2 KORINT YAAB 8

1Tinaabitiib, ti ban ke ni bee Uwumbɔr aah ŋa tinyoor ki ŋa Yesu aanib bi bi Masedonia aatim ni pu na. 2Bi nan kan falaa ni ntɔŋ ni igiin saakpen a. Le bi mu nan kpa mpopiin ki ti nyaŋ. Baagiin ponn ni, le bi kpa tibulchin, ki tii Uwumbɔr ipiin saakpen. 3M ga ŋma ŋa siiraa ki tii bi, ke baah kpa ni na, bi tii u, ki jer. Baageehn pu, le bi tii, 4ki gaŋ timi ke ti gaa ipiin ngbaan, aan ki di tii Uwumbɔr aanib bi lann na. Ni mɔ bi ke bin ter bi la. 5Bi tii ki jer taah nan dak pu na. Njan, le bi di bibaa ki di tii Tidindaan, le ki nin di bibaa ki di tii ti mu, Uwumbɔr aageehn pu. 6Nimi, le Taitus nan cha ni piin ki bi too ŋimombil, ke ni tii Uwumbɔr. Le ti bui u ke un pɔɔn ubaa ki cha ni too ŋimombil ngbaan ki doo. 7Ni gaa Yesu ki kii la, le ki bee waabɔr, ki ga ŋma tuk biken. Ninimbil man waatuln pu. Le ni gee timi. Naah ŋani tiwan nimina mɔmɔk ki ti jer na, ni li nyi ki tii ipiin mu ki ti jer. 8Maah len pu na, naa ye ke m muk nimi ke ni tii. M tuk nimi ke Uwumbɔr aanib biken aanimbil man ke bin tii u ipiin, ke m bee ni mu aah gee u pu na. 9Ni bee Tidindaan Yesu Kristo aah kpa tibulchin pu na. U nan ye uwankpadaan la. Nimi pu le u ŋa ugiin. Waah ŋa ugiin na, nima le cha ti mu ŋa biwankpadam. 10Cha m tuk nimi maamɔb. Naah nan piin ki bi too ŋimombil ŋi giina na, ni ŋan ke ni too ŋi ki doo libiln lee. Ni nan puen biken ki ban ke ni tii Uwumbɔr ipiin, ki nan puen piin ki bi too ipiin ngbaan. Pɔɔn nibaa man ki too i ki doo. Ninimbil nan man ke ni piin ki too ipiin ngbaan. 11Cha ninimbil li man ke ni tii naah ga ŋma tii pu na, aan ki too ipiin ngbaan ki doo. 12Unii yaa gee un tii Uwumbɔr ipiin kan, ki yaa tii u waah kpa pu na kan, Uwumbɔr ga gaa la. Uwumbɔr aa ban ke unii tii ki jer waah kpa pu na. 13Maa ban ke m ŋa nimi falaa ke m ter biken. M ban ke ni mɔmɔk ŋaŋ la. 14Maah len pu na le ye ke naah kpa saakpen pu dandana na, ni ŋan ke ni ter bin kaa kpa na. Ni mu yaa nan lann daalbaadaal kan, bi yaa nan kpa saakpen kan, bi mu ga ter nimi la. Kena le ni mɔmɔk ga ŋaŋ. 15Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "U nan kan saakpen na aa nan ji ki gur. U mu nan kan siib na, aa nan lann." 16Tɔ, m doon Uwumbɔr u cha Taitus ban un ter nimi na ke ti mu aah ban ti ter nimi pu na. 17Ti bui u ke un pɔɔn ubaa ki buen ni chee. Le u kii. Unimbil man ke u buen. Waageehn pu le u ga buen. 18Le ti ga cha tina aabo ubaa mu dii u buen ni chee. Tina aabo ngbaan aah mooni Yesu aabɔnyaan pu na le cha Yesu aanib mɔmɔk pak u saakpen. 19Bi mu lee u ke un dii timi ti buen ti ter Uwumbɔr aanib bi ye bigiim na. Nima le ga nyuŋ Tidindaan, ki mɔk bi ke ti ban ti ter tɔb la. 20Ti ga li joo ŋimombil saakpen ke ti tii bi. Taa ban ke unii ubaa bii timi ke ti gur tibaa ngem. 21Tidindaan bee ke ti ŋani mbamɔm la. Ti ban ke binib mu bee ke ti ŋani mbamɔm. 22Nima le ti ga tun tina aabo uken u mu dii Taitus mam ki buen ni chee. N-yoonn mɔmɔk ti nan lik tina aabo ngbaan aabimbin aah bi pu na, ki kan ke unimbil man Uwumbɔr aatuln pu. U pak nimi ke ni ga ŋa maah ban pu na, nima le cha u moo ban ke un buen ni chee. 23Unii yaa baa nimi Taitus aabɔr kan, ni tuk bi ke u ye maatutuŋeer u ter mi m tuk nimi Yesu aabɔnyaan na. Ubaa yaa baa nimi tinaabitiib bi dii Taitus na aabɔr kan, ni tuk bi ke bi ye Yesu aanib aatutuliib la. Baabimbin nyaan pu, le binib nyuŋni Kristo. 24Ni li mɔk bi ni Yesu aanib mɔmɔk naah gee Uwumbɔr aanib pu na, ki ter bi, ke taah nan pak nimi pu na.

will be added

X\