2 TESALONIKA YAAB 1

1Min Pɔɔl ni Silfanus, ni Timoti, ti ŋmee kigbaŋ kee ti tii Yesu aanib bi bi Tesalonika aatiŋ ni na, bi ye Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo aanib na. 2Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu ki tii nimi nsuudoon. 3Tinaabitiib, ni ŋan ke ti li dooni Uwumbɔr ni pu n-yoonn mɔmɔk; ba pu? ni moo gaar Yesu ki kii mbamɔm ki moo gee tɔb la. 4Nima pu na le ti nyu baalaa ni pu Uwumbɔr aanib chee, ki tuk bi naah gaa Yesu ki kii ki kpa limɔr pu falaa ni limukl mɔmɔk ponn ni na. 5Binib aah ŋani nimi falaa pu na, nima le mɔk ke Uwumbɔr yaa daa bitafal kan, ni ŋan. Naah ji falaa pu na, Uwumbɔr aanaan pu le ni ji. Nima le Uwumbɔr ga len ke ni ŋeer ke ni koo waanaan ngbaan ni. 6Ni ye mbamɔn, Uwumbɔr len ke ni ŋan ke binib bi ŋani nimi falaa na, u mu ŋa bi falaa, 7ki tii timi ni nimi bi ji falaa na lifuur. Ti ga kan lifuur ngbaan bundaln Tidindaan Yesu ga nyan ni paacham ki kpiir waah bi pu na. U ni waatuuntiib ga nyan ni paacham ni mpɔɔn, 8ki li joo ni mmiigaal, un ti daa binib aatafal. Binib bi kaa nyi Uwumbɔr na, ni bin kaa kii Tidindaan Yesu aabɔnyaan tee na, bima le aatafal le u ga daa. 9Tidindaan ga nyan bi unimbiin ni, bi taa ji waamɔɔn. U ga daa bitafal, ki cha bi ji falaa n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 10Bi ga kan ntafadaan ngbaan bundaln Tidindaan ga gir ni na. Leyaadaal ngbaan le waanib mɔmɔk bi gaa u ki kii na ga nyuŋ u, ki pak u. Ni mu ga li bi waanib ngbaan ponn ni; ba pu? taah tuk nimi Yesu aabɔr na, ni gaa ti ki kii la. 11Nima pu na, le ti mee timi Aawumbɔr ki tii nimi n-yoonn mɔmɔk ke un len ke ni ye binib bi ŋeer waayim na, ki ter nimi ke ni li ban ni ŋa tiwan ni ŋan na, ki tii nimi mpɔɔn ke ni ŋani kena ki tun lituln li ga mɔk ke ni gaa Yesu ki kii mbamɔm. 12Ni yaa ŋani kena kan, nima le ga nyuŋ Tidindaan Yesu Kristo, le u mu ga nyuŋ nimi, uma ni Uwumbɔr aabulchin pu.

will be added

X\