2 TESALONIKA YAAB 3

1Tinaabitiib, tibɔr ti gur na le ye ke ni li mee Uwumbɔr ki tii timi, ke un cha waaliin moon ni kookoo mala, ki kan mpakm ke naah pak i pu na, 2ki li mee u, un nyan timi titunwambirdam bi kaa ŋan na aaŋaal ni; naa ye binib mɔmɔk le gaa Yesu ki kii. 3Tidindaan le ŋani waah len pu na, ki ga pɔɔk nimi, ki biin ni pu, Kinimbɔŋ u kaa ŋan na taa ŋa nimi nibaa. 4Tidindaan pu le ti bee ke ni ŋani taah tuk nimi pu na, ki ga li beenin ŋani kena. 5Tidindaan ter nimi ni bee nisui ni Uwumbɔr aah gee nimi pu na, ki li kpa limɔr Kristo aah tii nimi pu na. 6Tinaabitiib, ti tuk nimi Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu la, ninaabitiib bimɔk kaa ban bin tun lituln, kaa dii taah tuk nimi pu na, ni nya bi chee. 7Ni bee ke ni ŋan ni li dii ke taah dii pu na. Taah nan bi ni chee buyoonn na, taa nan san ligbanyakl. 8Taah jin tijikaar ti na mɔmɔk, ti pa ti pu la, ki tun lituln linimaln nwiin pu ni kinyeek mɔk; ba pu? taa nan ban ni ji ti pu falaa. 9Naa ye ke taa nan kpa nsan ti ji niŋaal ni la. Ti nan ban ti mɔk nimi limɔkl, ni li dii ke taah dii pu na. 10Taah nan bi ni chee buyoonn na, ti tuk nimi ke unii umɔk kaa ban un tun lituln na kan, u taa ji. 11Ti ŋun ke ni ponn ni bibaa san ligbanyakl, kaa tun lituln libaa, ki chuun koo biken aabɔr ni. 12Binib bi bi kena na, ti tuk bi, ki sur bi Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu, ke bi li bi suuna, ki tun lituln ki kan ki ji. 13Tinaabitiib, nima kan, ni yaa tun lituln nyaan kan, ni taa cha nitaakpab yɔl li ponn ni. 14Unii ubaa yaa kaa dii taah tuk nimi pu kigbaŋ kee ponn ni na kan, ni daan udaan ngbaan, ki taa kpaan u chee. Nima le ga cha inimɔɔn chuu u. 15Ni taa ŋani u ke nimi aadin na, ni li sur u ke nina aabo na. 16Tidindaan u tii timi nsuudoon na, un tii nimi nsuudoon n-yoonn mɔmɔk tiwan mɔmɔk ponn ni. Tidindaan li bi ni mɔmɔk chee. 17Min Pɔɔl le di ŋŋaal ki ŋmee idoon imina. Nimina ye kidaan la, le ki mɔk maagbann mɔmɔk ponn ni. Kena le m ŋmee. 18Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni mɔmɔk pu.

will be added

X\