2 TESALONIKA YAAB 2

1Tinaabitiib, ti ban ke ti len ni chee joo cha bundaln Tidindaan Yesu Kristo ga gir ni ki kuun timi u chee na. 2Bi yaa len ke Tidindaan aawiindaal fuu ni kan, ti gaŋ nimi, ni taa cha nipoobil yuk, ki taa cha ni li muk nimi. Nibaakan bi ga bui ke Uwumbɔr Aafuur nyaan mɔk bi kena la, nibaakan bi ga bui ke ti ŋmee kigbaŋ ki len kena la. 3Ni taa cha ubaa ŋmann nimi kena; buyoonn binib pam ga yii Uwumbɔr na le ga puen fuu ni, le Tidindaan aawiindaal nin fuu ni. Uja u yii Uwumbɔr aakaal mɔmɔk na, u mu ga puen kpiir. Uwumbɔr siin u ntafadaan la. 4U ga yii Uwumbɔr, ni ŋiwaa, ni tiwan nimɔk binib dii ni na. U ga nyuŋ ubaa ki jer ni mɔmɔk, ki ga kal Uwumbɔr aadichal ni, ki len ke uma ubaa le ye Uwumbɔr. 5Naa teer aa? Maah nan laa bi ni chee na, m tuk nimi tibɔr tee. 6Le ni nyi tiwan ni kiir titunwambirdaan ngbaan dandana wee na. Waayoonn yaa fuu ni kan, u ga kpiir. 7Titunwambir ti bɔɔ na, binib ŋani ti dandana wee la. Le un kiir titunwambir ngbaan dandana wee na, u ga kiir ti, ki nan saa buyoonn Uwumbɔr ga nyan u na. 8N-yoonn ngbaan le titunwambirdaan ngbaan ga kpiir. N-yoonn ngbaan le Tidindaan Yesu ga gir ni, ni mpɔɔn, ki pii libuln lii u pu, ki ku u, ki ŋa waapɔɔn mɔmɔk yooli. 9Titunwambirdaan ngbaan yaa fuu ni kan, u ga fuu ni Kinimbɔŋ aapɔɔn pu, ki tun Kinimbɔŋ aatuln, ki li kpa mpɔɔn ki ŋmann ke u tun lijinjiir aatun, 10ki li kpa nlan mu kaa ŋan na ke un ŋmann binib bi Uwumbɔr ga daa bitafal na. Bi yii Uwumbɔr aaliin i ga cha bi ŋmar na, kaa gee i. Nima le Uwumbɔr ga daa bitafal. 11Baah yii Uwumbɔr aaliin na, nima le u cha nnyaamɔn aapak li bi bisui ni, bi li pak nnyaamɔn. 12Nima pu na le Uwumbɔr ga len ke binib bi gee titunwambir kaa pak mbamɔn na, baabɔr bii a. 13Tɔ, tinaabitiib bi Tidindaan gee bi na, ni ŋan ke ti li dooni Uwumbɔr ni pu n-yoonn mɔmɔk; ba pu? tiwan mɔmɔk aah nan piin buyoonn na, u nan lee nimi ke ni ŋmar. Waafuur nyaan ŋa nimi binib bi bi chain ki pak mbamɔn na, aan ki ŋmar. 14Taah tuk nimi Uwumbɔr aabɔnyaan ti na pu, le u yin nimi ke ni ŋmar ki ji Tidindaan Yesu Kristo aamɔɔn. 15Nnaabitiib, nima pu na, ni li dii u mbamɔm, ki taa di cha. Taah tuk nimi Uwumbɔr aaliin timɔb ni, ni kigbaŋ ni pu na, ni li joo iliin ngbaan mbamɔm. 16Tɔ, Tite Uwumbɔr gee timi saakpen a. Waabulchin pu, le u tii timi mpobisɔŋ mu kaan doo na, ni limakl nyaan. 17Uma ni Tidindaan Yesu Kristo ubaa pɔɔn nitaakpab, ki tii nimi mpɔɔn ke ni tun lituln nyaan mɔmɔk, ki len iliin nyaan mɔmɔk.

will be added

X\