2 KORINT YAAB 7

1Maanigeekaan, Uwumbɔr aah puu tipuul tee ki tii timi na, cha ti di cha lituln li kaa ŋan na mɔmɔk, ni ilandak i kaa ŋan na mɔmɔk, ki li san u, ki li ye binib bi bi chain ki doo na. 2Ni li gee timi man. Taa ŋa ubaa bakaa, ki mu aa bii ubaa, ki mu aa ji unii ubaa aawan. 3Maa len kena ke m galn nimi. Maah tuk nimi pu na, ti gee nimi la. Ti yaa kpo kan, ke ti yaa bi kan, ti po gee nimi la. 4M kpa lipoobil saakpen le ki len nimi. M kpa kipupuk saakpen ni pu. Nsui sɔŋ mbamɔm la. Timi aafalaa mɔmɔk ponn ni m kpa mpopiin ki ti nyaŋ ni pu. 5Tɔ, taah nan fuu Masedonia aatiŋ ni na, taa ŋma fuur. Ti kan limukl ni kookoo. Binib le kpak timi Uwumbɔr aaliin pu. Nimi aabɔr mu pu le ilandak joo timi. 6Uwumbɔr u sɔŋni bin kpa mpombiin na aasui na, uma le cha Taitus fuu ni ti chee ki nan sɔŋ tisui. Waah fuu ni na, nima le cha tisui sɔŋ. 7Naa ye nima baanja le sɔŋ tisui. U tuk timi nimi aabimbin aah ŋan pu na. Nima le cha tisui sɔŋ. U tuk timi ke ninimbil man ke ni ki kan mi, ke ni kpa mpombiin nimi aatunwambir pu, ke ninimbil man ke ni kii maamɔb. Nima le cha m moo kpa mpopiin. 8Maah nan ŋmee kigbaŋ tii nimi na, kigbaŋ ngbaan nan bii nisui ni yunn pɔkaa. Nisui aah nan bii na, le ni gar mi. Dandana, naa ki gar mi. 9M kpa mpopiin la. Naa ye ke nisui aah bii na le cha m kpa mpopiin. Nimi aapombiin le cha ni kpeln nimi aabimbin. Nima le cha m kpa mpopiin. Uwumbɔr nan cha ni kpa mpombiin nimi aatunwambir pu la. Nima le kigbaŋ ki nan bii nisui na ŋa nimi tinyoor. 10Ba pu? Uwumbɔr yaa cha unii kpa mpombiin waatunwambir pu kan, nima le ga cha u kpeln waabimbin ki ŋmar. Naan ki gar u. Tɔ, dulnyaa wee ni aapombiin joo ni nkun la. 11Uwumbɔr aah cha ni kpa mpombiin pu na, ni kan naah ŋa nimi tinyoor pu na. Nitafal bi waabɔr ni. Ni gee liŋuul titunwambir pu, ki ban ni nyan nibaa tibɔr ngbaan ni, ki san Uwumbɔr ijawaan, ki ban ni ki kan mi, ki ban ni ŋa Uwumbɔr aageehn, ki ban ni daa unii u tun titunwambir na aatafal. Naah ŋa kena na, ni mɔk ke naa kpa taani ubaa tibɔr ngbaan ponn ni. 12Maah nan ŋmee kigbaŋ ngbaan tii nimi na, naa ye unii u tun titunwambir na pu le m nan ŋmee ki, kaa ye bakaa aah kan u na pu le m ŋmee ki. M ban ke ni bee ke titafal bi nimi aabɔr ponn ni, Uwumbɔr aanimbil ni. Nima le cha m ŋmee ki. 13Naah kii timi aamɔb na, nima le sɔŋ tisui. Taitus aah nan bi ni chee na, le usui sɔŋ nimi aabimbin nyaan pu. Le ni ŋa u mpopiin. Nima le cha ti mu kpa mpopiin saakpen. 14M nan pak nimi u chee. Le naa jinn mi inimɔɔn. Taah tuk nimi tibɔr ti na mɔmɔk, ti len mbamɔn la. Kena le taah nan pak nimi Taitus chee pu na, ti len mbamɔn la. 15U teer naah nan gaa u pu na, ki teer naah san u, ki pak waah len pu na, ki kii waamɔb. Nima le cha u moo gee nimi. 16M bee ke ni ga li beenin ŋani tiwan mɔmɔk mbamɔm. Nima le m kpa mpopiin ni pu.

will be added

X\