa aaŋaal ni la; aa li joo ti mbamɔm, Uwumbɔr Aafuur nyaan mu bi ti ni na aapɔɔn pu. 15Aa bee ke Asia aatiŋ aanib ponn ni pam nan yii mi. Bi ponn ni binib bilee ye Fijelus ni Hemojenes. 16Onesiforus pɔɔni ntaakpab kpaala kpaala. Maah bi kiyondiik ni na, inimɔɔn aa nan joo u kena pu. Uwumbɔr san u ni waachiln ni aanib kinimbaak. 17Waah fuu ni Rom aatiŋ ni na, u chuun ban mi linimaln le ki ti kan mi. 18Aa sil nyi waah nan ter mi pu Efesus aatiŋ ni na. Tidindaan san u kinimbaak Tidindaan aagirndaal.

will be added

X\