2 PITA 1

1Min Simon Piita u ye Yesu Kristo aakpambal ni waatutuln na, m ŋmee kigbaŋ kee m di tii nimi bi gaa Yesu Kristo ki kii na. Uma le ye timi Aawumbɔr ki cha ti ŋmar. U ŋan saakpen la, le ki cha ni gaa u ki kii. Naah gaa u ki kii na, le ni mɔ nimi saakpen, ke naah mɔ ti mu pu na. 2Naah nyi Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu pu na, bin ŋa tinyoor ki ŋa ni pu ki tii nimi nsuudoon pam. 3Waapɔɔn saakpen pu, le u tii timi tiwan nimɔk ga ter timi ke ti kan limɔfal ki dii u mbamɔn na. Taah nyi u pu na, nima le cha u tii timi. U nan mɔk timi ke u ŋan saakpen a, ki kpa mbimbin nyaan, ki yin timi ke ti dii u, 4ki puu tipuul ti ŋan saakpen na ki tii timi. Binib kpa iniman la. Nima le titunwambir bi dulnyaa wee ni. Ni yaa gaa Uwumbɔr aah puu tipuul ti na kan, ni ga nyan titunwambir ngbaan ni, ki gaa Uwumbɔr aabimbin. 5Nima pu na, naah gaa Yesu ki kii pu na, ni li pɔɔni nibaa ki li kpa mbimbin nyaan, ki di kpee ni pu; ki li kpa nlan ki di kpee mbimbin nyaan pu; 6ki chuu nibaa ki di kpee nlan pu; ki li kpa limɔr ki di kpee chuumbaa pu; ki li san Uwumbɔr ki di kpee limɔr pu; 7ki li ŋani ninaabitiib tibulchin ki di kpee Uwumbɔr aasam pu; ki li gee tɔb, ki di kpee tibulchin pu. 8Nimi aabimbin yaa moo bi kena mbamɔm kan, nima le ga cha ni bee Tidindaan Yesu Kristo mbamɔm, ki tun waatuln saakpen, ki ŋa tinyoor tii u. 9Unii u lann mbimbin ngbaan aaboln na kan, u job la. U sunn ke Uwumbɔr nan finn u ki nyan titunwambir ti nan bi usui ni na. 10Nnaabitiib, Uwumbɔr aah lee nimi ki yin nimi pu na, ni li pɔɔni nibaa ki cha nimi aabimbin nyaan li mɔk ke ni sil ye waanib. Ni yaa ŋa kena kan, naan lir. 11Uwumbɔr ga sil cha ni koo Tidindaan Yesu Kristo aanaan ni. Uma le ye timi Aaŋmaŋmardaan. Waanaan ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 12Nima pu le m ga teer nimi tibɔr timina n-yoonn mɔmɔk. Ni ŋun ti, ki nyi ti, ki joo ti mbamɔm la. 13M mu dak ke ni ŋan ke m teer nimi, ki fiin nimi aalandak, maah laa bi tiwon tee ni na. 14M nyi ke naan yunn, le m ga di cha tiwon tee lii, Tidindaan Yesu Kristo aah nan tuk mi pu na. 15Le m ga pɔɔk mbaa ki tii nimi kigbaŋ ki ga li teer nimi tibɔr tee n-yoonn mɔmɔk, ki joo cha maakundaal aapuwɔb na. 16Ti nan tuk nimi ke Tidindaan Yesu Kristo kpa mpɔɔn saakpen ki ga ki gir ni. Taah tuk nimi pu na aa ye itiin. Ti gbii la. Tinimbil kan waah kpa mpɔɔn saakpen pu na. 17Ti nan bi u chee buyoonn Tite Uwumbɔr pak u ki nyuŋ u na. Uwumbɔr aaneel nyan paacham nin chee wiin chain na, ki bui ke "Njapɔɔn u m gee u na sɔ. Nnimbil gbiin uma la." 18Timi tibaa ŋun nneel ngbaan nyan ni paacham, buyoonn ti nan bi u chee lijool li Uwumbɔr lee li na paab. 19Nima le mɔk timi ke Uwumbɔr aabɔnabtiib aah nan len Yesu aabɔr pu na, bi len mbamɔn la. Ni ŋan ke ni li kii baah len pu na. Baaliin bi ke karyaa u wiin mbɔmbɔɔn ni na aah bi pu na. I ga woln ninimbil ki ti saa buyoonn Yesu Kristo ga gir ni ki nan woln ninimbil mbamɔm na. 20Tibɔrkpaan le ye ke ni li bee ke Uwumbɔr aabɔnabtiib aaliin ibaa aa ye bima bibaa aalandak le bi joo ŋmee. 21Naa ye bima bibaa aageehn pu le cha bi len. Bi nan ye Uwumbɔr aanib bi bi chain na, le ki len Waafuur nyaan aah cha bi len pu na.

will be added

X\