2 JƆNN 1

1Min Jɔnn u ye uninkpil na ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi Yesu aanib, nimi bi Uwumbɔr lee bi na. M gee nimi mbamɔm la. Naa ye min baanja le gee nimi. Binib bimɔk nyi mbamɔn na mu gee nimi. 2Mbamɔn pu, le ti gee nimi. Mbamɔn ngbaan bi tisui ni, ki ga li bi ti chee n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 3Tite Uwumbɔr, ni Yesu Kristo u ye Tite Uwumbɔr Aajapɔɔn na, ga ter timi, ki san timi kinimbaak, ki tii timi nsuudoon, ki cha ti li dii mbamɔn aasan, ki li gee tɔb. 4M kan ke ni ponn ni bibaa dii mbamɔn aasan, Tite Uwumbɔr aah tuk timi pu na. Le ni ŋa mi mpopiin saakpen. 5Yesu aanib, n gaŋ nimi, cha ti mɔmɔk li gee tɔb. Maa ŋmee nkaal pɔɔn ki di tii nimi. Taah nan piin ki dii Yesu aasan na, ti ŋun nkaal ngbaan la, le ki di nan saa din. 6Ti yaa gee Uwumbɔr kan, naatataa le ye ke ti li keei waamɔb. Naah nan piin ki dii Yesu aasan na, ni ŋun nkaal ngbaan la, le ki di nan saa din. Nkaal ngbaan le ye ke ti li gee tɔb n-yoonn mɔmɔk. 7Biŋmaŋmannim chuun dulnyaa wee ni ki wiir la. Bi len ke Yesu Kristo aa nan kpaln unii ki dan dulnyaa wee ni. Bima le ye biŋmaŋmannim ki ye Kristo aadim la. 8Li nyi man, taa cha nimi aatuln bee yooli. M ban ke ni kan naah tun lituln li na aapiin mɔmɔk. 9Unii umɔk kaa beenin dii Kristo aaliin, ki di iliin yaayan ki di kpee i pu na kan, waa gaa Uwumbɔr. Unii umɔk beenin dii Yesu aaliin na kan, u gaa Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn mɔmɔk la. 10Unii yaa dan ni chee ki joo ni iliin i kaa ye Kristo aaliin na kan, ni taa cha u koo ni nido. Hali ni taa doon u. 11Unii u yaa doon u na kan, u kpaln ubakaatɔ le na. 12M kpa tibɔr saakpen ki ban m tuk nimi; m mu aa ban m ŋmee ti kigbaŋ kee ponn ni. M dak ke m ga mann nimi, ki len ni chee, aan ti li kpa mpopiin mbamɔm. 13Ninaabitiib bi Uwumbɔr lee bi na dooni nimi la.

will be added

X\