2 KORINT YAAB 6

1Timi bi kpaan Uwumbɔr chee ki tun waatuln na, ti gaŋ nimi, ni taa gaa Uwumbɔr aaterm yooli. 2Uma Uwumbɔr le len ke "Naah ŋeer pu na, le u pel saameen. Naah ŋeer binib ŋmar buyoonn na, le u ter si." Li pel man, din le ni ŋeer. Din le nsan bi, binib ŋmar. 3Timi, taa ŋani nibaa ni ga leŋ unii ubaa Uwumbɔr aasan ni na, aan ubaa taa len ke timi aatuln kpa taani. 4Timi aabimbin aah bi pu na, nima le mɔk binib ke ti ye Uwumbɔr aatutuliib. Kinye pu? ti kan falaa, ni limukl, ni tibɔr, ki ji limɔr ni mɔmɔk ponn ni. 5Binib lue timi ŋinaalab, ki laŋ timi tiyondir ponn ni, ki ŋma tijar ti pu. Ti tun lituln linimaln, kaa geeni kinyeek, ki lann tijikaar la. 6Timi aabimbin bi chain la. Ti bee Uwumbɔr aaliin, ki kpa limɔr ni tibulchin, ki gbiin Uwumbɔr Aafuur nyaan, ki gee binib mbamɔm, 7ki tuk bi Uwumbɔr aaliin i ye mbamɔn na. Ti kpa Uwumbɔr aapɔɔn. U len ke timi aabɔr ŋan. Nima le ye tijaawan ti bi tiŋaaŋgii ni tiŋaaŋgan ni na. 8Binib bibaa nyuŋni timi, bibaa mu seei timi. Bibaa beei timi, bibaa mu pak timi. Bibaa len ke ti ŋmanni binib la. Le ti tee len mbamɔn. 9Taa kpa liyimbil binib chee. Ti kpa liyimbil Uwumbɔr chee la. Nkun dii timi, le ti beenin bi. Uwumbɔr cha falaa pii timi, ki mu aa cha u ku timi. 10Tisui bii la; Yesu pu, le ti kpa mpopiin n-yoonn mɔmɔk. Ti ye bigiim la, le ki ŋa binib pam biwankpadam Uwumbɔr chee. Taa kpa dulnyaa wee aawan nibaa. Ti kpa paacham aawan mɔmɔk. Nimina mɔmɔk le mɔk ke ti sil ye Uwumbɔr aatutuliib. 11Nimi Korint aatiŋ aanib, ti tuk nimi tiponn ni aabɔr mɔmɔk. Ti gee nimi saakpen. 12Naa ye ke timi le aa gee nimi. Ni ye ke nimi le aa gee timi. 13M len nimi ke uja aah ga len waabim pu na. Ni li gee mi man, ke maah gee nimi pu na. 14Ni taa kpaan binib bi kaa gaa Yesu ki kii na chee man. Binib bi ŋan na, ni binib bi kaa ŋan na ga ŋma kpaan tɔb chee ee? Nwiihn ni mbɔmbɔɔn ga li ŋma kpaan bi ii? 15Kristo ni Kinimbɔŋ ga li ŋma kpaan kimɔbaan aa? Un dii Yesu aasan na, ni un kaa dii na, baabimbin kpaan aa? 16Uwumbɔr aadiik ni ŋiwaa kpaan aa? Naa kpaan. Timi le ye Uwumbɔr u ye limɔfaldaan na aadiik. Uma ubaa le nan len, "M ga li bi maanib aasui ni ki chuun bikaasisik ni. M ga li ye Baawumbɔr, bi mu ga li ye maanib." 17Nima le cha Tidindaan Uwumbɔr ki bui ke "Nyan dulnyaa aanib ponn ni man, ki li bi nibaa, ki di cha titunwambir, le m ga gaa nimi. 18M ga li ye Nite; ni mu ga li ye njapɔɔtiib ni mbisatiib." Tidindaan Uwumbɔr u kpa mpɔɔn mɔmɔk na, le len kena.

will be added

X\