2 PITA 2

1Biŋmaŋmanliib mu nan bi Israel yaab ponn ni n-yoonn ngbaan, ki ŋmann ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib. Le biŋmaŋmanliib ga li bi ni mu ponn ni, ki ga li looni ki ga mɔk nimi nnyaamɔn aamɔkm mu ga bii nimi na. Hali bi ga yii Tidindaan u nan gaa bi lii na. Nima pu le Uwumbɔr ga daa bitafal mbamɔm mala. 2Le binib pam ga dii baasanwambir ngbaan. Bi pu le binib ga sii mbamɔn aasan. 3Bi ga li kpa iniman ki ga ŋmann nimi, bin ti ji nimi. Ni yunn le Uwumbɔr nan len ke baabɔr bii. Naan yunn le u ga daa bitafal. 4Hali Uwumbɔr aatuuntiib bi nan tun titunwambir na, Uwumbɔr aa nan di cha bi. U daa bitafal la. U buu bi idɔribi, ki di bi ki di lii mmii mu kaan junn na ni, mbɔmbɔɔn ni, bi li bi nima ki ti saa bundaln u ga ji bi tibɔr na. 5Waa nan di cha dulnyaakpok aanib mu. U nan cha nnyun jin dulnyaakpok, ki kuln binib bi kaa san u na; ki cha Nowa u nan mooni waaliin nyaan na ŋmar; ki cha binib bilule ŋmar ki kpee Nowa pu. 6Tɔ, Uwumbɔr nan bii Sodom aatiŋ ni Gomora aatiŋ ki di kpaln mfatan, ki kuln ntim ngbaan aanib. Ni ye limɔkl la, le ki mɔk titunwambirdam Uwumbɔr aah ga daa bitafal pu na. 7U nan cha Lot ŋmar; ba pu? u nan ye uninyaan; le titunwambirdam na aah tun tijɔŋ aatuln pu na, ni muk u saakpen a. 8Uninyaan ngbaan nan bi baatiŋ ni, ki kan baah tun yooli yooli pu na, ki ŋun baah len iliinbir pu na. Baah tun titunwambir kena na, le ni bii usui nyaan iwiin mɔmɔk. 9Tɔ, nimina mɔmɔk le mɔk timi ke Tidindaan ga ŋma nyan binib bi san u na ntɔŋ ni, ki ga ŋma dar titunwambirdam aatafal ki ti saa bundaln u ga ji bi tibɔr na. 10Binib bi dii tiwon aah ban pu na, ki gɔr kidaagook, kaa kii unii ubaa aamɔb na, Uwumbɔr ga daa bitafal ki jer waah ga daa biken aatafal pu na. Biŋmaŋmanliib bi bi ni ponn ni na aatafal pɔɔ la. Baa san unii ubaa. Bi sii Uwumbɔr aatuuntiib, kaa san ijawaan. 11Uwumbɔr aatuuntiib kpa mpɔɔn ki jer bi, ki mu aa galn bi ki sii bi Tidindaan aanimbiin ni. 12Binib ngbaan bi ke ipeel i ŋani yaah gee pu na, i binib chur i ki ku i na. Bi sii Uwumbɔr aatuuntiib, kaa nyi baah bi pu na. Bima bibaa aatunwambir le ga bii bi. 13Bi ga kan titunwambir aapal la. Baageehn le ye ke bin gɔr kidaagook nwiin pu. Baah bi nikaasisik ni pu na, bi bi ke tijɔŋ aah likr likekeln pu na. Baah ji ni chee tijikaar na, baalandak bi baatuln li kaa ŋan na ponn ni la. 14Binimbil yaa kan upii kan, bi ban u la, kaan ŋma di cha titunwambir. Bi ŋmanni binib bi kaa nyi Uwumbɔr aasan mbamɔm na bin ti yenn. Bisui bae iniman la. Uwumbɔr puu lii bi pu la. 15Bi yii nsan nyaan le ki yenn, ki dii Bosor aajapɔɔn Balaam aah nan dii pu na. U nan gee titunwambir aanyoor la. 16Le Uwumbɔr sur u waatunwambir pu la, le ki cha ubon u ye ubir na di unibɔn aaneel ki sur u, u taa tun uwaar aatuln. 17Biŋmaŋmanliib ngbaan naahn inyumbun i kaa kpa nnyun na, ki naahn utaal u yu ki bɔln ki joo libuln kaa nu na. Uwumbɔr ga di bi ki di ŋa mbɔmbɔɔn saakpen ni n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 18Bi len kalmbaani aaliin i ye yooli na, ki ŋmanni binib bi kaa dii Uwumbɔr aasan ni yunn na, ki tɔŋ bi bin ti ŋa tiwon aah gee pu na ki gɔr kidaagook, 19ki bui bi ke bi ga gaa bibaa la. Bima bibaa ye titunwambir aanaagbiib la; tiwan ni nyaŋ unii na, ni joo u tinaagbiir la. 20Binib yaa nyi Tidindaan Yesu Kristo u ye timi Aaŋmaŋmardaan na, ki nyan ni titunwambir ti bi dulnyaa wee ni na kan, titunwambir ngbaan yaa ki nyaŋ bi kan, baadoon ga li bir ki jer baapiin aah nan bi pu na. 21Bi yaa kaa ba nyi nsan nyaan ngbaan kan, ni ba ga li soor ni baah nyi aan ki yii Yesu aaliin nyaan i bi ŋun na. 22Bi gbiin ŋiyaataŋak aah len pu na, ke "Ubɔ gir ki ti jin waawoln la. Ugbeer u fu nnyun na gir ti koo tikpakpar ni, ki weei la."

will be added

X\