2 KORINT YAAB 9

1Maa ki ban m ŋmee kigbaŋ ki tuk nimi naah ga ter Uwumbɔr aanib pu na. 2M nyi ke ni ban ni ter bi la. M nan pak nimi Masedonia aanib chee, ki bui bi ke nimi bi bi Griis aatiŋ ni na nan ban ni ter Uwumbɔr aanib giina. Ninimbil aah man ke ni ter Uwumbɔr aanib pu na, nima le cha bi ponn ni pam mu ban bin ter bi. 3Le m ban m cha tinaabitiib bimina buen ni chee, aan bin ti kan ke taah nan pak nimi pu na, ti gbii la. Ni ga li bi ke maah nan len pu na, ki gor ke ni too ŋimombil ngbaan. 4Ni yaa kaa ye kena kan, Masedonia aatiŋ aanib bibaa yaa dii mi ki fuu ni ni chee, ki kan ke naa kee gor kan, ni ga jinn mi inimɔɔn, naa ye mi baanja aanimɔɔn, ti mɔmɔk aanimɔɔn. Ba pu? ti nan pak nimi bi chee la. 5Nima le m dak ke ni ŋan m gaŋ tinaabitiib bimina ke bin luln m pu nsan ki buen ni chee, ki ter nimi ni too ŋimombil ngbaan, naah nan puu tipuul ti na. M yaa fuu ni kan, m ga nan mui ni too ŋi ki doo. Nima le ga mɔk ke ni too ŋi nimi aageehn pu, naa ye ke bi nan muk nimi le ni too ŋi. 6M tuk nimi la, un bun tijikaar siib na ga nan chee siib la. U mu bun tijikaar saakpen na ga nan chee saakpen la. 7Unii umɔk aah di pu ki ŋa usui ni ke u ga tii ni na, un tii kena. U taa tii ni mpombiin, ki taa tii limukl aatiin. Ba pu? Uwumbɔr gee unii u tii ni mpopiin na la. 8Uwumbɔr ga ŋma ŋa tinyoor mɔmɔk ki ŋa ni pu, aan ni taa lann nibaa. Ni ga li kpa ki gur, ki ga ŋma tii binib bimɔk lann na. 9Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Ubulchindaan tii bigiim saakpen la, u kpa tibulchin n-yoonn mɔmɔk la." 10Uwumbɔr u di ŋijikaabil di tii unii u bu tijikaar na, ki tii binib tijikaar bin ji na, uma le ga tii nimi naah ban pu na mɔmɔk, ki jer, ni moo ter binib biken. 11Ni yaa moo ter binib kan, Uwumbɔr le ga moo tii nimi. Naah ga tii timi ipiin ke ti tii biken na, nima le binib pam ga doon Uwumbɔr ipiin ngbaan pu. 12Ni yaa ter Uwumbɔr aanib ki tii bi baah lann pu na kan, nima le binib pam ga doon Uwumbɔr mbamɔm. 13Ni yaa ter bi kan, nima le ga mɔk bi ke ni gaa Kristo aabɔnyaan ki kii, ki kpa tibulchin, ki yakr naah kpa ni na ki tii bima, ni biken mɔmɔk. Nima le ga cha bi nyuŋ Uwumbɔr, 14ki mee u ki tii nimi, ki gee nimi, Uwumbɔr aah cha ni kpa tibulchin saakpen pu na. 15Cha ti doon Uwumbɔr u tii timi Ujapɔɔn u jer ipiin mɔmɔk na.

will be added

X\